Azbest: Kedy a prečo je nebezpečný? Aké ochorenia vyvoláva?

Azbest.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ste vystavení v práci alebo na iných miestach azbestu? Azbest a jeho neslávne známy príbuzný – eternit boli kedysi považované za mimoriadne praktické materiály. Dnes už vieme, že expozícia azbestu vedie k mnohým nebezpečným stavom, najmä k pľúcnym chorobám. Ak máte podozrenie, že ste s ním prišli do kontaktu, poraďte sa o ďalších krokoch s lekárom. I keď je najlepšou prevenciou neprísť do kontaktu s touto látkou, neraz netušíme, kde všade sa nachádza.

Čo je to azbest?
Prečo je nebezpečný?
Aké bežné výrobky ho obsahujú?
Ako ovplyvňuje vaše zdravie?
Čo zvyšuje riziko rakoviny z azbestu?

Na prvý pohľad úplne neškodný. Tvorí ho skupina šiestich prírodných minerálnych vlákien. Tieto vlákna sú známe pevnosťou, protipožiarnymi a chemickými vlastnosťami, ktoré ho predurčili na použitie v stavebnom, v armádnom, ale aj v textilnom priemysle.

Najoceňovanejší bol kvôli týmto vlastnostiam:

 • posilňuje cement a plasty,
 • zabezpečuje izoláciu,
 • používal sa na výstavbu protipožiarnych budov, ale aj textilu a výrobu vojenských vozidiel,
 • absorbuje zvuk.

Existuje niekoľko typov: aktinolit, amozit, antofylit, chryzotil, krocidolit, tremolit. Krocidolit a amozit predstavujú najväčšie riziká pre zdravie.

Žena drží azbest v laboratóriu
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Aké produkty obsahujú azbest?

Dnes sa už, našťastie, spomína skôr v súvislosti s jeho likvidáciou ako s použitím, ale stále sa s ním na niektorých miestach môžeme stretnúť. Navyše, práve jeho likvidácia je nebezpečná. Najviac bol používaný v období po druhej svetovej vojne. Obsahujú ho tisíce produktov vrátane stavebných výrobkov. Často sa spomína azbestová strecha, dlaždice a obklady, známe sú aj azbestové plášte elektrických vodičov. V stavebníctve sa používal tiež ako lepiaca a spojovacia hmota a tiež ako zvukovo-izolačný materiál či na izoláciu potrubí a pecí.

Druhá vec je, že ho obsahovali (a obsahujú) aj niektoré výrobky určené pre domácnosť. Napríklad:

 • umelý popol a žeravé uhlíky používané v plynových krboch,
 • brzdové doštičky a obloženia automobilov, obloženia spojok a tesnenia,
 • ohňovzdorné rukavice, podložky na varnú dosku, podložky na stôl, ohňovzdorné textílie (vrátane prikrývok a závesov),
 • niektoré plasty, farby, nátery a lepidlá,
 • izolácia podkrovia obsahujúca vermikulit a spotrebné záhradné výrobky.
Odstraňovanie azbestovej strechy
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Kedy a prečo škodí?

Azbestové vlákna nie sú škodlivé, pokiaľ sa neuvoľňujú do ovzdušia – teda kým sa s nimi nemanipuluje. Po uvoľnení sa rozpadnú na malé častice. Tie sa šíria vzduchom a my ich vdýchneme. Následne sa zhromažďujú v pľúcach, čo spôsobuje ich zjazvenie a zápal. Vdýchnutie týchto drobných vlákien časom vyvolá ochorenia ako je azbestóza (vážny pľúcny stav spôsobený dlhodobým vystavením azbestu a zaprášením pľúc jeho vláknami), mezotelióm (pomerne vzácne nádorové ochorenie pohrudnice) a iné formy rakoviny, ako napr. nádory nosa a prínosných dutín.

Azbest je dnes považovaný za veľmi nebezpečnú látku, klasifikovanú ako karcinogén kategórie 1A podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení chemikálií.

Ako vplýva na zdravie?

Čo sa môže stať, keď ste v prostredí, kde je narušený azbest? Rastie riziko viacerých ochorení týkajúcich sa dýchacích ciest, ale aj trávenia, ako sú:

 • rakovina pľúc,
 • azbestóza, ktorá zapríčiňuje trvalé poškodenie pľúc,
 • mezotelióm, zriedkavá rakovina pohrudnice,
 • rakovina tráviaceho traktu – žalúdka, obličiek a hrdla,
 • zjazvenie výstelky pľúc,
 • pleurálny výpotok – v pľúcach sa zhromažďuje tekutina

Čo hovoria dnešné právne predpisy o azbeste v Európskej únii?

Smernica Komisie 1999/77/ES zakazuje všetky použitia azbestu od 1. januára 2005. V smernici 2003/18/ES je zakázané odstraňovanie azbestu a výroba a spracovanie azbestových výrobkov. Najvážnejším problémom je však vystavenie účinkom azbestu pri jeho odstraňovaní a počas búracích, technických a údržbárskych činností.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/148/ES z 30. novembra 2009 o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom azbestu pri práci kontroluje vystavenie účinkom všetkých typov azbestu v každej forme. Podľa článku 8 majú zamestnávatelia zabezpečiť, aby žiadny pracovník nebol vystavený vyššej koncentrácii azbestu vo vzduchu ako 0,1 vlákna na cm3 vo vzťahu k osemhodinovému pracovnému času. Všetky práce, ktoré priamo zahŕňajú azbest, musia byť oznámené.

Kto je ohrozený expozíciou azbestu?

Táto prírodná surovina sa nachádza aj v ovzduší, vo vode a v pôde. Avšak tieto hladiny sú bežne dostatočne nízke na to, aby sme z nich neochoreli. Ináč sú na tom osoby, ktoré s ním pracujú alebo pracovali. Tie majú najvyššie riziko vzniku chorôb v súvislosti s ním:

Akým profesiám hrozí riziko kontaktu s azbestom?

 • stavba lodí a námorné služby,
 • stavby železníc,
 • ťažba a frézovanie azbestu,
 • stavebníctvo a búracie práce,
 • výroba chemikálií, podláh, plastov alebo gumy,
 • automobilový priemysel (konkrétne oprava bŕzd),
 • hasenie požiaru,
 • frézovanie tkanín.
Montéri kladú koľajnice
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Čo ešte zvyšuje riziko chorôb spojených s azbestom?

Ochorenie z azbestu sa nevyvinie u každého, kto s ním prišiel do kontaktu. Vo všeobecnosti platí, že čím dlhšie ste v prostredí, kde je uvoľnený, tým viac sa zvyšuje predpoklad poškodenia pľúc a iných telesných systémov. Žiaľ, aj keď ste mu boli vystavení iba krátko, už máte vyššie riziko vzniku choroby.

Základné faktory, ktoré určia, či z azbestu ochoriete alebo nie, sú tri. Najdôležitejšie je trvanie, teda ako dlho ste mu boli vystavení. Ďalším faktorom je intenzita – teda s akým množstvom azbestových vlákien ste prišli do kontaktu. Nižšie riziko máte vtedy, ak je azbest vo vašom prostredí viazaný na výrobok (steny alebo dlaždice); vyššie riziko vtedy, ak sa uvoľňuje do ovzdušia, napríklad pri pílení, brúsení, búraní budov. K tomu sa pridávajú osobné rizikové faktory. K nim patria fajčenie, už existujúce ochorenia a genetické mutácie, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku choroby.

Proces mezoteliómu spôsobený azbestom
Infografika: Slovenský pacient

Príznaky a príčiny chorôb z azbestu

Ani roky po kontakte s azbestom nemusíte mať žiadne príznaky. Znie to neuveriteľne, ale v skutočnosti sa ochorenie, ktoré s ním súvisí, môže vyvíjať bez symptómov ďalších 10 až 40 rokov po tom, ako ste sa s ním stretli.

Inými slovami, práca na búraní staršej stavby v mladosti sa môže prejaviť rakovinou pľúc v šesťdesiatke.

Kedy treba vyhľadať lekára? Ak máte niektorý z týchto príznakov:

Choroby z azbestu: Diagnostika a testy

Okrem rozhovoru s cieľom zistiť, do akej miery ste mu boli vystavení, vám v rámci diagnostiky lekár navrhne testy funkcie pľúc, ako napr. spirometria, ďalej röntgen hrudníka na kontrolu zmien v pľúcach a laboratórne testy, ktoré určia množstvo azbestového materiálu vo vašom tele.

Ak to bude lekár považovať za potrebné, ďalej vám odporučí CT vyšetrenie, môže vás čakať aj bronchoskopia, biopsia pľúc – odobratie malej vzorky pľúcneho tkaniva na kontrolu príznakov ochorenia.

Muž na RTG vyšetrení
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ako sa liečia choroby súvisiace s azbestom?

Závisí to od toho, do akej miery azbest ovplyvnil vaše pľúca. Neexistuje žiadna liečba, ktorá by fungovala pre všetkých. Napríklad ak máte pleurálny výpotok, ktorý sa nevstrebáva, bude ho potrebné vypustiť. Častým ošetrením je kyslíková terapia – zlepšuje stavy dýchavičnosti, problémy s dýchaním a zvyšuje hladinu kyslíka v krvi.

Vo vážnejších prípadoch, najmä vtedy, ak sa vyvinie rakovina, je potrebná chemoterapia, ožarovanie alebo chirurgický zákrok.

Odstrániť azbest z domu alebo nie?

Ak máte doma azbestový materiál, napríklad eternit, ktorý je v dobrom stave, je najlepšie nechať ho na pokoji. Ak sa dotknete tohto materiálu alebo ho narušíte, riskujete uvoľnenie vlákien do vzduchu. Z času na čas nechajte problémové miesto či výrobok skontrolovať, či nevykazuje známky poškodenia. Nepoškodený materiál nepredstavuje riziko.

Odstraňovanie azbestovej strechy
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Čo keď je azbestový materiál poškodený?

Ak si všimnete, že materiál sa rozpadá, dohodnite sa s profesionálmi na jeho likvidácii. Je dôležité, aby zobrali vzorku materiálu a analyzovali ho. Ak sa ukáže, že naozaj ide o azbest, ideálne je odstránenie, prípadne oprava. Cieľom opravy je zabrániť uvoľňovaniu jeho vlákien do ovzdušia.

Nesnažte sa to urobiť sami. Nesprávna manipulácia s azbestom predstavuje väčšie zdravotné riziko, ako keby ste materiál nechali na pokoji.

Ochorenia súvisiace s azbestom? Prognóza

Potvrdilo sa, že máte ochorenie, ktoré vyvolal azbest? Prognóza závisí od toho, ako táto látka ovplyvňuje vaše pľúca. Detekcia príznakov spojených s azbestom môže trvať niekoľko rokov. Zjazvenie pľúc alebo pohrudnice nemusí mať vplyv na vaše celkové zdravie – závažné zjazvenie, rakovina pľúc alebo mezotelióm však áno.

Ani liečba nedokáže zvrátiť poškodenie pľúc. Cieľom liečby je predovšetkým zmierniť príznaky, liečiť komplikácie súvisiace s ochorením a spomaliť priebeh choroby.

Môžete „azbestovou chorobou nakaziť“ ľudí, ktorí s vami žijú?

Azbest nie je vírus. Faktom však je, že ak ho máte v práci, znamená to riziko aj pre vašich rodinných príslušníkov. Ako a prečo? Existuje totiž expozícia azbestu „z druhej ruky“. Keď pracujete s azbestovými materiálmi, môžete si domov priniesť ich čiastočky na topánkach, oblečení, koži a vlasoch. Ochranou je sprcha, výmena oblečenia po práci ešte na pracovisku.

Pridajte sa k nám na Facebook.

Zdroje:

https://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/asbestos/effects.html

https://www.atsdr.cdc.gov/asbestos/health_effects_asbestos.html

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11394-asbestos-exposure-and-your-health

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10217936/

https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/asbestos/asbestos-fact-sheet

https://www.health.govt.nz/your-health/healthy-living/environmental-health/hazardous-substances/asbestos/how-asbestos-can-harm-health

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/SAMANCTA/SK/Safety/Asbestos_SK.htm

Pridaj komentár