Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže o hodnotné výhry SLOVENSKÝ PACIENT (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“).

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT Súbežná 3/A 811 04 Bratislava, IČO: 42 184 371, DIČ: 202 331 7483. E-mail: ersekova@slovenskypacient.sk, t.č.: +421 908 045 279 (ďalej len „organizátor“).

2. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podpora predaja tovaru partnerov organizátora, propagácia aktivít organizátora a jeho fanúšikovskej stránky umiestnenej na sociálnej sieti Facebook https://www.facebook.com/slovenskypacient/(ďalej len „stránka SLOVENSKÝ PACIENT“). Súťaž prebieha na celom území Slovenskej republiky.

3. Doba a miesto konania súťaže

Súťaž bude prebiehať v pravidelne sa opakujúcich súťažných kolách každý druhý týždeň v kalendárnom mesiaci, pričom jedno súťažné kolo bude trvať 5 kalendárnych dní, ak nie je organizátorom určené inak (ďalej len „doba konania súťaže“). Súťažné kolá, ako aj ich obsah, budú zverejnené a realizované prostredníctvom stránky SLOVENSKÝ PACIENT, a to v príslušnom poste organizátora označenom „SÚŤAŽ“, ktorý bude zverejnený na stránke SLOVENSKÝ PACIENT a prostredníctvom ktorého sa bude vyhlasovať príslušné súťažné kolo (ďalej len „súťažný post“).

4. Výhry súťaže

V prípade riadneho zapojenia sa do súťaže a splnenia všetkých podmienok súťaže uvedených v týchto pravidlách súťaže môžu súťažiaci získať tovar a/alebo vec určenú organizátorom v čase vyhlásenia príslušného súťažného kola. Organizátor je oprávnený kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť tovar a/alebo vec, ktorá má byť výhrou súťažného kola, najmä v prípade poškodenia alebo straty pred jej odovzdaním príslušnému výhercovi.

5. Podmienky zaradenia do súťaže

5.1 Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
5.2 Osoba podľa predchádzajúceho odseku sa do súťaže zapojí tak, že pred alebo počas doby konania príslušného súťažného kola zodpovie otázku uvedenú v súťažnom poste organizátora, a to formou príspevku uploadnutého pod súťažný post a zároveň označí tento súťažný post like-om. Účasť v súťažnom kole vzniká zodpovedaním otázky, t.j. uploadnutím odpovede pod súťažný post príslušného súťažného kola.
5.3 Zamestnanci organizátora súťaže, a tiež osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“), sú zo súťaže vylúčení. V prípade, ak sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou jemu blízkou, tomuto sa výhra neodovzdá a prepadá v prospech organizátora súťaže. V prípade, že sa dodatočne zistí, že výherca je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou jemu blízkou a tento už výhru prevzal, je povinný túto výhru bez meškania vrátiť späť organizátorovi súťaže, a ak to už pre povahu veci nie je možné, je povinný nahradiť organizátorovi súťaže celú hodnotu výhry.
5.4 Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s týmito pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Takéto rozhodnutie organizátora bude konečné, bez možnosti odvolania.

6. Vyhodnotenie súťažného kola

6.1 Výhercovia sú určovaní zvlášť osobitne pre každé súťažné kolo. Po skončení súťažného kola bude vyžrebovaný jeden (1) výherca súťaže, ktorý od organizátora získa výhru v súťaži.
6.2 Výhercovia budú vyžrebovaní spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí sa do príslušného súťažného kola zapojili v priebehu príslušného súťažného kola, t.j. zodpovedali otázku uvedenú v súťažnom poste organizátora. Žrebovanie výhercov pre príslušné súťažné kolo zabezpečí organizátor bez zbytočného odkladu vždy po skončení príslušného súťažného kola.
6.3 Jeden účastník súťaže sa môže stať výhercom súťaže aj viackrát, vždy však len jedenkrát v rámci jedného súťažného kola. V prípade, ak by sa jeden súťažiaci vzhľadom na výsledky žrebovania mal stať výhercom výhry v súťažnom kole viackrát, stane sa ním len raz, a to na základe jeho prvého vyžrebovania. V takom prípade získa len jednu výhru, na jeho ďalšie vyžrebovanie sa nebude prihliadať a namiesto neho bude za výhercu danej výhry žrebovaním určený iný súťažiaci, ktorý sa ešte nestal výhercom výhry.
6.4 Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže namiesto udelenej výhry finančnú kompenzáciu vo výške bežnej predajnej ceny výhry alebo akúkoľvek inú vecnú cenu.
6.5 Nakoľko je súťaž organizovaná prostredníctvom stránky SLOVENSKÝ PACIENT umiestnenej na sociálnej sieti Facebook, organizátor vyhlási výsledky súťažného kola tak, že na nástenku stránky SLOVENSKÝ PACIENT zverejní užívateľské meno výhercu, ktoré výherca používa na sociálnej sieti Facebooku (bez ich osobitného označenia). Organizátor zdôrazňuje, že nebude iniciatívne oslovovať výhercov a ani žiadnym iným spôsobom informovať o výhre, než spôsobom a za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete. Z tohto dôvodu sú súťažiaci, ktorí sa do súťaže zapojili, povinní po ukončení súťažného kola skontrolovať zverejnených výhercov na nástenke stránky SLOVENSKÝ PACIENT. V prípade, ak výherca zistí, že bol vyžrebovaný a jeho užívateľské meno je označené ako výherca súťažného kola, pre získanie výhry je povinné organizátorovi prostredníctvom súkromnej správy na Facebooku oznámiť adresu pre doručenie výhry. V prípade, ak výherca v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia výsledkov súťaže neoznámi organizátorovi adresu pre doručovanie tak, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, nárok výhercu na výhru v súťaži v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká. O naložení s výhrou, ktorá nebude z akýchkoľvek dôvodov odovzdaná výhercovi, rozhodne s konečnou platnosťou organizátor.
6.6 Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom, predovšetkým prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobným odberom. Výhra bude výhercovi doručovaná spravidla v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia adresy výhercu pre doručovanie. Organizátor je oprávnený od výhercu požadovať náhradu nákladov vynaložených organizátorom na doručenie výhry. V prípade, ak sa výhru nepodarí výhercovi za dojednaných podmienok odovzdať, nárok výhercu na jej získanie v plnom rozsahu a bez akejkoľvek náhrady zaniká.
6.7 Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže (okrem iného najmä podmienok podľa bodu 5.1 týchto pravidiel súťaže), ako aj podpisom preberacieho protokolu či iného potvrdenia, ktorým sa potvrdí odovzdanie výhry.

7. Spracúvanie osobných údajov

7.1 Pre riadne organizovanie a vyhodnotenie súťaže je zo strany organizátora ako prevádzkovateľa nevyhnutné spracúvať osobné údaje súťažiach, ktorí sa do súťaže zapojili. Touto cestou organizátor informuje o spôsobe a podmienkach spracúvania osobných údajov súťažiach, ako aj o ich právach, ktoré sú s tým spojené, a to v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len, „GDPR“). Organizátor chráni osobné údaje súťažiach, pričom tieto nesprístupňuje a ani neposkytuje tretím osobám či subjektom; nakoľko je však stránka SLOVENSKÝ PACIENT verejne prístupná, sú užívateľské meno súťažiaceho, ako aj jeho profilová fotografia užívateľského konta súťažiaceho, či obsah odpovede k súťažnému postu, verejne prístupné.
7.2 Prevádzkovateľ pre účely súťaže spracúva iba bežné osobné údaje, a to najmä v rozsahu: užívateľské meno súťažiaceho, profilová fotografia užívateľského konta súťažiaceho, obsah odpovede k súťažnému postu, meno a priezvisko súťažiaceho, adresa na doručovanie, prípadne e-mailová adresa súťažiaceho. V prípade, ak s tým výherca súhlasí a zároveň dobrovoľne zašle organizátorovi fotografiu zachytávajúcu jeho fyzickú podobu spolu s výhrou v súťaži, organizátor na stránke SLOVENSKÝ PACIENT a/alebo jeho webovom sídle www.slovenskypacient.sk zverejní aj predmetnú fotografiu výhercu.
7.3 Osobné údaje sú spracúvané za účelom realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, ako aj riadneho odovzdania výhry.
7.4 Spracúvanie osobných údajov prebieha na právnom základe súhlasu dotknutej osoby (súťažiaceho) v súlade s článkom 6 ods. 1. písm. a) GDPR. Súťažiaci udeľuje súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov uploadnutím jeho odpovede pod príslušný súťažný post, a to na dobu 1 roka po ukončení súťažného kola. Súhlas so zverejnením fotografie výhercu sa udeľuje zaslaním fotografie organizátorovi, a to rovnako na dobu 1 roka po ukončení súťažného kola.
7.5 Ako dotknutej osobe vyplývajú súťažiacemu z GDPR viaceré práva, a to právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelil, právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, právo na ich opravu a/alebo doplnenie podľa čl. 16 GDPR, právo na ich vymazanie v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR, právo na obmedzenie ich spracúvania podľa čl. 18 GDPR, právo na ich prenosnosť podľa čl. 20 GDPR a právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu pre ochranu osobných údajov. Jednotlivé práva môže súťažiaci uplatniť a/ na infolinke 0908 045 279; b/ e-mailom na e-mailovej adrese: beresova@slovenskypacient.sk; c/ poštou na poštovej adrese sídla organizátora, d/ súkromnou správou zaslanou organizátorovi na Facebooku.
7.6 Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, t.j. nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, či požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, pričom neposkytnutie osobných údajov, resp. nedanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov môže mať za následok iba nemožnosť zapojenia sa do súťaže, prípadne nemožnosť odovzdať výhru.

8. Osobitné ustanovenia

8.1 V rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok, ako je uvedené v čl. 7, udeľuje súťažiaci organizátorovi aj súhlas na využívanie ním poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobného údaju.
8.2 Zapojením sa do súťaže súťažiaci výslovne potvrdzuje, že týmto neboli porušené práva ani oprávnené záujmy akéhokoľvek iného subjektu. Súťažiaci najmä výslovne potvrdzuje, že disponuje všetkými súhlasmi, ktoré v zmysle týchto pravidiel udeľuje.
8.3 Súťažiaci má plnú zodpovednosť voči tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži a udelením práv a súhlasov podľa týchto pravidiel vrátane nárokov tretích osôb uplatňovaných v spojení s ustanoveniami platných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobnosti, ochranu osobných údajov, ako aj ďalších právnych predpisov. V prípade, ak vyjde najavo, že súťažiaci svojím konaním porušil práva tretej osoby, je za takéto porušenie plne zodpovedný.
8.4 Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
8.5 Výhry v súťaži nie je možné v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka vymáhať súdnou cestou a ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej či nefinančnej povahy.
8.6 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia náhrady.
8.7 Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou interpretovať tieto pravidlá súťaže a rozhodovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.
8.8 Organizátor nezodpovedá za akékoľvek technické problémy súvisiace so súťažou, najmä problémy pri prevádzke stránky SLOVENSKÝ PACIENT, vrátane problémov na strane prepravcov výhier, telefónnych operátorov alebo iných subjektov.
8.9 Organizátor vzhľadom na povahu súťaže nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi. Výhercovi nevzniká právo výhru reklamovať.
8.10 Súťaž nie je organizovaná, objednávaná, sponzorovaná, podporovaná, vykonávaná ani inak prepojená so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd. disponujúcou právami k sociálnej sieti Facebook. Údaje a súhlasy udeľované v rámci tejto súťaže sú udeľované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook Ireland Ltd. Akékoľvek otázky, poznámky alebo podnety súvisiace so súťažou musia byť adresované organizátorovi, nie spoločnosti Facebook Ireland Ltd.
8.11 Výhra z reklamnej súťaže je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a daň hradí výherca súťaže, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350,- EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Tieto pravidlá súťaže nadobúdajú účinnosť voči tretím osobám dňom začatia súťaže.
9.2 V prípade rozporu ustanovení pravidiel súťaže a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže a/alebo nejasností týkajúcich sa výkladu týchto pravidiel súťaže alebo propagačných materiálov súťaže, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel súťaže a výklad organizátora.
9.3 Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.
9.4 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a organizátor zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
9.5 Tieto pravidlá súťaže sú vyhotovené a uložené u organizátora súťaže. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do týchto pravidiel súťaže. Tieto pravidlá súťaže sú počas celej doby súťaže taktiež zverejnené na stránke SLOVENSKÝ PACIENT.