Edičné princípy portálu www.slovenskypacient.sk

Preambula

www.slovenskypacient.sk je mimovládny portál, ktorý sa komplexným spôsobom venuje pacientom/poistencom na Slovensku. Úlohou stránky je poskytovať aktuálne  informácie o zdraví a prevencii, organizovanom pacientskom živote, a o možnostiach liečby širokého spektra chorôb.

I.

Portál prevádzkuje od roku 2011 SLOVENSKÝ PACIENT, občianske združenie, so sídlom Súbežná 3/A, 811 04 Bratislava, IČO 42 184 371.

II.

Informáciám, ktoré sa nachádzajú na portáli, zaručujeme obsažnosť. Toto kritérium podporujeme dodržiavaním zásad pravdivosti informácií, jednoduchosti ich triedenia a monitoringom diania v oblasti zdravotníctva. Vedenie redakcie portálu má právo rozhodovať o témach, ktorým sa členovia a prispievatelia redakcie budú venovať, určovať spôsob ich spracovania, a rozhodnúť aj o nezverejnení diela. Redigovanie a editovanie textov, obrázkov, programov a iných zvukových a obrazových diel, sa nepovažuje za cenzúru.

III.

Spravodajstvu dávame slovenský kontext. Informácie a výber článkov, redakcia preferuje podľa ich významu v živote pacienta. Publikované texty pritom nemusia nutne korešpondovať s názorom redakcie. Šíriť akékoľvek informácie z portálu, je možné len s uvedením prameňa, autora.

IV.

Pre zabezpečenie prehľadnosti, sú články upravované do jednoduchej a vizuálne prehľadnej štruktúry. Portál obsahuje rubriky Čo je nové, Chcem zmenu, Som zdravý, Som chorý, Užitočné linky, O združení, O portáli a vyhľadávač podľa kľúčových slov. Inzercia a platené oznamy sú na webovej stránke jasne označené.

V.

Transparentnosť stránky sa prejavuje v šírke diskusného fóra a nezávislosti obsahu stránky. Prevádzkovateľ portálu si však vyhradzuje právo na mazanie vulgárnych, rasistických, xenofóbnych, manipulatívnych a deštruktívnych komentárov od čitateľov a fanúšikov.

VI.

Objektivitu našich informácií zaručujú edičné princípy, ktoré musí pri práci dodržiavať každý člen tímu. Ani súkromné sponzorstvo, ani poskytnutie a zverejnenie reklamy, resp. prenájom priestoru na stránke, nesmú podmieňovať alebo ovplyvňovať obsahovú nezávislosť domény.

VII.

Stránka je budovaná na báze obsahovej i funkčnej profesionality. Prejavuje sa to navonok vo vzťahu k jej užívateľom, modernosťou prístupu k informáciám, i vo vnútri – vzťahmi k partnerom. Stránka má odborného garanta z radov renomovaných lekárov, ktorý vykonáva prax. Spravovanie stránky využíva všetky možnosti, ktoré ponúka internet, a dostupné informačné technológie.

VIII.

Články označujeme menami autorov, mená dotknutých osôb v texte môžu byť aj anonymné. Redakčnými skratkami označujeme články uverejnené pod SLOVENSKÝ PACIENT. Tie sú pôvodné, alebo prevzaté – redakčne spracované, s uvedenými zdrojmi. Na verejných vystúpeniach, zhromaždeniach a priestranstvách je redaktor oprávnený robiť textové, zvukové, zvukovo-obrazové aj obrazové záznamy bez výslovného súhlasu vystupujúcich osôb, ak nedochádza k porušeniu autorských práv, alebo práv súvisiacich.

IX.

Ak spolupracujeme na tvorbe obsahu stránky s inými partnermi alebo dopisovateľmi, poskytujeme im dostatočný priestor, a garantujeme nezasahovanie do obsahu. Kritériami výberu sú kvalita, pravdivosť a aktuálnosť poskytovanej informácie. Jazykové korektúry v redakcii portálu súvisia výhradne s pravopisom a štylistikou, autorizácia materiálov a konzultácie s autormi pri krátení a úpravách, sú štandardom; vzťahuje sa aj na fotografie.

X.

Tieto edičné princípy sú účinné do momentu zrušenia alebo zániku portálu. V tlačenej podobe sa stanú súčasťou pracovných, resp. obdobných zmlúv, rovnako všetkých partnerských a sponzorských zmlúv, zmlúv o prenajatí priestoru na stránke a o zverejnení reklamy. Všetky články zmlúv, ktoré by akoukoľvek formou odporovali zverejneným edičným princípom, sú pre majiteľa portálu právne neúčinné, a nie je povinný podľa nich konať.

 

SLOVENSKÝ PACIENT, občianske združenie