Ing. arch. Radoslav Herda

e-mail: herda@slovenskypacient.sk

tel.: 0905/225 630