Chronológia kauzy spoplatnených parkovísk pred nemocnicami

Do nemocníc v Petržalke a Ružinove prichádzajú pacienti z celého Slovenska. Kým absolvujú všetky vyšetrenia, niekedy prejde aj celý deň. Za parkovanie pred oboma nemocnicami musia od decembra 2013 platiť.

Odhaduje sa, že spoločnosť ZIPP–S, s.r.o., vyberie mesačne na poplatkoch za parkovanie priemerne 120-tisíc eur. Občianski signatári považujú uzatvorenie zmluvy na spoplatnenie parkovísk súkromnou firmou za neetický a amorálny akt, a za konanie odporujúce dobrým mravom.

Trvajú na dobrovoľnom odstúpení nájomcu od tejto zmluvy, alebo na jej vypovedaní zo strany Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB – patria jej obe parkoviská).

Pohľad UNB

UNB vyhlásila, že verejnosť môže parkovať v blízkosti Nemocnice Ružinov na 70 neplatených miestach na pozemku nemocnice pred zimným štadiónom Ladislava Dzurillu, a na 20 miestach pred poliklinikou Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke. Na neprenajatých plochách pred nemocnicami je k dispozícii vyše 200 neplatených parkovacích miest.

Pre invalidov, ktorí potrebujú zaparkovať čo najbližšie k vchodu, UNB (na vlastných pozemkoch) vytvorila po dve miesta (!) pred oboma nemocnicami. Viac priestoru vraj nemá.

Pre zamestnancov je vyčlenených 70 neplatených miest pred oboma nemocnicami.

Pohľad právničky

Podľa právničky Mgr. Zuzany Zolákovej z Komory pre medicínske právo – MEDIUS, „poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike je založené aj na princípe solidarity. Starostlivosť je poskytovaná spravidla bezplatne, teda bez priamej úhrady zo strany pacienta, cez systém verejného poistenia, či ďalšie úhrady, ktoré upravuje zákon. Zavedením parkovného síce nejde o priamu platbu za starostlivosť, ale je to de facto obmedzenie prístupu k tejto starostlivosti. Toto opatrenie zároveň podporuje neúmyselnú diskrimináciu, ktorá síce nebola zameraná priamo na pacientov, ale má na nich nevyhnutný dopad, pretože parkovisko slúži predovšetkým im“.

Kauza „Parkoviská“ v kocke

6.12.2011 – Ministerstvo zdravotníctva, pod vedením I. Uhliarika, dalo súhlas na začatie verejného obstarávania na zabezpečenie parkovísk v blízkosti nemocníc. Udialo sa to v čase, keď začali platiť výpovede viac ako 1 200 lekárov, a v slovenskom zdravotníctve bol vyhlásený núdzový stav…

22.12.2011 – Riaditeľ UNB MUDr. Miroslav Bucha (vo funkcii od 9.8.2011) podpísal koncesnú zmluvu medzi štátnou UNB a súkromnou obchodnou spoločnosťou ZIPP–S, s.r.o., z Bratislavy, o zabezpečení parkovacej plochy obstarávateľa, a jej prevádzke a údržbe.

16.4.2012 – Prokurátor krajskej prokuratúry oznámil, že trestné oznámenie, ktorým slovenskí lekárski odborári pri UNB Bratislava reagovali na zmluvu, zaslal na okresnú prokuratúru. V auguste prokurátor okresnej prokuratúry oznámil, že (v súvislosti s kontrolou) trestné oznámenie postúpil Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

18.12.2012 – UNB vyhlásila, že dostala odpoveď z Okresnej prokuratúry Bratislava II, a v nej sa nekonštatovalo žiadne porušenie zákona.

Údajne v máji 2013 UNB prišla aj odpoveď z ÚVO, z ktorej vyplýva, že zmluva je platne uzavretá, a nemocnica musí umožniť spoločnosti ZIPP – S, s.r.o., modernizáciu parkovísk pred Nemocnicou Ružinov a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke.

22.8.2013 – Vedenie UNB malo zaslať list na MZ SR; išlo o doplnenie podkladov na základe vyžiadania z MZ SR.

3. 9.2013 – UNB bola informovaná listom z MZ SR, že zmluva je platná, a za prenájom parkoviska dostane nemocnica mesačne 7950 eur. Keďže zmluva bola uzavretá na 10 rokov, nemocnica inkasuje celkovo 952 000 eur.

28.10.2013 – UNB rokuje s Magistrátom mesta a Mestskou časťou Ružinov – hľadajú komplexné riešenie problematiky pozemkov, vrátane parkovísk. Výsledkom jednaní je, že od 1. decembra 2013 sa mení režim bezplatného parkovania pred nemocnicami v Ružinove a v Petržalke na platené parkovanie.

November 2013 – Viac ako 1000 ľudí podpísalo petíciu proti spoplatneniu parkovísk pred bratislavskými nemocnicami v Ružinove a v Petržalke. Zástupcovia petičného výboru ju odovzdali (do podateľne) súčasnému riaditeľovi UNB Miroslavovi Bdžochovi a ministerke zdravotníctva Zuzane Zvolenskej.

18.11.2013 – Zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) sa zišli so zamestnancami petržalskej nemocnice, aj za účasti verejnosti. Vyzvali vedenie UNB, aby zamestnancom nemocnice preukázalo, aké kroky podniklo, aby zmluva o spoplatnení parkovania nebola naplnená.

1.12.2013 – Spoplatnenie parkovísk pred nemocnicami Antolská a Ružinov. Napriek tomu, že zástupcovia protestujúcich občianskych združení spochybňujú, či koncesionár má všetky náležitosti: stavebné povolenie a súhlasu majiteľa pozemkov. Prvých 15 minút má byť odteraz zadarmo, a každá začatá hodina vyjde na 1 euro.

Prvý decembrový týždeň – Po žiadostiach a urgenciách sa odohralo rokovanie s riaditeľom UNB Miroslavom Bdžochom. Signatári ho požiadali o vydanie relevantných dokladov, spojených s genézou verejného obstarávania a začatia prevádzky spoplatnených parkovísk. Miroslav Bdžoch uviedol, že doklady postúpil ministerke zdravotníctva SR Zuzane Zvolenskej.

4.12.2013 – Na podporu aktivít občanov sa uskutočnilo protestné zhromaždenia pri rampe parkoviska v areáli Nemocnice Ružinov, a na druhý deň pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke.

Ministerka Z. Zvolenská na tlačovej besede informovala, že rezort a UNB sa začali prenájmom parkovísk zaoberať hneď po jej nástupe do funkcie. Ministerka sa vyjadrila, že spolu s vedením UNB vykonala takmer 50 právnych krokov, aby preverila podmienky a platnosť zmluvy. Kontroly podľa nej preukázali iba procesné pochybenia. Aktivisti tlmočili ministerke hybridný charakter zmluvy: predmetná zmluva nie je len koncesnou, ale aj nájomnou zmluvou, a pri takej musia byť naplnené aj ďalšie kritériá, aby bola platná.

14.1.2014 – Starosta Petržalky Vladimír Bajan sa stretol so signatármi. Zdôraznil, že je zásadne proti spoplatneniu parkovania pred nemocnicou v Petržalke. Zdôraznil, že Petržalka nie je vlastníkom, ani správcom pozemku a parkoviska pred nemocnicou v Petržalke, a preto môže konať len z pozície stavebného úradu – vo veci pokládky elektrických káblov pre dopravnú rampu. Starosta Bajan si uvedomuje, že ide len o zlomok celého problému, ale prisľúbil, že aspoň tu využije všetky zákonné prostriedky.

16.1.2014 – Tlačová konferencia. Signatári občianskych aktivít proti spoplatneniu parkovísk pri Nemocnici Ružinov a Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v Petržalke vyjadrili presvedčenie, že náprava súčasného stavu nastane iba v prípade zrušenia koncesnej zmluvy na prenájom parkovísk, a to v plnom rozsahu. Signatári prezentovali dôkazy, ktoré spochybňujú platnosť koncesnej zmluvy.

Naďalej budú apelovať na to, aby v rámci legislatívnej iniciatívy premiér predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý garantuje, aby parkoviská vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja, alebo obcí priliehajúcich k zdravotníckym zariadeniam, boli pre verejnosť bezplatné.

Pridaj komentár