Novela neoslobodzuje od platenia deti s postihnutím

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) upozorňuje, že v súčasnosti platný Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ani jeho novela pripravená MPSVaR neoslobodzuje od platenia v zariadeniach

Nízke invalidné dôchodky poberá 82 % pacientov

Inštitút pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív (IVRA) dnes uskutočnil tlačovú besedu k problematike chudoby. Inštitút predstavil analýzu príjmov seniorov, zdravotne ťažko postihnutých občanov a miezd zamestnaných

Príjem pod hranicou chudoby má 28 % seniorov

Chudobou sú na Slovensku ohrozované najmä špecifické sociálne skupiny obyvateľstva. Problém chudoby sa prejavuje aj v segmente seniorov a zdravotne ťažko postihnutých. Z pohľadu medzinárodných záväzkov SR „právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením“ rieši Listina základných práv a slobôd čl. 30, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach čl. 11, Európska sociálna charta čl. 13 a 14.

Čo sa mení v roku 2013 v sociálnej oblasti?

Ak poberáte peňažné príspevky ako kompenzáciu soci¬álnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (zákon č. 447/2008 Z. z.), do konca júna treba predložiť doklady na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a ro-diny v mieste svojho trvalého bydliska.

Potrebujete právnu pomoc?

Je dôležité, aby všetci občania mali nárok na právnu pomoc. Zároveň by však mali mať možnosť právneho zastúpenia v prípade, že nedisponujú žiadnymi finančnými prostriedkami.