Príjem pod hranicou chudoby má 28 % seniorov

Chudobou sú na Slovensku ohrozované najmä špecifické sociálne skupiny obyvateľstva. Problém chudoby sa prejavuje aj v segmente seniorov a zdravotne ťažko postihnutých. Z pohľadu medzinárodných záväzkov SR „právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením“ rieši Listina základných práv a slobôd čl. 30, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach čl. 11, Európska sociálna charta čl. 13 a 14.

Revidovaná sociálna charta je explicitne doplnená o čl. 30 práve na individuálne právo na ochranu pred chudobou a sociálnym vylúčením. Sociálne práva sú práva individuálne, jednotlivé štáty ich zabezpečovanie premietajú najmä do Ústavy a nadväzných právnych predpisov. Ide o právo na vzdelanie, právo na zdravotnú starostlivosť, práva zdravotne ťažko postihnutých takisto ako právo na dôstojný život, primerané hmotné zabezpečenie a ochranu pred chudobou. Sociálne práva a ich obsah sú v právnom poriadku SR viazané výlučne na jednotlivca.

Inštitút pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív pripravil analýzu chudoby v segmente seniorov, v ktorej je aktuálne pod hranicou chudoby ohrozených 28% seniorov. Tento údaj vychádza z analýzy 100% všetkých vyplácaných dôchodkov seniorov. Dôchodky pod aktuálnou hranicou chudoby v roku 2012 vo výške 326 eur mesačne poberá viac ako 280 tisíc seniorov. V rozmedzí rokov 2008 až 2012 pritom počet seniorov s dôchodkami pod hranicou chudoby narástol o viac ako 190 tisíc. Dorovnanie týchto dôchodkov by stálo štátny rozpočet ročne viac ako 116 mil. eur. Ide najmä o „starodôchodcov“, t.j. seniorov, ktorí mali vymeraný dôchodok pred 1.1.2004.

Inštitút je toho názoru, že štát musí prebrať zodpovednosť za týchto ľudí, najmä keď Slovensko je v % podiele výdajov na sociálnu ochranu k HDP krajiny na poslednom mieste v rámci 27 členských krajín EÚ. Zároveň klesal podiel týchto výdajov Slovenska  z 14,9% HDP v roku 2002 na 11,9% HDP v roku 2011.  Inštitút vyčíslil, že ak by sa zachoval pomer medzi priemernými mzdami a priemernými dôchodkami z rokov 1989 až 1991 priemerný mesačný dôchodok by bol o 56 eur vyšší ako súčasných 376 eur.

Zároveň pripomína, že sledovanie chudoby seniorov je nutné z individuálneho pohľadu, pretože sociálne poistenie na Slovensku je budované výlučne na individuálnom princípe. Preto zaužívané meranie chudoby na úrovni domácností dostatočne nezohľadňuje reálne ohrozenie chudobou seniorov a významne skresľuje vykazovaný počet ohrozených seniorov v oficiálnych štatistikách. Štát jednoducho musí dávať viac peňazí na sociálne výdavky a sociálnu ochranu seniorov tak, aby rodina nemusela suplovať úlohu štátu a preberať na seba starostlivosť, ktorá je nad rámec medzigeneračnej solidarity.

Inštitút pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív (IVRA) sa venuje analytickej a výskumnej činnosti, pripomienkovaniu a navrhovaniu legislatívnych úprav zákonov v sociálnej oblasti.

Za Inštitút pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív Martin Halás

Ilustračné foto

Pridaj komentár