Novela neoslobodzuje od platenia deti s postihnutím

Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív (IVRA) upozorňuje, že v súčasnosti platný Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ani jeho novela pripravená MPSVaR neoslobodzuje od platenia v zariadeniach sociálnych služieb zdravotne ťažko postihnuté deti, ktoré si v sociálnych zariadeniach plnia povinnú školskú dochádzku.

Podľa inštitútu tak ide nielen o rozpor s Dohovorom OSN o právach zdravotne ťažko postihnutých osôb, ktorý SR ratifikovala v júni 2010, ale aj o protiústavnosť a diskrimináciu zdravotne ťažko postihnutých detí, pretože vzdelávanie je v zmysle Ústavy SR v rámci povinnej školskej dochádzky bezplatné.

Zákon o sociálnych službách sa pri stanovení úhrady odvoláva na § 16 písmeno c), v zmysle ktorého deti so zdravotným postihnutím, resp. ich rodičia a zákonní zástupcovia platia úhradu za  pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Táto sa vypočítava z ekonomicko-oprávnených nákladov na prevádzku sociálneho zariadenia (platy zamestnancov, energie, voda, kúrenie, atď.). Novela pripravená MPSVaR ponecháva toto ustanovenie. Rozpor je v tom, že rodičia školopovinných detí v bežnej škole neplatia ekonomicky oprávnené náklady na jej prevádzku. Avšak v súčasnosti platný zákon, takisto ako jeho pripravená novela, umožňuje, aby samospráva stanovila rodičom zdravotne ťažko postihnutých detí úhradu až do výšky 100 % ekonomicky oprávnených nákladov.

V niektorých prípadoch je úhrada za pomoc pri odkázanosti vyčíslená až na 17 € za 1 deň, čo mesačne predstavuje 340 €. Ku koncu roku 2012 bolo v domovoch sociálnych služieb, ako v zariadeniach, ktoré majú povinnosť zabezpečovať vzdelávanie školopovinných detí, 1244 takýchto zdravotne postihnutých detí. Oslobodenie od platenia za sociálnu službu pre deti bolo prijaté za exministra Jozefa Mihála v novele zákona o sociálnych službách v januári 2012. Toto však nestihlo byť aplikované do všeobecne záväzných nariadení zriaďovateľov, keďže v zmene zákona o sociálnych službách z júna 2012, navrhnutej poslancom NR SR Blanárom, ustanovenie vypadlo. Inštitút navrhuje, aby deti so zdravotným postihnutím boli oslobodené od úhrady za sociálnu službu do skončenia povinnej školskej dochádzky, tak ako je to v iných krajinách EÚ.

Portál SLOVENSKÝ PACIENT o tom informoval Martin Halás z Inštitútu pre výskum sociálno – ekonomických rizík a alternatív.

Ilustračná fotografia

Pridaj komentár