Čo sa mení v roku 2013 v sociálnej oblasti?

Ak poberáte peňažné príspevky ako kompenzáciu soci­álnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (zákon č. 447/2008 Z. z.), do konca júna treba predložiť doklady na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a ro­diny v mieste svojho trvalého bydliska. Len tak môže byť prehodnotené vyplácanie tohto príspevku aj naďalej. Poberateľ pri­tom musí zdokladovať všetky príjmy.

Výmena preukazov ťažko zdravotne postihnutej osoby

Aktuálnou informáciou pre pacientov s ťaž­kým zdravotným postihnutím je výmena preukazov. Preukazom vydaným pred 1. januárom 2009 sa končí do konca tohto roka platnosť. Čiže ich držitelia by sa mali do konca decembra dostaviť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska, tam vyplniť žiadosť o vý­menu a po vyhotovení nového preukazu ten starý odovzdať. Treba si priniesť aktuálnu fotografiu 3 x 4 cm a občiansky preukaz. Ak tak súčasní držitelia preukazov nespravia, na budúci rok budú musieť podať celkom novú žiadosť aj s aktuálnymi lekárskymi nálezmi.

Výmena parkovacích preukazov

Lehota na podanie žiadosti o výmenu parkovacieho preukazu trvala do konca minulého roka. Kto to nestihol, bude tiež musieť podať novú žiadosť o parkovací pre­ukaz aj s aktuálnymi lekárskymi správami, a to na oddelení posudkových činností ale­bo na referáte posudkových činností. Nále­zy od odborných lekárov nesmú byť staršie ako 6 mesiacov a správa o zdravotnom stave od obvodného lekára má byť na pred­písanom tlačive úradu. Ak je pacientov stav s trvalým poškodením, posudkový lekár môže vychádzať aj zo staršieho lekárskeho nálezu. Po obdržaní rozhodnutia o priznaní preukazu musí občan priniesť fotografiu 3 x 3 cm a občiansky preukaz. Nový parko­vací preukaz je so znakom Európskej únie a platí v celej Európskej únii.

Nabudúce: Ako sa zmenili podmienky na dávky v hmotnej núdzi?

Pridaj komentár