Rozvod a deti: Psychické problémy detí po rozvode a počas neho

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Mnohé zmeny – či už negatívne alebo pozitívne – prinášajú so sebou značný stres.

Rozvod je veľkou zmenou v živote rodiny, veď patrí k najstresujúcejším udalostiam u dospelých aj detí.

Ťažké chvíle neprežívajú len rodičia, ale aj deti. Už predrozvodový stav predstavuje náročnú situáciu.

Ako sa správať, aby deti prežili rozvod rodičov bez väčšej ujmy na duševnom zdraví?

Ako vidia rozvod deti

Deti vnímajú napätú atmosféru v rodine, počúvajú intenzívne hádky. Štúdie dokazujú, že deti, ktoré vnímali, že medzi ich rodičmi sú veľké nezhody, berú rozvod ako prirodzené riešenie situácie, ktoré prinesie úľavu.

Tieto deti znášajú rozvod oveľa ľahšie, ako deti, ktorých rodičia sa pred nimi nehádali. Tie druhé totiž nemali žiadne signály o tom, že niečo nie je v poriadku. Vtedy ich správa o rozvode obvykle šokuje.

Väčšina detí, samozrejme, nechce, aby sa ich rodičia rozviedli. Mnoho ľudí preto chce zotrvať v manželstve len kvôli deťom. To však neznamená, že takto nutne ochránia svoje deti pred psychickou ujmou.

Práve naopak – veľké hádky, pravidelné konflikty, verbálna a fyzická agresivita, to všetko vyvoláva u detí úzkosť, strach a neistotu. Bojová atmosféra môže podporiť aj ich vlastnú agresivitu, ktorú obrátia voči slabším vrstovníkom alebo zvieratám. Objaviť sa môžu aj iné problémy, ktoré pretrvávajú rôzne dlho, čo závisí od mnohých faktorov:

 • osobnosť a temperament rodičov (ich adaptačné a copingové stratégie),
 • osobnosť a temperament dieťaťa (jeho adaptačné a copingové stratégie),
 • vzťah rodičov a detí,
 • výchovný štýl rodičov,
 • vek a vývinová úroveň rodičov,
 • trvanie nezhôd a konfliktov,
 • miera podpory iných ľudí,
 • a ďalšie.
ako vyplýva rozvod na deti
Zdroj foto: Shutterstock.com

Problémy detí počas rozvodu a po ňom

Na mnohé deti má rozvod iba krátkodobé negatívne účinky. Úzkosť, hnev, šok, nedôvera a ďalšie pocity a reakcie, sa zmenšujú alebo zmiznú do konca 2. roka po rozvode. Len menšina detí trpí dlhšie.

Odborníci pravidelne potvrdzujú, že ak rodičia mali vysokú konfliktnosť počas rozvodu a po ňom, ich deti sa prispôsobovali zmenám ťažšie. Problémové správanie a emocionálne ťažkosti vtedy pretrvávali, alebo sa prehĺbili. U detí, ktorých rodičia sa rozvádzajú (alebo sa už rozviedli), môžeme dočasne pozorovať tieto zmeny v prežívaní a správaní:

 • problémy so zvládaním hnevu – hnev na seba, hnev na rodičov,
 • neposlušnosť, vzdorovitosť,
 • porušovanie pravidiel doma, v materskej škole, v škole,
 • smútok, depresívne prežívanie,
 • úzkosť, neistota, bezmocnosť,
 • nedôvera a pochybnosti,
 • pocit zúfalstva a pocity viny,
 • pocit bolesti,
 • smútenie podobné, ako pri úmrtí blízkeho člena rodiny,
 • hanba za svoje pocity.

V popredí stojí pocit zúfalstva a veľký pocity viny

Deti sa cítia byť vinné za to, že nedokázali rozvodu svojich rodičov zabrániť, alebo že práve ony sú dôvodom rozvodu. Niekedy svoje neposlušné správanie dávajú do súvisu s tým, že sa rodičia rozvádzajú.

V zásade platí, že rozvod zvyšuje závislosť malých detí od rodičov. Malé deti dlhšie túžia po tom, aby sa ich rodičia dali znovu dokopy. Veria, že sa tak stane. Dospievajúce deti rýchlejšie prijímajú koniec vzťahu svojich rodičov.

Tí rodičia, ktorí spoločne trávia rodinné oslavy, sviatky či prázdniny, nevedomky podporujú fantáziu detí, že budú znovu úplná rodina, čím oneskoria adaptáciu detí na nový stav.

problémy detí po rozvode
Zdroj foto: Shutterstock.com

Rozvod a malé deti

Vzhľadom na prirodzený egocentrizmus, ktorý sme spomínali v inom článku, dieťa si naivne myslí, že dokáže ovplyvniť čokoľvek vo svojom živote, a že všetko sa deje pre neho a kvôli nemu. Vďaka magickému mysleniu spája nelogické sledy udalostí, čo vyvoláva predstavy, že práve ono zapríčinilo rozvod rodičov.

Podobne si môže myslieť, že keď odišiel otec, môže odísť aj mama, a ono tak zostane úplne samo. Obava, že sa oň nebude mať kto postarať, narastá. U dieťaťa v predškolskom veku môžeme pozorovať nasledujúce typické zmeny v správaní:

 • lipnutie na rodičoch,
 • separačná úzkosť,
 • pokles na nižšiu vývinovú úroveň – strata už nadobudnutých zručností (samostatné jedenie, používanie reči a pod.),
 • problémy s jedením,
 • nočné pomočovanie, neschopnosť udržať stolicu (počas dňa),
 • zlé sny, nepokojný spánok,
 • plačlivosť, mrnčanie,
 • strach, úzkosť,
 • vzdorovitosť.

Ako reagujú deti v mladšom školskom veku

Môžu sa vyskytnúť rozdiely v tom, ako budú reagovať chlapci a ako dievčatá. Chlapci sú všeobecne hlučnejší a pohybovo aktívnejší. Práve toto správanie sa môže vystupňovať, chlapec môže byť vzdorovitejší.

V správaní oboch pohlaví môžeme pozorovať:

 • problémy so spánkom,
 • problémy so sústredením pozornosti,
 • problémy s jedením,
 • zdravotné ťažkosti – bolesti hlavy, brucha a pod.,
 • pokles na nižšiu vývinovú úroveň,
 • problémy v správaní – agresivita, hnev, krádeže,
 • osamelosť, strach z opustenosti,
 • hnev až zlosť na rodičov a celý svet,
 • depresia.
ako vysvetliť dieťaťu rozvod
Zdroj foto: Shutterstock.com

Rozvod a deti v puberte

Vzhľadom na vytváranie identity, prebiehajúce hormonálne, telesné a psychologické zmeny, reakcie u dospievajúcich detí môžu byť výraznejšievážnejšie, než u menších detí. U dospievajúcich môžeme pozorovať:

 • poruchy príjmu potravy,
 • sebapoškodzovanie,
 • samovražedné myšlienky,
 • poruchy správania, agresivitu,
 • zhoršenie školského prospechu,
 • popieranie reality,
 • nedostatok energie, únavu,
 • smútok, neistotu, osamelosť,
 • zúfalstvo, beznádej, hnev,
 • pocity zlyhania.

Dospievajúce dieťa môže byť agresívne, aby potrestalo rodičov za rozvod. Môže sa emocionálne vzdialiť od rodičov, prejavovať sa nezávislo, rebelantsky. Dáva do popredia seba a svoje potreby, ako rodinu, ktorá podľa neho aj tak zlyhala.

Problémy detí po rozvode

Podľa najnovších štúdií, u veľkej väčšiny detí sa nerozvinú vážne problémy v prežívaní a správaní. Deti sú psychicky odolnejšie hlavne vtedy, keď sa ich rodičia rozvádzajú pokojne a ponúkajú im stabilitu (napriek rozvodu).

Zaujímavé však je, že v dospelom veku aj tieto deti hovoria o prežívanej bolesti a negatívnych spomienkach. Iné štúdie uvádzajú vyšší výskyt vzťahových problémov u detí z rozvedených manželstiev, či vyššiu mieru rozvodovosti u nich.

vplyv rozvodu na dieťa výskum
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ako uľahčiť deťom rozvod?

To, ako budú deti prežívať rozvod, aj ako rýchlo sa prispôsobia novej situácii, závisí od rozvádzajúcich sa rodičov – teda akým spôsobom sa budú rozvádzať. Po rozvode sa vždy objaví možnosť, že deti budú trpieť psychickými a/alebo telesnými ťažkosťami, alebo že sa to nejakým spôsobom premietne na ich správaní.

Lepšie sú na tom deti, ktorých rodičia dokázali obmedziť konflikty spojené s rozvodom a nevystavovali ich hádkam. Rozvod ľahšie zvládajú aj tie deti, ktoré žijú v domácnosti s dobre fungujúcim rodičom, s ktorým majú láskyplný vzťah.

Ak rodičia chcú zmierniť negatívny dopad rozvodu na psychické zdravie svojich detí, bude si to vyžadovať veľkú námahu, prácu na sebe, trpezlivosť aj citlivosť. Kľúčová je správna komunikácialáskyplný prístup.

 • Dieťa potrebuje jednoznačné a pravdivé odpovede na svoje otázky: Prečo sa to stalo? Kde budem bývať? Kedy sa stretnem s druhým rodičom? Kde budem chodiť do školy? Ako to bude ďalej? Na čo mám vplyv ja?
 • Dieťa potrebuje vedieť, že to nie je jeho vina.
 • Dieťa potrebuje počuť, že ho obaja rodičia milujú, aj keď je už skoro dospelé.
 • Dieťa potrebuje zažiť férové jednanie svojich rodičov, napr. že ani jednému z nich nevadí, že sa s tým druhým stretáva.
 • Dieťa potrebuje stálosť dôverne známych predmetov, režimu, prostredia – ako to len bude možné.
 • Dieťa potrebuje poznať nové pravidlá, no bude trvať aj na niektorých vlastných. Dajte mu pocit bezpečia, nemeňte pričasto pravidlá.
 • Dieťa potrebuje vedieť, že rozvod je rozhodnutím rodičov. Chce mať istotu, že všetko bude v poriadku a rodičia sa oň postarajú.
 • Dieťa bude vyhľadávať podporu u kamarátov, blízkych, terapeuta, aby si odsmútilo rozvod, spracovalo ho.
starostlivosť o deti po rozvode
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo môžete ešte urobiť, aby sa dieťa ľahšie vyrovnalo s rozvodom?

Stretnutia s druhým rodičom sa majú odohrávať podľa pravidelného harmonogramu, najlepšie v neutrálnom prostredí. Hrať sa na ideálnu rodinku, chodiť spolu na výlety, tváriť sa, že všetko je v poriadku, je pre deti zbytočne mätúce. Deti sa potrebujú prispôsobiť novej situácii, že rodičia bývajú zvlášť, a že každý z nich má svoj vlastný život.

Ideálne je, keď sa riadime rovnakými, alebo aspoň podobnými pravidlami v oboch domácnostiach. Ak to nejde, keďže každá domácnosť má svoje pravidlá, rešpektujeme názory a zvyky druhého rodiča.

Pred deťmi nehovoríme „škaredé veci“ na toho druhého, nepoužívame deti ako poslíčkov, nebojujeme o ich priazeň, nepýtame sa ich, koho majú radšej. Nekupujeme si ich väčšou benevolentnosťou ani drahšími darčekmi.

Deti takisto nezaťažujeme osobnými starosťami, tie rozoberáme výlučne s priateľmi alebo odborníkmi. Myslíme tiež na vlastnú psychohygienu, aby sme sa vedeli čo najlepšie postarať o svoje deti a zabezpečili im všetko potrebné.

Pokiaľ na ťažkosti s prežívaním a správaním našich detí upozorňujú napr. učitelia, resp. sami vnímame, že by potrebovali pomoc pri zvládaní rozvodu, obraciame sa na detských psychológovpsychoterapeutov.

Kde hľadať pomoc, keď ste rodič

Dlhodobý stres môže spôsobiť, že kvalita rodičovstva utrpí. Rozvod často prispieva k depresii, úzkosti, ale aj zneužívaniu návykových látok. Z toho plynú ťažkosti pri vykonávaní práce a výchove detí. Môžu sa u vás objaviť aj osobnostnéemočné problémy, ktoré treba konzultovať s odborníkmi.

rozvod s malými deťmi
Zdroj foto: Shutterstock.com

Listina práv detí, ktorých rodičia sa rozvádzajú

Robert E. Emery vypracoval Listinu práv detí rozvádzajúcich sa rodičov. Listina vychádza z toho, že rodičia sú povinní postarať sa o svoje deti aj počas tohto náročného obdobia. Listina práv vám pomôže v tom, aby sa vaše deti lepšie a rýchlejšie vysporiadali s rozvodom.

Každé dieťa, ktorého rodičia sa rozvádzajú, alebo sa rozviedli:

 1. Má právo byť milované oboma rodičmi, bez pocitu viny alebo nesúhlasu druhého rodiča.
 2. Má právo byť chránené pred hnevom rodičov.
 3. Má právo byť vynechané z konfliktov medzi rodičmi, vrátane toho, že nemusí držať stranu nikomu, nosiť správy, alebo počúvať sťažnosti jedného na druhého.
 4. Má právo na to, aby si nemuselo vyberať medzi dvoma rodičmi.
 5. Má právo, nebyť zodpovedné za emocionálne problémy rodičov.
 6. Má právo na to, aby sa včas dozvedelo o všetkých dôležitých zmenách, ktoré postihnú jeho život. Napríklad, keď sa jeden z rodičov odsťahuje, alebo si znovu založí rodinu.
 7. Má právo na primeranú finančnú podporu počas detstva a štúdia.
 8. Má právo na precítenie pocitov, na ich vyjadrenie, aj vypočutie oboma rodičmi.
 9. Má právo na život, ktorý je čo najbližšie k životu, ako keby rodičia žili spolu.
 10. Má právo zostať dieťaťom.

Použitá literatúra:

Laumann-Billings, L. &. Emery, R.E. (2000). Distress among young adults from divorced families.Journal of Family Psychology, 14, 671-687.

Heather Smith: Děti a rozvod. Jak zvládnuť rozvodovou situaci. Portál, Praha, 2004.

https://www.scientificamerican.com/article/is-divorce-bad-for-children/

https://www.psychologytoday.com/us/blog/surviving-your-childs-adolescence/201112/the-impact-divorce-young-children-and-adolescents

Pridaj komentár