Práceneschopnosť: Neurobte žiadnu chybu. Kedy môže prísť kontrola?

Práceneschopnosť.

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

V prípade akútneho alebo chronického ochorenia, má každý človek nárok na vypísanie práceneschopnosti – ľudovo „péenky“.

Ak ste práceneschopní, počas celej liečby vám bude štát alebo zamestnávateľ vyplácať príslušné dávky.

S tým však súvisia aj niektoré povinnosti a pravidlá, ktoré musíte dodržiavať.

Kto vypisuje PN-ku – práceneschopnosť?

Zdravotný stav pacienta posudzujú 3 typy lekárov. Záleží od ich rozhodnutia, či môže človek v aktuálnej situácii nastúpiť do zamestnania. Ak nám to zdravie nedovoľuje, lekár nás označí ako práceneschopných a vypíše nám potvrdenie. PN-ku môže vypísať:

 • všeobecný lekár,
 • gynekológ-pôrodník,
 • lekár zariadenia zdravotnej ústavnej starostlivosti.

Môžem dostať PN-ku – práceneschopnosť aj spätne?

Práceneschopnosť platí odo dňa, keď ju vypíše lekár. Pokiaľ ste v daný deň ešte boli v práci, môže vám PN-ku vypísať až od nasledujúceho dňa. Doktor má zároveň právomoc, aby vám vypísal PN aj spätne, a to najviac 3 dni dozadu.

Toto sa môže stať v prípade, ak pacient ochorel alebo mal úraz cez víkend. Vtedy musí všeobecnému lekárovi priniesť lekársky nález z pohotovosti, na základe ktorého sa vypisuje práceneschopnosť.

Komu odovzdávam papier o PN – práceneschopnosti?

Lekár vám vypíše tlačivo, ktoré je rozdelené na 3 rovnaké kópie. Prvý list má zelenú farbu – tento musíte mať počas celej PN-ky pri sebe.

So zeleným listom chodíte na kontroly k lekárovi, predkladáte ho aj v prípade kontroly zo sociálnej poisťovne.

Ďalšie dva listy majú červenú a čiernu farbu. Oba odovzdávate zamestnávateľovi, pričom červený putuje na mzdové oddelenie. Do firmy môžete listy priniesť osobne, poslať prostredníctvom iného človeka, alebo zaslať poštou.

Jednotlivé papiere musíte pred odovzdaním podpísať.

Aké mám povinnosti počas PN – práceneschopnosti?

Každý pacient musí počas PN-ky dodržiavať liečebný plán, ktorý odporučil lekár. Každá choroba vyžaduje špecifický režim, čo určuje odborník. Vo všeobecnosti je vašou povinnosťou:

kontrola pn večer
Zdroj foto: AdobeStock.com

Musím sa počas PN – práceneschopnosti zdržiavať iba v mieste bydliska?

Áno, mali by ste sa zdržiavať v mieste svojho trvalého alebo prechodného bydliska. Túto adresu uvádzate aj na potvrdení o práceneschopnosti. Ak sa budete zdržiavať na inej adrese, lekár to musí uviesť v príslušnom tlačive.

Takáto situácia môže nastať, ak potrebujete pri liečbe pomoc iného človeka, a preto k nemu na chvíľu presťahujete.

Zmenu pobytu môžete urobiť aj v priebehu PN, no musíte to nahlásiť všeobecnému lekárovi a sociálnej poisťovni.

Kto má nárok na vychádzky počas PN –  práceneschopnosti?

Ošetrujúci lekár môže pacientovi udeliť vychádzky, väčšinou po prvej kontrole. Tie môžu trvať maximálne 4 hodiny, no určite nie večer alebo v noci.

Prvú časť dostanete doobeda – od 10:00 do 12:00, druhú v poobedňajších hodinách – od 14:00 do 16:00. V týchto časoch môžete chodiť na prechádzky, nákupy, návštevy, alebo si vybaviť iné povinnosti.

Nárok na vychádzky nevzniká pri všetkých ochoreniach, je teda na posúdení lekára, či vám ich udelí. Ak sa tak rozhodne, musí to zapísať na potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti (aj s konkrétnym časom) a takisto do zdravotnej karty.

Kto má nárok na nemocenské dávky?

Nárok na nemocenské dávky má každý zamestnanec, ktorému plynie pracovný pomer. Dĺžka pracovného pomeru nie je rozhodujúca, finančný príspevok získate aj na druhý deň po podpise zmluvy.

Prvých 10 dní vám nemocenské dávky vypláca zamestnávateľ, potom sociálna poisťovňa. Tlačivo o pokračovaní práceneschopnosti posiela do sociálnej poisťovne zamestnávateľ, nie vy.

Ako vysoká je nemocenská dávka?

Výška dávky sa vypočítava z vymeriavacieho základu. Prvé 3 dni dostanete 25 % zo základu, nasledujúce dni vám prislúcha 55 %. U zamestnancov je vymeriavacím základom hrubá mzda.

Sociálna poisťovňa vypláca nemocenské dávky na účet alebo formou poštovej poukážky, vždy v nasledujúci kalendárny mesiac. V období poberania tohto príspevku, nemôžete poberať mzdu.

práceneschopnosť výpočet
Zdroj foto: AdobeStock.com

Práca na dohodu a nemocenské dávky a práceneschopnosť

Ak máte so zamestnávateľom spísanú Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce (na pravidelný pomer), máte nárok na práceneschopnosť, ale aj na nemocenské dávky.

Tento nárok vám však nevzniká, ak z tejto práce poberáte nepravidelné príjmy, alebo zmluva plynie len 1 kalendárny mesiac (alebo ešte kratšie).

Dávky nemôžu dostávať ani študenti, ktorí pracujú na Dohodu o brigádnickej práci študenta, či invalidní alebo starobní dôchodcovia, pretože v ich prípade zamestnávateľ neodvádza odvody.

Kontroly počas PN – práceneschopnosti – kto ich vykonáva?

Počas práceneschopnosti môžete kedykoľvek – teda aj počas víkendov a dní pracovného pokoja – dostať kontrolu od zamestnávateľa alebo zo sociálnej poisťovne.

Zamestnávateľ môže kontrolovať iba to, či sa nachádzate na určenom mieste, nemôže posudzovať dodržiavanie liečebného plánu. Ak však zistí, že ste neboli na tejto adrese, môže to nahlásiť do sociálnej poisťovne.

Zamestnanci sociálnej poisťovne overujú nielen to, či sa nachádzate na adrese, ktorá bola uvedená na potvrdení o dočasnej práceneschopnosti, ale aj to, či dodržiavate predpísanú liečbu.

Ak by teda pri ochorení dýchacích ciest zistili, že ste fajčili, alebo ste pri problémoch s chrbticou prenášali ťažké veci, zistené skutočnosti nahlásia.

Kontrola vám musí predložiť príslušný preukaz, až po vašom zvolení môže vstúpiť do príbytku. Aj vy sa však musíte na požiadanie legitimovať, alebo ukážete tlačivo o dočasnej práceneschopnosti.

Kto na mňa môže „poslať“ kontrolu?

 • ošetrujúci lekár,
 • posudkový lekár,
 • zamestnávateľ,
 • hociktorá iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má informácie o tom, že nedodržiavate liečebný plán.
práceneschopnosť-výpočet
Zdroj foto: AdobeStock.com

Čo ak kontrola zistí počas práceneschopnosti nejaký problém?

Pri porušení liečebného plánu vám sociálna poisťovňa môže zastaviť dávky na 30 kalendárnych dní, a to od vykonania kontroly. Ak ste neboli v čase ich návštevy doma, zanechajú vám v schránke lístok, kedy máte prísť na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne.

Tam potom musíte vysvetliť, prečo ste neboli na určenej adrese. Ak ste boli napríklad u lekára, musíte to zdokladovať lekárskou správou. Keď bude vaše vysvetlenie nedostatočné, môžu vám pozastaviť dávky na spomínaných 30 kalendárnych dní.

Pokuty zo sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa môže ľuďom na PN udeliť pokutu až do výšky 170 eur. Pokiaľ nenahlásite zmenu pobytu, alebo napriek výzve neodstránite prekážky – ako zlý prístup do bytu, pokazený zvonček, agresívny pes – môžu vám udeliť pokutu do výšky 100 eur. Ak sa tieto problémy opakujú, výška pokuty sa zvyšuje až do 170 eur.

PN – práceneschopnosť a osamelí ľudia

Osamelí ľudia na „péenke“ majú pri kontrole určitú výnimku. Pokiaľ nedostali vychádzky a nemá im kto nakúpiť, môžu nakrátko zájsť do najbližšieho obchodu. Ak k nim vtedy príde kontrola, sociálnej poisťovni musia predložiť účet z nákupu, kde je uvedený konkrétny čas.

Ak máte psa a neviete zabezpečiť jeho venčenie, zdržiavajte sa blízko pred vchodom svojho domova.

Komisia počas PN – práceneschopnosti

Pri dlhodobej „péénke“ musíte v ambulancii všeobecného lekára predstúpiť pred posudkového lekára zo sociálnej poisťovne. Posudkový lekár určí, či je váš zdravotný stav nezmenený alebo zhoršený, a či ešte pretrváva nárok na práceneschopnosť.

Posudková komisia sa koná približne 1x za mesiac. Je povinná pre tých pacientov, ktorí majú PN-ku dlhšiu ako 4 týždne.

Ochranná doba po výpovedi

7 dní po ukončení pracovného pomeru trvá ochranná doba nemocenského poistenia. Ak v tomto čase nastúpite na PN-ku, máte ešte nárok na nemocenskú dávku, a síce na základe vášho predošlého príjmu.

Ak ste zaevidovaní na úrade práce viac ako 7 dní, môžete ísť na PN, ale nevzniká vám nárok na dávku.

Má SZČO nárok na práceneschopnosť?

Aj samostatne zárobkovo činné osoby majú nárok na vypísanie práceneschopnosti. Počas tohto obdobia môže firma naďalej fungovať, ale oni sa nemôžu fyzicky zúčastňovať na jej chode.

Ak ste podnikateľ, po nástupe na práceneschopnosť odovzdajte príslušné tlačivo v sociálnej poisťovni, alebo ho tam do 2 dní zašlite poštou. Uveďte aj číslo účtu, kam vám pošlú nemocenské dávky.

Do zdravotnej poisťovne nemusíte nič nahlasovať, pretože im príde automatické upozornenie od sociálnej poisťovne.

Kedy dostáva SZČO nemocenské dávky?

Nárok na nemocenské dávky vám vzniká vtedy, ak ste v ostatných 2 rokoch platili povinné alebo dobrovoľné nemocenské poistenie, a to minimálne 270 dní. Nemocenské dávky vám platí sociálna poisťovňa, pričom výška sa určuje rovnako ako pri zamestnancoch – počas prvých 3 dní je to 25 % denného vymeriavacieho základu, potom 55 %.

Akú sumu môžete dostať?

Pri platení minimálnych odvodov, získate minimálne nemocenské dávky vo výške 244,80 eur (pri 30-dňovom mesiaci) alebo 253,40 eur (pri 31-dňovom mesiaci). Ak neodvádzate nemocenské dávky, alebo ste ich neplatili dostatočne dlhý čas, ste bez nároku na finančnú dávku.

Sociálna poisťovňa vám pošle rozhodnutie o tom, či máte nárok na nemocenskú dávku a uvedie aj jej dennú výšku.

SZČO a odvody počas PN – práceneschopnosti

V čase práceneschopnosti, si SZČO neplatia zdravotné ani sociálne odvody, pretože ich vtedy za nich odvádza štát. Do poisťovní odvádzajú len úhradu vo výške, ktorá sa vypočíta podľa počtu dní, keď ešte pracovali.

Výpočet je veľmi jednoduchý – v oboch prípadoch sa určuje výška poistného na 1 deň, takže si ľahko zistíte sumu odvodov za dané obdobie.

Malý príklad:

Výpočet zdravotných odvodov pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci, 20 dňoch PN a pri minimálnych odvodoch:

 • Výška minimálnych zdravotných odvodov na mesiac: 70,91 eur.
 • Poistné na 1 deň: 70,91 : 30 = 2,37 eur.
 • Za 10 odpracovaných dní odvediete: 10 x 2,37 = 23,70 eur.

Môže mať aj SZČO počas PN – práceneschopnosti kontrolu?

Áno, aj SZČO môžu dostať kontrolu ako bežný zamestnanec. Pochopiteľne, kontrolu môže vykonať iba pracovník sociálnej poisťovne, keďže SZČO nemá zamestnávateľa.

Rovnako ako pri zamestnaných osobách, aj podnikateľovi môže sociálna poisťovňa pozastaviť dávky alebo vyrúbiť pokutu, ak sa nelieči, nezdržuje doma a pod.

Ako dlho môže trvať PN – práceneschopnosť?

Pacient zostáva na PN-ke až dovtedy, kým sa nevyrieši jeho zdravotný problém. Nemocenské dávky však môže poberať najviac 1 rok.

Potom síce ďalej trvá práceneschopnosť, ale má nárok iba na dávku v núdzi, ktorá sa vybavuje na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pokiaľ je choroba natoľko vážna, že do budúcnosti neexistujú vyhliadky na zlepšenie nášho stavu, a teda sa nemôžeme vrátiť do práce, po roku môžeme požiadať o invalidný dôchodok.

Ukončenie PN – práceneschopnosti

Práceneschopnosť ukončuje ten istý lekár, ktorý ju vypísal. Tento doklad doručí zamestnanec svojmu zamestnávateľovi, SZČO zase do sociálnej poisťovne. Opäť to môžeme urobiť osobne, alebo do 2 dní poštou.

Lekár na tlačivo vypíše presný dátum, odkedy sme práceschopní, a teda kedy musíme nastúpiť do práce.

OČR a PN – práceneschopnosť

Zamestnanci a SZČO majú nárok na ošetrovné v prípade, ak sa starajú o dieťa mladšie ako 10 rokov, alebo o iného rodinného príslušníka. Nárok na OČR posudzuje všeobecný, detský alebo posudkový lekár.

Žiadosť o ošetrovné si dajte potvrdiť u zamestnávateľa, potom ju osobne odovzdajte, alebo pošlite poštou na príslušnú pobočku sociálnej poisťovne. Ak ste SZČO, žiadosť o ošetrovné posielate na tento úrad.

Dávka pri ošetrovnom sa vypočítava z denného vymeriavacieho základu a vypláca sa za každý kalendárny deň.

 

Pridajte sa k nám na Facebook.

 

Zdroje:

 1. https://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s
 2. https://www.socpoist.sk/ako-sa-spravat-pocas-pn/64244s
 3. https://www.socpoist.sk/nemocenske/1292s
 4. https://www.socpoist.sk/pravidla-uznavania-docasnej-pracovnej-neschopnosti/58432s
 5. https://proplusco.sk/blog/praca-na-dohodu-a-pn—poznate-svoje-naroky
 6. https://www.podnikajte.sk/socialne-a-zdravotne-odvody/praceneschopnost-pn-zivnostnika-2020
 7. https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/pracovna-neschopnost-pn-zamestnanca-v-roku-2020

Pridaj komentár