Invalidný dôchodok: Ako ho získať?

Sociálna poisťovňa nedávno sprísnila posudzovanie jednotlivých žiadostí.

Mnohí ľudia preto invalidný dôchodok nezískajú, aj keď zdanlivo naň majú nárok.

Invalidné dôchodky majú občanom, ktorí z dôvodu invalidity stratili čiastočne, alebo úplne schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, sčasti nahradiť ich príjem.

V novom dôchodkovom systéme môže občan počas poberania invalidného dôchodku bez obmedzenia pracovať.

Invalidný dôchodok – a cesta k nemu ­– nie je jednoduchá záležitosť. Občan je invalidný, ak sa uňho (v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu) znížila schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou.

Za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, sa pritom považuje taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje zníženie schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a podľa poznatkov lekárskej vedy má trvať dlhšie ako jeden rok.

Sociálna poisťovňa však na priznanie dôchodku vyžaduje splnenie niekoľkých podmienok.

Čo musíte urobiť

Prvé, s čím sa musí žiadateľ o invalidný dôchodok popasovať, je podanie žiadosti na pobočku Sociálnej poisťovne, prislúchajúcu k miestu ho trvalého pobytu.

Skompletizovaním a odovzdaním žiadosti, sa žiadosť považuje za podanú. Tlačivo je dostupné na všetkých pobočkách Sociálnej poisťovne, a aj na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Spolu so žiadosťou, je potrebné predložiť odpracované roky (cez evidenčné listy dôchodkového poistenia) a zdravotnú dokumentáciu, tj. aktuálne odborné lekárske nálezy.

V žiadosti uveďte dátum, od ktorého požadujete priznanie invalidného dôchodku.

invalidný dôchodok žiadosť

Kto rozhoduje o invalidnom dôchodku

Invaliditu občana posudzuje posudkový lekár príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne, ktorý určuje percentuálnu mieru zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a to na základe tabuliek uvedených v prílohe č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V tejto prílohe je k jednotlivým druhom zdravotných postihnutí orgánov a systémov priradená percentuálna miera zníženia schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Ak už poberáte invalidný dôchodok, Sociálna poisťovňa (podľa určenia posudkového lekára) stanoví priebežné kontrolovanie vášho zdravotného stavu.

Pokiaľ sa tento zhorší, alebo vám pribudnú nové diagnózy, lekár môže posúdiť zvýšenie percenta miery funkčného postihnutia vykonávať pracovnú činnosť, najviac však o 10 %; preto je treba požiadať o prehodnotenie zdravotného stavu.

Kedy má občan nárok na invalidný dôchodok?

Posúdeniu zdravotného stavu na účely invalidného dôchodku, nemusí predchádzať dlhodobá práceneschopnosť.

Občan musí splniť nasledovné tri podmienky:

  1. Je invalidný.
  2. Má potrebný počet rokov obdobia poistenia.
  3. Nepoberá predčasný starobný dôchodok, alebo nemá nárok na jeho poberanie.

Výnimkou je, ak sa občan stane invalidným v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania (vtedy má nárok na invalidný dôchodok), alebo keď:

  1. Je invalidný.
  2. Nepoberá predčasný starobný dôchodok, alebo nemá nárok na jeho poberanie.

Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok (tzv. invalidný dôchodok z mladosti) aj fyzickej osobe, ktorá sa stala invalidnou pred dovŕšením veku, v ktorom sa končí povinná školská dochádzka, alebo v období, v ktorom je nezaopatreným dieťaťom.

Nárok na tento dôchodok vznikne najskôr odo dňa dovŕšenia 18 roku života.

Po 31. decembri 2007 môže (za osobitných podmienok) vzniknúť nárok na invalidný dôchodok aj doktorandovi (v dennej forme doktorandského štúdia).

invalidný dôchodok doktorand

Čo v prípade, ak vám nebol priznaný invalidný dôchodok?

V prípade, že máte pocit krivdy za to, že vám nebol priznaný invalidný dôchodok, stále môžete podať opravný prostriedok (odvolanie) – do 30 dní od doručenia rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku.

V akej výške sa vypláca invalidný dôchodok?

V novom dôchodkovom systéme závisí výška invalidného dôchodku od príjmov občana počas celého pracovného života (pred vznikom invalidity). Znamená to, že občan, ktorý zarábal viac, a preto počas svojho života platil vyššie odvody, bude mať pri rovnakom znížení schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť aj vyšší invalidný dôchodok, než občan, ktorý počas svojho života zarábal menej, a platil si aj nižšie odvody.

Ako „chodí“ invalidný dôchodok

Invalidný dôchodok sa vypláca vopred, vždy v pravidelne sa opakujúcich, mesačných výplatných termínoch. Výplatný termín určuje Sociálna poisťovňa každému osobitne.

Kto by mal výšku invalidného dôchodku nižšiu, ako je jeho životné minimum, môže sa obrátiť so žiadosťou o dávku v hmotnej núdzi na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, či mu nevzniká nárok na uvedenú sociálnu dávku.

Do cudziny (mimo štátov EÚ) sa invalidný dôchodok vypláca pozadu, v trojmesačných lehotách, po predložení potvrdenia o žití poberateľa dôchodku. Za istých podmienok možno invalidný dôchodok priznať preddavkovo.

kedy chodí invalidný dôchodok

Dokedy sa občanovi vypláca invalidný dôchodok?

  • keď sa občan stane starobným dôchodcom, teda začne poberať starobný dôchodok,
  • keď prestane byť invalidom, t. j. prestane mať zníženú schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť (zdravotný stav sa mu zlepší, alebo sa úplne vylieči).

Podľa analýzy Inštitútu pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív, v roku 2013 bolo vyplácaných cca 82 % invalidných dôchodkov pod hranicou chudoby (346 Eur).

Poberalo ich viac ako 187-tisíc ZŤP osôb (z celkového počtu 228.370).

Použité pramene: Sociálna poisťovňa, Register chránených dielní, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív.

Redakčná úprava (taj, jam)

Pridaj komentár