Rakovina močového mechúra sa môže prejaviť aj krvavým močom

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Rakovina močového mechúra je po karcinóme prostaty a obličiek tretím najčastejším urologickým zhubným nádorom. Objavuje sa častejšie u mužov, ako u žien, vrchol výskytu je vo veku 50 – 70 rokov. Najtypickejším príznakom karcinómu močového mechúra je krvácanie z močových ciest.

* Aké má rakovina močového mechúra príznaky?
* Ktoré faktory najčastejšie prispievajú k rakovine močového mechúra?
* Ako sa diagnostikuje karcinóm močového mechúra?
* Je liečiteľná rakovina močového mechúra?
* Aká je prognóza rakoviny močového mechúra a miera prežitia pri tomto zhubnom ochorení?

„Z histopatologického hľadiska ide v 95 % prípadov o nádory vychádzajúce z epitelu (urotelu), ktorý vystiela močový mechúr. Zvyšok tvoria zriedkavé nádory – adenokarcinóm, skvamózny karcinóm a malobunkový karcinóm,“ hovorí prof. MUDr. Ján Kliment, CSc., prednosta Urologickej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Rakovina močového mechúra: príznaky

* Pán profesor, aké sú príznaky rakoviny močového mechúra?

– Najčastejším príznakom je krv v moči – makroskopická hematúria. Krvácanie nie je sprevádzané bolesťou, a v moči sa môžu vyskytnúť krvné zrazeniny. Krvácanie môže spontánne ustúpiť, a po rôzne dlhom čase sa znova objaviť. Preto je dôležité, vyhľadať lekára bezprostredne po prvom objavení krvácania. U časti pacientov sa karcinóm močového mechúra prejavuje častým a urgentným močením.

Rakovina močového mechúra: rizikové faktory

* Môžeme vymenovať najčastejšie rizikové faktory pre vznik karcinómu močového mechúra?

– Pri vývine karcinómu močového mechúra bola dokázaná účasť viacerých exogénnych faktorov. Patria sem nasledovné chemické látky: 2-naftylamín, aminobifenyl, benzidín, chlorotoluidín, fenacetíncyklofosfamid.

Zvýšené riziko sa zaznamenáva najmä v chemických továrňach, vyrábajúcich farbivá a chemikálie, v gumárenskom priemysle, vo farbiarňach textilu. Väčšina zo spomínaných chemických látok sa však dnes už nepoužíva.

Najvýznamnejším rizikovým faktorom zostáva fajčenie cigariet – či už aktívne, alebo pasívne. Vznik nádoru sa pripisuje prítomnosti alfa- a beta­‑naftylamínu v moči fajčiarov. U fajčiarov sa karcinóm močového mechúra vyskytuje 2 – 5× častejšie.

Výskyt karcinómu močového mechúra je v priamom vzťahu k dĺžke fajčenia, ako aj k počtu denne vyfajčených cigariet. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Zvýšené riziko výskytu je aj u pacientov, ktorí podstúpili rádioterapiu alebo brachyterapiu

Rakovina močového mechúra: diagnostika

* Ktoré diagnostické metódy sa v súčasnosti využívajú? Majú pacienti na Slovensku možnosť vyšetrenia najmodernejšou technikou?

– Prvé a základné vyšetrenie u pacienta s hematúriou je ultrasonografické vyšetrenie obličiek. Ak toto vyšetrenie vylúči zdroj krvácania z obličiek, nasleduje cystoskopia. Dnes sa obvykle robí flexibilná cystoskopia, ambulantne, v lokálnej anestézii. Flexibilná cystoskopia umožňuje prezrieť močovú rúru a močový mechúr bez významnejšieho zaťaženia pacienta.
Po potvrdení karcinómu močového mechúra, nasleduje cystoskopické vyšetrenie a resekcia nádoru (v celkovej anestézii). Počas tohto vyšetrenia sa presne opíše vzhľad, veľkosť, lokalizácia nádoru, a endoresektorom sa nádor odstráni. Patológ posúdi histologický obraz odstráneného nádoru, určí hĺbku postihnutia steny mechúra a stupeň malignity nádorových buniek.
Ak ide o svalovinu neinfiltrujúci nádor (tzv. povrchový nádor, ohraničený na sliznicu a podslizničné tkanivo), môže tento výkon znamenať vyliečenie. Ak ide o svalovinu infiltrujúci nádor, potom sú potrebné ďalšie výkony a vyšetrenia. Tieto nádory sú biologicky vysoko malígne, s tendenciou vytvárať metastázy.
Počítačová tomografia a magnetická rezonancia spresnia lokálny rozsah nádoru, posúdia postihnutie lymfatických uzlín, prípadne postihnutie iných orgánov. Z modernejších vyšetrovacích metód sa dnes v diagnostike nádorov močového mechúra využíva najmä fluorescenčná alebo fotodynamická diagnostika, ktorá využíva fluorescenciu na zobrazenie nádorových ložísk. Tým, že dokáže identifikovať nádorové lézie, ktoré sú pri štandardnej cystoskopii neviditeľné, ďalej spresňuje diagnostiku nádorov močového mechúra. Žiaľ, táto technika nie je na Slovensku dostupná.

Rakovina močového mechúra: liečba

* Priblížite nám najvyužívanejšie liečebné postupy?

– Liečebný postup u pacientov s karcinómom močového mechúra sa líši podľa toho, či ide o svalovinu neinfiltrujúci nádor, alebo o nádor, ktorý svalovinu infiltruje. Pacienti s prvým typom nádoru vyžadujú pravidelné cystoskopické kontroly, prípadne resekcie nádoru pri recidíve, niektorým podávame chemoterapeutiká alebo BCG vakcíny do močového mechúra. Chemoterapeutiká, podávané intravezikálne (do močového mechúra), redukujú riziko recidívy u pacientov s nízko alebo stredne rizikovým povrchovým nádorom, BCG vakcína, podávaná tiež intravezikálne, redukuje riziko progresie ochorenia u pacientov s vysokorizikovým povrchovým nádorom.
Takmer všetci pacienti s povrchovým nádorom sa stávajú dlhodobými urologickými pacientmi. Dôvod spočíva v prirodzenej tendencii týchto nádorov k recidíve, ale aj k progresii do svaloviny infiltrujúceho nádoru. Možno však povedať, že pri dodržiavaní režimu liečby a pravidelných kontrol, sa dosiahne kontrola ochorenia takmer u všetkých pacientov.
Liečba svalovinu infiltrujúceho karcinómu močového mechúra spočíva v radikálnej cystektómii, ktorá môže byť kombinovaná s chemoterapiou. Do úvahy tiež prichádza rádioterapia samotná, alebo v kombinácii s chemoterapiou.

Podávanie chemoterapie. Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Po operačnom odstránení močového mechúra, sa urobí derivácia moču. Spôsob derivácie sa zvolí podľa rozsahu ochorenia, a aj podľa želania pacienta.

* Aké sú chirurgické metódy liečby kardcinómu močového mechúra?

– Štandardným výkonom v liečbe povrchových nádorov je endoskopická transuretrálna resekcia. Podľa histologicky stanoveného stupňa rizika nádoru je doplnená o intravezikálne (do močového mechúra) podávanie chemoterapeutík alebo BCG vakcíny.

Štandardnou chirurgickou liečbou svalovinu infiltrujúcich nádorov močového mechúra je odstránenie močového mechúrapanvových lymfatických uzlín, spolu s deriváciou moču. Existujú viaceré metódy derivácie moču, ale v ostatnom čase sa prevažne používajú dve metódy, ktoré na pasáž moču využívajú segment tenkého čreva.

Prvou metódou je ileálny konduit, keď sa do časti tenkého čreva, ktorá sa vyradí z črevnej pasáže, všijú močovody, a koniec časti tenkého čreva sa všije na prednú brušnú stenu, pričom ide o inkontinentnú deriváciu moču: moč sa z povrchu tela zbiera do zberného močového vaku. Druhou metódou je ortotopická substitúcia močového mechúra. Ide o kontinentnú deriváciu moču, pri ktorej sa zo segmentu tenkého čreva vytvorí kapsa pripomínajúca mechúr, na ktorý sú napojené močovody, a spodina je našitá na močovú rúru. Pacient v tomto prípade dokáže močiť prirodzenou cestou, so zachovaním schopnosti udržať moč.

Chirurgická liečba svalovinu infiltrujúcich nádorov sa môže kombinovať s neoadjuvantnou (chemoterapia podaná pred operáciou alebo rádioterapiou) alebo adjuvantnou (liečba podaná po operácii alebo rádioterapii) systémovou chemoterapiou. Pacienti nevhodní na chirurgickú radikálnu liečbu, sa liečia kombináciou transuretrálnej resekcie nádoru s rádioterapiou a chemoterapiou.

V čom je rakovina močového mechúra iná

* Je karcinóm močového mechúra niečím špecifický, oproti iným typom karcinómov?

– Špecifickosť karcinómu močového mechúra, a to sa týka pacientov s povrchovým nádorom, spočíva práve v pravidelnom (kontrolnom) cystoskopickom vyšetrení, prípadne v potrebe resekcie recidívy (ak sa ochorenie vráti do mechúra), alebo v potrebe opakovanej biopsie zo steny močového mechúra (pri nejasnom cystoskopickom náleze). Pacienti so svalovinu infiltrujúcim nádorom močového mechúra po cystektómii sú tiež pravidelne kontrolovaní – za účelom zachytenia prípadnej recidívy ochorenia a zhodnotenia stavu použitej derivačnej metódy; týka sa to funkcie ich horných močových ciestobličiek.


Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Komplikácie počas liečby a po nej

* Aké sprievodné komplikácie sa môžu vyskytnúť počas liečby, alebo po nej?

– Po liečbe oboch typov nádorov sa môžu vyskytnúť viaceré komplikácie. Pri povrchových nádoroch ide už o spomínané recidívy ochorenia a progresiu ochorenia. Komplikácie sa môžu vyskytnúť aj pri intravezikálnom podávaní, predovšetkým BCG vakcíny.

Reakcie po podaní BCG vakcíny môžu byť rôzneho stupňa – od ľahkých a prechodných ťažkostí pri močení, až po závažné reakcie, prejavujúce sa okrem dyzúrie (pálenia, rezania pri močení), aj vysokými teplotami, čo si vyžaduje prerušenie tejto liečby. Po chirurgickej liečbe svalovinu infiltrujúcich nádorov močového mechúra sa môže (okrem recidívy ochorenia) vyskytnúť obštrukcia horných močových ciest, s následnou poruchou funkcie obličiek.

* Aké zásady by mali pacienti dodržiavať po operáciách?

– Pooperačne treba dodržať termíny pravidelných kontrolných vyšetrení – tie umožňujú včasné zachytenie prípadnej recidívy. Nevyhnutnosťou je, prestať fajčiť – to je veľmi dôležitá ochrana pred zhoršením ochorenia.

Vzťah lekár a pacient

* Aký by mal byť – podľa vás – vzťah lekára a pacienta?

– Vzťah lekára a pacienta musí byť založený na vzájomnej dôvere, a to nielen pri tomto vážnom ochorení. Pacient si vždy sám zhodnotí kvalifikovanosť lekára v danej problematike, a podľa toho sa vytvára a získava dôvera, na základe ktorej sa zveruje do starostlivosti o svoje ochorenie.

* Pán profesor, čo očakávate, že prinesie budúcnosť?

– Očakávam, že budúcnosť prinesie do klinického použitia nové molekulárne markery, podľa ktorých sa bude rozhodovať o optimálnej liečbe. Očakávam tiež, že sa zlepší technické vybavenie našich urologických pracovísk, ktoré by prispelo k spresneniu diagnostiky i liečby zhubných nádorov močového mechúra.

Pridaj komentár