Naším poslaním je stáť na strane pacienta

Občianske združenie SLOVENSKÝ PACIENT je občianska iniciatíva, ktorá si za svoj hlavný cieľ zvolila zlepšenie situácie a kvality života slovenských pacientov a ich rodín. Zaujímalo nás, ako to vyzerá v praxi a oslovili sme Radoslava Herdu, projektového manažéra SLOVENSKÉHO PACIENTA.

Čo je poslaním OZ SLOVENSKÝ PACIENT?

Dlho sme v kontakte s pacientmi, poznáme situáciu v zdravotníctve a myslíme si, že je potrebné riešiť ju systémovo a v prospech pacienta. Poslaním združenia je teda stáť na strane pacienta. Sledovať čo najdetailnejšie jeho zdravotno-sociálnu situáciu, vyhodnocovať tento dopad a nepripustiť, aby sa pacient dostal do nezvládnuteľnej situácie. Zvlášť teraz, keď sa zdravotníctvo zásadným spôsobom financuje cez doplatky pacienta, je toto poslanie veľmi dôležité. V tieni tohto problému však nesmú zaostať ďalšie aktuálne témy ako kvalita, dostupnosť zdravotnej starostlivosti a bezpečnosť pacienta. Stáva sa, že aj zdravý človek, ktorý len vďaka úrazu alebo vyšetreniu navštívi nemocnicu, si odtiaľ odnesie nozokomiálnu (nemocničnú) nákazu.

Aké kroky ste už uskutočnili a čo plánujete?

V prvom rade, ak sa chce pacient postarať o seba, musí vedieť ako. Bez informácií je ťažké si pomôcť. V škole nás tieto veci neučili, takže si ich musíme nájsť alebo sa dovzdelávať. Na to slúži naša Akadémia pacienta, kde preberáme pacientske témy a formou učebných textov a testov interaktívnou formou učíme pacienta, aké sú jeho práva a povinnosti. Našli sme partnerov pre vydanie brožúrky zo sociálnej oblasti, pred tlačou máme právnu oblasť a do konca roka budú pripravené ďalšie dve brožúry tiež zo sociálnej a právnej oblasti. Takže tento rok vydáme a cez internet zverejníme štyri časti, čo je dvesto základných otázok a odpovedí. Navyše sme uskutočnili aj prvé vzdelávanie pacientov. Pracovnými materiálmi Akadémie pacienta sme podporili lídrov pacientskych organizácií Sofia a Asociácie Marfanovho syndrómu. V decembri vystupujeme na Fóre pacientov pre Ligu proti rakovine, kde budeme prednášať o posilnení právomoci pacientov. Pravidelne prinášame pacientske témy aj na pôdu Americkej obchodnej komory. Zúčastnili sme sa tiež konferencie Neziskový sektor: Diskutujme o možnostiach ďalšieho rozvoja, kde sa formulovali základné požiadavky tretieho sektora vláde. Sme iniciátormi a organizátormi už dvoch celoslovenských pacientskych konferencií na Slovensku. Momentálne pripravujeme 3. ročník, ktorý sa uskutoční koncom marca 2013. Je dôležité povedať, že ide o najväčšie pacientske podujatie v samostatnej histórii Slovenska a sme na to patrične hrdí.

Prečo je vzdelávanie pacientov také dôležité?

Ak chce byť pacient súčasťou systému zdravotníctva, musí byť aktívny, poznať svoje povinnosti a práva a vedieť, ako si môže zlepšiť svoju zdravotnú situáciu. Samotný systém je obsiahly a ponúka veľa vymožeností, ktoré v mnohých európskych krajinách neexistujú. Máme priaznivý sociálny systém, kde sú veľké možnosti pre pacientov, ako zvládnuť svoju často neľahkú životnú situáciu. Ak pacient vie ako, môže si následne pomôcť. Sústreďujeme sa preto predovšetkým na tieto možnosti. Naším nástrojom je Akadémia pacienta, ktorá je momentálne sústredená najmä na sociálnu a právnu oblasť.

Inšpirovali ste sa nejakým konkrétnym vzorom pacientskeho združenia v zahraničí?

Veľmi nepoznáme situáciu v zahraničí, ale vieme, že v Českej republike dostávajú pacientske organizácie finančnú podporu priamo od štátu. Je to o inom prístupe k občianskym iniciatívam zo strany štátu, ktoré na Slovensku zatiaľ neexistuje. Naša mladá slovenská história má viac príkladov toho, ako s občianskymi skupinami bojovať, namiesto spolupráce s nimi. Pojmy ako otvorené vládnutie a participatívna demokracia sú stále pre veľkú väčšinu ľudí neznáme, nehovoriac o pozitívnej zmene, ktorá by z týchto princípov prichádzala do spoločnosti.

Ako na OZ SLOVENSKÝ PACIENT reagujú relevantné inštitúcie ako ministerstvá, pacientske organizácie?

Tešíme sa pozitívnym spätným reakciám na našu pôsobnosť a činnosť. Konferencia pacientskych organizácií získala svoju vážnosť a myslíme si, že bude základnou platformou spoločnej agendy pacientov na Slovensku. Mnohé organizácie sa na nás obracajú s rôznymi žiadosťami, čo potvrdzuje potrebu posilňovať organizovaný pacientsky život na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva SR registruje zmenu v aktivizácii pacientskeho hnutia, ale, žiaľ, zatiaľ neprejavuje dostatočné úsilie k otvoreniu sa našim pozitívnym občianskym iniciatívam, ktorých cieľom je uľahčiť pacientom život!

Aké problémy pacientov vás najviac pália?

Momentálne najviac doplatky. Zavedenie fixných doplatkov na lieky a vytvorenie tzv. klastrov liekov spôsobili obrovský nárast doplatkov, ktoré si už mnohí pacienti nemôžu dovoliť. Vnímame, že vzhľadom na deficit verejných peňazí začali v zdravotníctve prevládať ekonomické ukazovatele a vytráca sa odbornosť. Ministerka zdravotníctva sa nestretáva s hlavnými odborníkmi pre jednotlivé oblasti zdravotníctva a momentálne nie sú nominovaní všetci odborníci v kategorizačnej komisii. Za zásadný nedostatok demokracie na Slovensku považujeme fakt, že pacienti ešte stále nemajú svojich zástupcov v kontrolných a rozhodovacích procesoch zdravotníctva, vrátane kategorizačnej komisie pre lieky! Napriek faktu, že tvoria najpočetnejšiu a zároveň najzraniteľnejšiu spoločenskú skupinu, sú odsúdení do obyčajnej role prijímateľov rozhodnutí, ergo často trpiteľov. Poplatky za lieky rastú a náklady poisťovní na lieky klesajú. V rokoch 2009 až 2011 klesli výdaje poisťovní na lieky o 99-mil. € a výdavky pacientov stúpli o 16-mil. €. Pritom ceny liekov v tomto období klesali a ani počet predaných preskripčných liekov nerástol. Za nemorálne tiež považujeme skryté poplatky pacientov za návštevu u lekára najmä tam, kde sa k nemu iným spôsobom nedostanete. No a rozhodne za veľký problém považujeme problém bezpečnosti pacientov, najmä vysoký výskyt nozokomiálnych (nemocničných) infekcií. Niekedy, trochu odľahčene, žartujeme, o tom, že zdravý človek príde do nemocnice na štandardné vyšetrenie a odchádza s nebezpečnou infekciou. Samozrejme, v skutočnosti je problém zložitejší, no práve preto ho treba riešiť.

S akými problémami v činnosti občianskeho združenia sa najčastejšie stretávate a ako ich riešite?

Najväčším problémom rozvoja činnosti občianskych združení bývajú zdroje, a to nielen finančné, ale i ľudské. Častokrát ideme na hrane svojich fyzických, psychických a finančných možností. A vtedy je to len kúsok od toho, aby ste vyhoreli, chytili skepsu či nezaplatili záväzky načas. Je to také pohybovanie sa na tenkom lane. Musíte zostať neziskoví, ale už len základné administratívne poplatky a poplatky za účtovníctvo vás posúvajú do straty. Samozrejme, existuje množstvo modelov financovania a dopĺňania ľudských zdrojov, ale aj to sa treba naučiť a dlhodobo sa tomu venovať. V každom prípade, kto už raz dlhšie pracoval v treťom sektore, pozná do detailov túto prácu a vie, o čom hovorím. Tretí sektor vie podobne ako obchodný sektor rýchlo oddeliť plevy od žita. Problémom je zabezpečenie dlhodobého a udržateľného rozvoja občianskeho združenia. Súkromný sektor ani z ďaleka nenapĺňa svoju spoločenskú  zodpovednosť, dokonca ani mnohé subjekty, ktoré sa ku nej verejne zaviazali a deklarujú ju navonok. To dosvedčuje prax.

Aký posun by mal pacient vďaka SP urobiť?

Mal by byť vzdelanejší, uvedomelejší v oblasti svojich práv, svojej občianskej sily. Naším cieľom je uľahčiť pacientom orientáciu v zdravotníckom systéme a motivovať ich, aby dokázali vybaviť zmenu nielen pre seba, ale aj pre iných podobne postihnutých pacientov, aby lepšie ovládali svoje práva a povinnosti, dokázali sa efektívne spojiť s ostatnými pacientmi, boli schopní odkomunikovať svoj problém a dať návrh riešenia.

Kde by ste chceli byť o pár rokov?

Chceme predovšetkým naďalej pôsobiť v občianskom sektore so zameraním na zdravotníctvo, a to s ešte väčšou silou a efektivitou, ktorá prinesie reálne zlepšenie situácie pacientov v ich každodennom živote, či už cez vplyv na zdravotnú legislatívu alebo priame posilňovanie hlasu pacientov. Chceme, aby nás pacienti vnímali ako legitímny jednotný hlas pacientov na Slovensku. Nechceme byť ani populistickí, ani trendoví, ani poplatní nejakému názoru alebo politickému smerovaniu. Zaujíma nás udržateľné a zvládnuteľné postavenie pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti s akcentom na jeho práva.

Aké činnosti budete vykonávať v roku 2013?

Budeme pokračovať v zlučovaní pacientskej agendy a následne budeme pracovať na jej uplatnení v systéme zdravotníctva. Celý čas budeme posilňovať svoje postavenie a zvyšovať efektivitu našej činnosti. Cieľom bude vyššia poznateľnosť značky SLOVENSKÝ PACIENT, vyššia dôvera, vyšší rešpekt a nepochybne aj vyššia odozva laickej verejnosti na témy medializované našou organizáciou. Určite sa budeme zaoberať tým, ako si nakloniť verejnosť na svoju stranu a ako si dlhodobo udržať túto priazeň.

Pridaj komentár