Biologická liečba

odborný garant:
prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák PhD. MBA. Dott.Ric. MHA

Cesta pacienta k biologickej liečbe

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Ako vyzerá cesta k biologickej liečbe v praxi? Kto liečbu odporučí, ako sa podáva, ako často ju užívať a čo ak nám nezaberie? Tieto a mnohé ďalšie otázniky víria v hlave možno aj vám.

Viacerí sa nás pýtate, ako sa pacient môže dostať k biologickej liečbe. Možno ste sa o tejto možnosti dočítali, alebo sa vo vašom okolí nachádza niekto, komu biologická liečba zlepšila kvalitu života. Možno ste na pochybách, či by biologická liečba bola riešením aj pre vás.

Kto môže navrhnúť biologickú liečbu?

Nie každý lekár môže navrhovať biologickú liečbu. Navrhuje ju lekár – špecialista v danom odbore. Ak teda trpíte napríklad psoriázou, liečbu vám navrhne dermatológ, pri Crohnovej chorobe gastroenterológ, pri astme imunoalergológ alebo pneumológ a podobne.

Biologickú liečbu nemôžete dostať všade, ale v presne určených centrách. V prípade niektorých relatívne častejších ochorení liečených biologickou liečbou je možné dostať liečbu aj mimo centier, u daného spádového špecialitu (napr. u dermatológa pri liečbe psoriázy, u pneumológa alebo imunoalergológa pri astme).

Konkrétne biologické lieky majú zvyčajne stanovené aj konkrétne ambulancie a kliniky na Slovensku, kde je možné liečbu týmto liekom dostať.

cesta pacienta k biologickej liečbe
(Zdroj foto: Adobestock.com)

Čo sú to indikačné kritériá, kto ich pozná?

Biologická liečba preniká do viacerých odborov medicíny. Využívajú ju napríklad pacienti na onkologických, kožných, pneumologických, neurologických, reumatologických, imunoalergologických či gastroenterologických a iných ambulanciách a klinikách.

Biologická liečba nie je vhodná pre každého. Biologický liek má svoje indikačné kritériá, čiže má presne stanovené, pre aké stavy a štádiá ktorého ochorenia je vhodný.

Ak trpíte napríklad astmou a chceli by ste biologický liek, aký má váš známy, ktorý trpí rovnakým ochorením, neznamená to, že tento liek je vhodný aj pre vás. Nemusíte spĺňať indikačné kritériá, podľa ktorých je liek vyhradený pre ťažké stavy alebo pre určitý konkrétny typ astmy. Pre vás tak môže byť vhodný úplne iný liek.

Lekár, ktorý biologickú liečbu navrhuje, posúdi váš stav a štádium ochorenia a zistí, či spĺňate indikačné kritériá pre konkrétny biologický liek. Ak ide o spádového špecialistu, ktorý nie je z centra biologickej liečby, odošle vás do najbližšieho centra pre biologickú liečbu. Ak sa ukáže, že je konkrétny biologický liek pre vás vhodný, lekár vám ho odporučí.

Obyčajne je biologická liečba vyhradená ochoreniam, kde zlyhala klasická liečba, či ochoreniam ťažšieho stupňa. Taktiež môže byť vhodná pre pacientov, ktorí klasickú liečbu netolerujú alebo je u nich vylúčená kvôli rôznym okolnostiam – napríklad kvôli pridruženým ochoreniam či alergiám.

Lieky majú tiež stanovené kritériá, kedy sa vyslovene nemôžu užívať. Problémom tak môže byť tehotenstvo, dojčenie, chirurgický výkon či aktívna infekcia a rôzne ďalšie.

Lekár si overí, či je pre vás dané biologické liečivo vhodné. Aby to mohol čo najlepšie posúdiť, musí mať k dispozícii všetky potrebné informácie, najmä priebeh ochorenia, jeho závažnosť, komplikácie, odpoveď na doterajšiu liečbu a podobne.

Preto vo vlastnom záujme zodpovedne a čo najpresnejšie lekára informujte o svojom zdravotnom stave a všetkom, čo s ním priamo súvisí (napr. užívanie liekov, aj voľnopredajných). Nie všetko je vždy uvedené v zdravotnej dokumentácii, hoci tá je dôležitým článkom v posudzovaní zdravotného stavu.

Vie biologickú liečbu navrhnúť aj lekár – špecialista, ktorý nepôsobí v centre biologickej liečby? Alebo musí odkázať pacienta na vyššie pracovisko?

Záleží na tom, o aký liek ide. Pri niektorých liekoch je možné, aby liečbu navrhol aj lekár, ktorý nepôsobí v centre biologickej liečby, pri iných je potrebné navštíviť niektoré z centier biologickej liečby.

Napríklad cielená liečba v onkológii sa navrhuje a podáva na onkologických klinikách a ambulanciách v nemocniciach. V iných odboroch je obyčajne potrebné pacienta odoslať od klasického spádového špecialistu do centra biologickej liečby.

Ako prebieha schvaľovací proces (od návrhu lekára až po samotnú aplikáciu biologickej liečby)

Keďže biologická liečba je pre poisťovňu finančne náročná a stavy, pri ktorých sa môže podávať, sú relatívne prísne vymedzené, cesta k biologickým liekom nie je taká jednoduchá, ako je to pri klasických liekoch dostupných na predpis.

Celý proces získania biologického lieku je pomerne zdĺhavý. Od podania návrhu do zdravotnej poisťovne to trvá približne 4 – 6 týždňov, kým sa liečba začne v prípade súhlasu poisťovne.

Na jeho začiatku stojí návrh kompetentného lekára, ktorý s pacientom preberie možnosti liečby a dohodne sa s ním na ďalšom postupe. V tejto fáze by mal pacienta informovať aj o prípadných nežiaducich účinkoch. Ak pacient súhlasí s podávaním biologickej liečby, lekár vykoná potrebné vyšetrenia a vypíše žiadosť do poisťovne.

V poisťovni sa žiadosť dostáva k revíznemu lekárovi, ktorý si overí, či je liečba u konkrétneho pacienta opodstatnená, či nie je možnosť ešte iného spôsobu liečby klasickými liekmi či inými metódami. Tento posudok by poisťovňa mala vykonať do 30 dní.

Ak revízny lekár liečbu odobrí, pacient ju môže začať užívať. Po istej dobe (obvykle po 3 – 4 mesiacoch) je potrebné opäť požiadať o schválenie ďalšej liečby. K tejto žiadosti býva potrebné doložiť výsledky vyšetrení (laboratórne, klinické, zobrazovacie – podľa druhu ochorenia a typu biologickej liečby), na základe ktorých je zrejmé, či liečba pacientovi pomáha. V praxi to môžu byť napríklad výsledky odberu krvi či zobrazovacie metódy a podobne, záleží to od konkrétneho lieku a diagnózy.

Prečo je to také zdĺhavé?

Dôvodom je dôkladné posúdenie, či je biologická liečba naozaj vhodná pre daného pacienta, keďže ide o lieky zamerané veľmi cielene. Je preto potrebné čo najpresnejšie určiť, ktorí pacienti môžu z tejto liečby ťažiť a u ktorých by biologická liečba bola zbytočná či dokonca nevhodná.

Aké vyšetrenia je nutné urobiť? Prečo?

Konkrétne vyšetrenia, ktoré podstúpite v súvislosti s podávaním biologickej liečby, sa líšia podľa jednotlivých diagnóz a liekov. Keďže podávanie biologickej liečby môže napríklad zvýšiť náchylnosť voči infekciám, vrátane tuberkulózy (TBC), je potrebné pri indikovaní niektorých biologických liekov najprv vylúčiť prítomnosť infekcie TBC. V praxi to znamená absolvovať RTG vyšetrenie hrudníka, laboratórny odber prípadne kožný tuberkulínový test.

Taktiež je potrebné urobiť také vyšetrenia, ktoré ukážu, či sú konkrétne lieky naozaj vhodné pre daného pacienta a či tento spĺňa indikačné kritériá. Napríklad v onkológii býva obyčajne potrebné určiť čo najpresnejšie typ nádoru, proti ktorému má byť liečba zameraná, pri biologickej liečbe astmy je potrebné určiť, o aký typ astmy ide a tak vybrať vhodný liek.

Jednotlivé biologické lieky totiž účinkujú presným spôsobom a zasahujú tak do konkrétnych príznakov či príčiny ochorenia. Ak spôsob účinku nezasiahne mechanizmus ochorenia, liečba je neúčinná.

Je to akoby ste si kúpili Ferrari, s ktorým chcete vyhrať preteky v Paríži, ale v deň pretekov sa s autom dostavíte do Londýna. Hoci auto podá rovnaký výkon, preteky sa tu nekonajú a váš zámer sa minie účinku.

cesta pacienta k biologickej liečbe
(Zdroj foto: Adobestock.com)

Akým spôsobom môžete dostať biologickú liečbu?

Biologické liečivá majú obyčajne veľkú molekulu, ktorá sa nedokáže vstrebať z čreva. Je jednoducho priveľká na to, aby prešla jeho stenou. Navyše sú to bielkoviny, ktoré sú znehodnotené tráviacimi šťavami v horných častiach tráviaceho traktu.

Preto je potrebné väčšinu biologických liekov podávať vo forme injekcie alebo infúzie. Infúzie môžu byť krátke alebo dlhodobejšie, ktoré trvajú aj niekoľko hodín. Injekcie sa dávajú obyčajne do podkožia.

Biologickú liečbu dostávate vo väčšine prípadov u lekára v ambulancii. Dôvodom je odsledovanie prípadných nežiaducich alergických reakcií, dohľad nad správnou aplikáciou a tiež poctivé dokumentovanie priebehu biologickej liečby.

Zodpovednosť za podávanie liečby tak môžete preniesť na plecia zdravotníckeho personálu. To, ako často je liečba pre vás potrebná, sa volí aj s ohľadom na konkrétny liek. Niektoré biologické lieky sa podávajú raz za dva týždne, iné raz za pol roka.

V niektorých prípadoch je možné podávať liek aj v domácich podmienkach formou podkožnej injekcie, prípadne aplikačného pera.

Ako sa lekár rozhoduje, ktorá forma je najlepšia?

Závisí to od konkrétneho lieku, ktorý má stanovený okrem dávky či frekvencie podávania aj presný spôsob, ako ho treba podať. Lekár zváži, ktorý liek je pre vás najvhodnejší a samotný druh lieku potom má vplyv na to, akou formou ho budete dostávať.

Ak dostávate biologickú liečbu, rozhodne to neznamená, že automaticky nepotrebujete brať lieky, ktoré ste užívali predtým. Biologická liečba sa často kombinuje s klasickými liekmi, hoci nie vždy to tak musí byť.

Dôkladne sa u svojho lekára informujte o novom rozvrhu liečby, obohatenom o biologický liek. Obvykle je však biologická liečba prídavná k doterajšej liečbe, v ktorej sa ďalej pokračuje aj popri užívaní biologickej liečby.

Sledovanie pacienta po aplikácii

Ihneď po aplikácii budete odsledovaní kvôli možnosti vzniku alergickej či inej nežiaducej reakcie. V ďalšom období sa sleduje najmä to, či je liečba vo vašom konkrétnom prípade účinná a bezpečná. Preto svojmu lekárovi hláste všetky nežiaduce účinky, ak sa u vás objavia, a konzultujte s ním ďalší postup.

Aby lekár mohol zistiť, či u vás liečba účinkuje, bude potrebné, aby ste podstúpili vyšetrenia podľa konkrétnej diagnózy – napríklad odbery krvi, RTG vyšetrenie, sonografiu a podobne. Tieto sa však robia až s odstupom určitého času, nakoľko biologické lieky predstavujú dlhodobú liečbu, a tak vo všeobecnosti neúčinkujú hneď.

cesta pacienta k biologickej liečbe
Zdroj foto: Adobestock.com

Čo ak vám nesadne biologická liečba

Môže sa stať, že vám zvolený biologický liek „nesadne“. Znamená to, že sa buď u vás prejavia nežiaduce účinky alebo liečba nemá dostatočný účinok.

V prípade, že sa prejavia nežiaduce účinky, ktoré nie sú závažné, lekár zváži celkový prínos lieku s jeho nevýhodami a taktiež váš celkový stav a môže odporúčať pokračovanie v liečbe.

Pri vážnejších nežiaducich účinkoch alebo pri nedostatočnom účinku liečby je niekedy možné zmeniť liečivo na iné alebo zvoliť inú metódu liečby (napríklad chirurgický zákrok).

Okrem toho sa stáva, že liečivo, ktoré malo spočiatku dobrý účinok, neskôr svoj efekt stráca.

Môže sa stať, že jeden biologický liek pacientovi „nesadne“, a žiadny iný biologický liek, ktorý by bol riadne schválený a hradený poisťovňou, nie je k dispozícii.

V takom prípade máte možnosť pátrať, či nie je možné zapojiť sa do klinickej štúdie, v ktorej sa nový typ lieku skúma, ak takáto štúdia bude prebiehať a bude vhodné, aby ste sa do nej zapojili.

Tak sa môžete dostať zdarma aj k liekom, ktoré schvaľovací proces ešte len čaká. Neustále totiž prebieha vývoj nových biologických liekov.

Pridaj komentár