Zomrel Profesor Ladislav Hegyi, priekopník slovenskej geriatrie

Profesor MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., zasvätil veľkú časť svojej profesionálnej kariéry rozvoju geriatrie na Slovensku. Patrí medzi zakladateľov a priekopníkov tohto odboru u nás.

Problematike starostlivosti o seniorov sa profesor Hegyi začal naplno venovať ako primár doliečovacieho oddelenia v Malackách. K jeho záujmu o relatívne nový odbor prispel aj jeho prvý šéf, Dr. Gressner, primár interného oddelenia v Topoľčanoch.

Geriatra sa stala celoživotnou láskou profesora Hegyiho. Popri náročnej práci primára si našiel čas a energiu na organizovanie krajských seminárov z geriatrie, už dlho predtým, ako bola geriatria uznaná ako samostatný klinický odbor. Vďaka jeho skvelým organizačným schopnostiam – a v neposlednom rade i osobnému šarmu a konexiám – na týchto seminároch prednášali špičkoví odborníci z celého vtedajšieho Československa.

Problémy geriatrie, známe pod prezývkou „hegyiovky“

Ako všetky nové veci, aj geriatria dlho narážala na nepochopenie u mnohých. Život geriatra nie je ľahký, a neinak to bolo aj v živote profesora Hegyiho.

Aktuálne problémy geriatrie prinášali najnovšie vedomosti z odboru geriatrie pre prácu internistov, všeobecných lekárov a neurológov. Profesor Hegyi – ako jeden z prvých – získal v roku 1983 špecializáciu z geriatrie, a bol aj členom skúšobnej komisie pre získanie tejto špecializácie, až pokiaľ mu to dovoľoval jeho zdravotný stav. Krátky čas pred zrušením Výskumného ústavu gerontológie pôsobil ako jeho riaditeľ. Zrušený ústav transformoval na Geriatrické centrum, avšak nepriaznivý osud zmaril sľubný rozvoj centra.

geriatrické centrum profesor Ladislav Hegyi

Problematike geriatrie však zostal profesor Hegyi verný aj po jeho zrušení. Vždy zdôrazňoval holistický prístup k pacientov, nazeral na pacienta ako na biosociálnu jednotku. Popísal negatívnu odpoveď organizmu seniora na umiestnenie do zariadenia (tzv. maladaptačný geriatrický syndróm). Záujmy seniorov presadzoval aj ako člen Rady vlády pre seniorov. Pri presadzovaní záujmov seniorov sa nebál ísť do konfliktu.

Tento prístup sa prejavil aj v jeho záujme o verejné zdravotníctvo a sociálnu gerontológiu. K rozvoju geriatrie na Slovensku prispel ako zakladajúci člen Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti. Dlhé roky pôsobil ako člen jej výboru, zastával funkciu jej prezidenta, a neskôr čestného prezidenta. Jeho prednášky na kongresoch boli brilantné. Vďaka jazykovým schopnostiam a osobným stykom organizoval bilaterálne geriatrické sympóziá s predstaviteľmi geriatrie z NDR.

K zásluhám profesora Hegyiho patrí aj vydávanie zborníkov. Profesor Hegyi bol v dobrom slova zmysle grafoman. Publikoval 296 publikácií, z toho 10 monografií, 6 statí v monografiách a 3 vysokoškolské učebnice.

Nehynúce zásluhy mal pri vydávaní časopisu Geriatria, ktorý šíri znalosti z geriatrie. Profesor Hegyi pôsobil od jeho založenia ako šéfredaktor a plodný autor. Je editorom rozsiahlej monografie Geriatria a spoluautorom Geriatrie pre praktického lekára, ktorej doplnené a rozšírené tretie vydanie vyšlo v roku 2015.

profesor Ladislav Hegyi
Kniha, ktorú profesor Hegyi napísal s autorom článku

Profesor Hegyi sa podieľal aj na príprave odborníkov pre profesie, starajú sa o seniorov. Vychoval veľký počet lekárov, ktorí zo základov jeho školy čerpajú dodnes. Bol ochotným, ale náročným školiteľom a examinátorom. Zaslúžil sa o to, že problematika starostlivosti seniorov bola dôležitou súčasťou štúdia verejného zdravotníctva (Master of Public Health), ktoré je povinné pre zastávanie menežerských funkcií v zdravotníctve. Uvedomoval si dôležitosť zdravotnej osvety, a ako vedúci redaktor časopisu Bedeker zdravia zaraďoval do tohto časopisu aj články s geriatrickou problematikou.

Profesor Hegyi bol vždy ochotný poradiť pri riešení mnohých, často zdanlivo neriešiteľných problémov. Hoci som ho poznal dlhé roky a úzko s ním spolupracoval, až teraz, pri bilancovaní jeho činnosti, si uvedomujem rozsah jeho diela.

Česť jeho pamiatke.

Kto bol Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.

Prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc., sa narodil 27. mája 1939 v Bratislave. Mal šesť nevlastných súrodencov. Ako šesťročný stratil otca.

I keď v oficiálnych dokladoch má uvedené meno Ladislav, pre rodinu a najbližších priateľov bol vždy Juraj. Hoci vyrastal v chudobných pomeroch, mal šťastie na ľudí okolo seba, ktorí v ňom vzbudili záujem o históriu, literatúru a hudbu. Od mladosti bol veľmi cieľavedomý a ambiciózny, s obrovským hladom po vedomostiach a vzdelaní. To ho na jednej strane posúvalo o krok dopredu pred okolie, na druhej strane to niekedy viedlo k nepochopeniu a neprajníctvu.

Základnú školu a gymnázium absolvoval v Bratislave. V roku 1957 začal študovať na Lekárskej fakulte Palackého univerzity v Olomouci, kde sa zoznámil so svojou budúcou manželkou a celoživotnou partnerkou Maruškou. Štúdium na Lekárskej fakulte ukončil v r. 1963.

Po promócii pracoval 10 rokov na internom oddelení NsP Topoľčany, pod vedením primára MUDr. E. Gressnera. Po 4 rokoch, ktoré strávil v NsP v Novej Bani vo funkcii zástupcu primára interného oddelenia a primára oddelenia klinickej biochémie, nastúpil v r. 1977 do NsP v Malackách ako primár doliečovacieho oddelenia.

Neskôr pôsobil ako riaditeľ Výskumného ústavu gerontológie v Malackách, a v rokoch 1995 až 1996 ako riaditeľ Geriatrického centra a primár geriatrického oddelenia. V apríli 1996 nastúpil do Školy verejného zdravotníctva Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny v Bratislave. Po jej pretransformovaní (na Fakultu verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity) sa stal vedúcim jej Katedry výchovy k zdraviu a medicínskej pedagogiky.

Profesor Ladislav Hegyi so svojou rodinou
Profesor Ladislav Hegyi so svojou rodinou

Profesor Ladislav Hegyi bol človek s charizmou. Miloval svoju rodinu a bol oporou priateľom. Uplynulý týždeň zomrel po ťažkej chorobe v kruhu svojej rodiny, v Malackách. Mal tri deti (dvoch synov a jednu dcéru) a šesť vnúčat. Po celý život bol náruživý čitateľ, najmä historických kníh, thrillerov, dobrodružnej a fantasy literatúry. Rozprával aktívne piatimi jazykmi, venoval sa filatelistike.

Profesor Hegyi mal špecifický zmysel pre humor, rád sa bavil a bol nepoučiteľný optimista. Jeho reakcia na prípadnú prehru alebo neúspech bola len poznámka: ”Viacej sme stratili pri Moháči.”

Redakčne upravené (jam)

Fotografie: Prof. Hegyi (archív syna Juraja Hegyiho), kniha Geriatria (google.com), ilustračné (shutterstock.com)

Pridaj komentár