ZDRAVIE: Organizátori zotavovacích podujatí pre deti majú svoje povinnosti

Banská Bystrica 4. júna (TASR) – Pred koncom školského roka a cez prázdniny pripravujú školy, rôzne inštitúcie a organizácie pre deti rozličné zotavovacie podujatia. Mnohí z organizátorov však podľa Márie Tolnayovej z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici nevedia, akým pravidlám a akým zákonom organizovanie takýchto podujatí podlieha.
Regionálne úrady verejného zdravotníctva totiž v záujme ochrany zdravia detí kontrolujú plnenie povinností organizátora zotavovacieho podujatia v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru. 
„Povinnosti organizátorov zotavovacích podujatí, ktorými sú spravidla školy, cestovné kancelárie alebo aj iné právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, súvisia s ochranou verejného zdravia, zabránením či obmedzením možného rizika ohrozenia zdravia a rizika vzniku a šírenia prenosných ochorení,“ vysvetlila vedúca odboru detí a mládeže RÚVZ v Banskej Bystrici Katarína Slotová.
Ako ďalej uviedla, zotavovacím podujatím je podľa zákona organizovaný pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého cieľom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. „V prípade pochybností či organizovaný pobyt detí je alebo nie je zotavovacím podujatím, možno požiadať o informáciu na každom regionálnom úrade verejného zdravotníctva v SR,“ podotkla Slotová. 
Povinnosťou organizátora takéhoto podujatia je písomne požiadať najmenej 30 dní pred začiatkom jeho konania príslušný RÚVZ (podľa miesta konania zotavovacieho podujatia) o posúdenie zotavovacieho podujatia. 
V žiadosti musí okrem identifikačných údajov organizátora uviesť aj druh, termín a miesto konania zotavovacieho podujatia, počet detí a osôb na ňom pracujúcich, spôsob stravovania, spôsob zásobovania pitnou vodou a údaje o jej kvalite. V prípade umývania sa detí vo vodnom toku aj údaje o jeho kvalite. Organizátor putovného zotavovacieho podujatia okrem uvedených údajov uvádza aj popis trasy putovania. Posúdenie zotavovacieho podujatia podlieha správnemu poplatku 16,50 eura.
V praxi sa podľa jej slov odborníci často stretávajú s tým, že niektorí organizátori zotavovacích podujatí porušujú zákonnú povinnosť a uvedené podujatia uskutočňujú bez kladného posudku orgánu verejného zdravotníctva. Ďalším nedostatkom pri organizovaní a priebehu týchto akcií je nesplnenie požiadaviek na formálnu stránku žiadosti. 
Pri organizovaní zotavovacích podujatí usporiadatelia často nevenujú dostatočnú pozornosť potrebnej dokumentácii o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, ktoré sa zúčastňuje na podujatí, požiadavkám na zdravotnú a odbornú spôsobilosť osôb pracujúcich na zotavovacom podujatí, požiadavkám na ubytovacie zariadenie a jeho prevádzku, vrátane podmienok na spanie detí, denného upratovania, údajom o kvalite pitnej vody a vody na kúpanie a požiadavkám na spôsob stravovania.

Pridaj komentár