Zdravie našich detí

Bratislava, 19. november 2012 – Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vydalo ďalšiu zo svojich pravidelných publikácií „Ambulantná starostlivosť o deti a dorast v SR 2011“. Na základe spracovaných a zverejnených údajov možno napríklad konštatovať, že počet vyšetrení v pediatrických ambulanciách klesá. Viditeľne rastie počet plne dojčených detí až do konca 6. mesiaca. Ochorenia, pre ktoré sú deti a mladí ľudia najčastejšie sledovaní v pediatrických ambulanciách sa nemenia a naďalej prevládajú choroby dýchacej sústavy a choroby oka. Materiál zároveň ponúka prehľad aj o počte a príčinách úmrtí detí a mladých ľudí.

Detí do pol roka je dojčených stále viac

Zozbierané, spracované a zverejnené údaje NCZI napríklad prezrádzajú, že vyše 50 % detí je plne dojčených až do konca 6. mesiaca, čo je po porovnaní s rovnakými dátami zverejnenými v predchádzajúcich rokoch viditeľný nárast. Najviac detí je až do tohto veku plne dojčených v Bratislavskom kraji (60,2 %), za ním nasleduje Prešovský kraj (53,8 %) a Banskobystrický a Košický kraj s rovnakým počtom – 49,7 %. Pre porovnanie, v roku 2010 bolo percento plne dojčených detí do konca 6. mesiaca 49,3 % a v roku 2009 to bolo 45,4%. Aj v týchto rokoch bolo najväčšie percento dojčených detí  v Bratislavskom kraji.

Počet vyšetrení klesá, choroby sa nemenia

Pri porovnaní počtu vyšetrení v pediatrických ambulanciách s predchádzajúcimi rokmi pozorujeme klesajúci trend. Kým v roku 1990 zaznamenali pediatri vyše 12 300 000 vyšetrení, v roku 2000 to bolo už necelých 11 mil. a v roku 2011 nedosiahol tento počet ani 7 mil. vyšetrení. Najčastejšie boli v uplynulom roku vyšetrované deti vo veku 6-14 rokov (takmer 2,5 mil. vyšetrení). Za nimi nasleduje kategória 1 až 5-ročných (približne 2 mil. vyšetrení).
Vyše 100 tis. detí a mladých ľudí vo veku 0-18 rokov bolo v uplynulom roku v ambulanciách sledovaných pre choroby dýchacej sústavy, ďalších takmer 47 tis. pre choroby oka a vyše 37 tis. pre choroby kože a podkožného tkaniva. Vo vekovej kategórii 19 -26 rokov je to obdobné. Prevládajú choroby dýchacej sústavy s počtom sledovaných pacientov približne 18 tis., choroby oka (takmer 13 tis. sledovaných osôb) a choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (vyše 6 tis. sledovaných).

Úmrtnosť detí a mladých ľudí

Evidovaný počet zomretých detí a mladých ľudí vo veku 0-24 rokov bol v uplynulom roku 797. Najviac zomretých detí bolo v uplynulom roku evidovaných vo vekovej skupine do jedného roka (300). Druhú najpočetnejšiu skupinu zomretých tvoria 20 až 24-roční (200 zomretých). Najčastejšími príčinami úmrtia detí do jedného roku sú choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (celkovo 121 zomretých), nasledujú deformácie, vrodené chyby a chromozómové anomálie (89 zomretých). Najčastejšou evidovanou príčinou úmrtia mladých ľudí vo veku 20-24 rokov boli vonkajšie príčiny – ako napr. dopravné nehody, pády, utopenia, úmyselné sebapoškodenia, napadnutia a iné (113 úmrtí).

Pridaj komentár