Výzva tretieho sektoru vláde Slovenskej republiky

PREAMBULA

Uvedomujeme si potrebu mobilizácie zdrojov pre riešenie aktuálnych výziev, pred ktorými stojí naša spoločnosť i celá Európa.

Sme rovnocenným partnerom pri zvyšovaní kvality života a demokracie, pri riešení akútnych i dlhodobých problémov, vrátane sociálneho rozvoja krajiny, využitia kapacity dobrovoľníctva, riešenia otázok zamestnanosti a ďalších.

Citlivo vnímame aktuálne a naliehavé zistenie, že podľa skúseností a poznatkov sektora a jeho lídrov novela zákona o sociálnom poistení a nepriaznivé zmeny asignačného mechanizmu môžu mať fatálny negatívny dopad na činnosť tretieho sektora, ako aj na desaťtisíce osôb, ktorým činnosť organizácií tretieho sektora prináša úžitok, vrátane najohrozenejších skupín obyvateľstva.

V kontexte vyššie uvedeného vyzývame vládu Slovenskej republiky k dialógu o nasledovných návrhoch:

KOMUNIKÁCIA MIMOVLÁDNYCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ (MNO) SO ŠTÁTOM

1. Potvrdiť, realizovať a hodnotiť napĺňanie existujúcej Koncepcie pre rozvoj občianskej spoločnosti a jej Akčného plánu a vyčleniť dostatočné kapacity na úrovni štátu vrátane Úradu Splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti na jej napĺňanie. Vytvoriť priestor pre predloženie vláde a Národnej rade správu o stave a činnosti neziskového sektora.

POTREBNÉ LEGISLATÍVNE ÚPRAVY

2. Posilniť legislatívnu právomoc Rady vlády pre MNO a Úradu splnomocnenca z pohľadu presadzovania legislatívnych zmien dotýkajúcich sa záujmov tretieho sektora, dôsledkom čoho bude:

a) Účasť MNO v legislatívnych procesoch od ich začiatku (za účelom tvorby/podieľania sa na tvorbe filozofie zákona),

b) Zmena existujúcich zákonov dôležitých pre tretí sektor

OTVORENÉ VLÁDNUTIE

3. Vytvoriť a prijať zákon o lobingu, tak aby v ňom boli zahrnuté aj MNO; vytvoriť a prijať zákon o účasti verejnosti na legislatívnom procese na štátnej i lokálnej úrovni.

4. Zlepšiť zrozumiteľnosť a zjednodušiť prístup k informáciám, čo zahŕňa prehľadné podávanie legislatívy vo všetkých štádiách, zjednodušenie portálu právnych predpisov, zjednotenie formy datasetov a vytvorenie funkčného registra občianskych združení poskytujúceho aktuálne a relevantné informácie a automaticky identifikujúceho oprávnenosť prijímania asignačnej dane.

5. Zlepšiť inštitút hromadnej pripomienky a zmeniť petičnú legislatívu, tak aby boli prístupnejšie verejnosti.

FINANCOVANIE MNO

6. Zachovať súčasný stav asignácií, ideálne hľadať možnosti ako sa navrátiť k 2%. MNO ponúkajú otvoriť diskusiu o transparentnosti a efektivite využívania týchto zdrojov, zároveň hľadať cestu, ako by štát mohol transparentnosť a efektivitu vynucovať. Vyčleniť prostriedky na podporu infraštruktúry tretieho sektora (reprezentatívnych, strešných a podporných organizácií a sietí).

7. Vypracovať ekonomickú analýzu a vyčísliť spoločenský prínos činnosti MNO so zohľadnením dopadu ich na kvalitu života, kultúru, vzdelanie a kvalitu spravovania spoločnosti.

PROGRAMOVANIE ŠTRUKTURÁLNYCH FONDOV

8. Delegovať právomoc odbornej garancie nad procesom programovania štrukturálnych fondov vo vzťahu k mimovládnym organizáciám odbornej pracovnej skupine pre fondy Európskej únie vytvorenej pri Rade vlády pre mimovládne organizácie.

VEREJNÉ SLUŽBY

9. Začať proces multirezortnej odbornej diskusie so zapojením poskytovateľov a reprezentantov prijímateľov služieb, ktorý povedie k prijatiu zákona o všeobecne prospešných službách nehospodárskeho charakteru (poskytovaných na neziskovom princípe).

Okrem samotného zákona je treba:

a) (smerom k poskytovateľom služieb) zabezpečiť, aby existovali účinné mechanizmy nezávislej kontroly kvality a dostupnosti všeobecne prospešných služieb u všetkých poskytovateľov. Kým vznikne zákon definujúci všeobecne prospešné služby nehospodárskeho charakteru zabezpečiť takúto kontrolu pre v súčasnosti platné normy.

b) (smerom k prijímateľom služieb) zabezpečiť, aby existoval funkčný systém informovania o všetkých poskytovateľoch všeobecne prospešných služieb

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA

10. Zasadiť sa za podzvihnutieho spoločenského statusu dobrovoľníctva vrátane zavedenia sociálnych benefitov pre dobrovoľníkov, zaradenia dobrovoľníctva do učebných osnov a podpory dobrovoľníckych strešných organizácii.

Účastníci konferencie „Neziskový sektor: Diskutujme o možnostiach ďalšieho rozvoja“.

Bratislava, 26. septembra 2012

Pridaj komentár