ÚVZ SR: Výsledky zaočkovanosti detskej populácie v SR

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Bratislava, 5. apríla – Očkovanie patrí k najefektívnejším preventívnym opatreniam pre jednotlivca, ako aj pre spoločnosť. Vďaka nemu môžeme predchádzať vybraným prenosným ochoreniam.

Účinnosť očkovania je vo svete i v Slovenskej republike dokázaná ústupomvymiznutím ochorení, ktorým sa dá predchádzať očkovaním. Povinné očkovanie plne hradia zdravotné poisťovne.

„V minulosti bola na Slovensku úroveň zaočkovanosti detskej populácie na úrovni 98 až 99 %. Patrili sme ku krajinách s najvyššou úrovňou zaočkovanosti,“ uvádza Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky.

Postupný pokles zaočkovanosti detí trvá od roku 2010

V prípade osýpok, mumpsu a ružienky, úroveň zaočkovanosti detí v SR klesla na 95 %. V súčasnosti sa u nás deti povinne očkujú proti 10 závažným infekciám:

  • záškrtu,
  • tetanu,
  • čiernemu kašľu,
  • detskej obrne,
  • vírusovej hepatitíde B,
  • invazívnym hemofilovým nákazám,
  • pneumokokovým invazívnym ochoreniam,
  • osýpkam,
  • mumpsu,
  • ružienke.

„Priaznivá epidemiologická situácia vo výskyte ochorení, ktoré sú ovplyvniteľné očkovaním, môže viesť laickú verejnosť k domnienke, že ak sa ochorenie u nás nevyskytuje, očkovanie proti nemu je zbytočné,“ dopĺňa hlavný hygienik SR.

Pri nedostatočnej optimálnej hladine tzv. kolektívnej ochrany však môže dôjsť k zhoršeniu epidemiologickej, hrozí návrat a šírenie infekčných ochorení, ktoré sa u nás nevyskytovali, alebo iba ojedinele, napr. osýpky, mumps, čierny kašeľ a ďalšie.

Výsledky zaočkovanosti detskej populácie v SR

Posledná kontrola zaočkovanosti detskej populácie bola v Slovenskej republike vykonaná k 31. 8. 2017. Celoslovenské výsledky zaočkovanosti v rámci pravidelného povinného prekročili hranicu 95 %, s výnimkou už spomínaných osýpok, ružienky a mumpsu, kde celoslovenská zaočkovanosť dosiahla 94,8 %.

Priaznivú situáciu vo výskyte vybraných prenosných ochorení v Slovenskej republike si laická verejnosť často vysvetľuje tak, že ďalšie očkovanie proti nim už nie je potrebné.

„Skutočnosť je však taká, že tieto nákazy sa u nás nevyskytujú z dôvodu, že detská populácia je systematickým očkovaním dobre chránená. Treba si však uvedomiť, že pokiaľ je pôvodca nákazy (vírus, baktéria) prítomný v populácii, alebo vo vonkajšom prostredí, riziko infekcie pretrváva. Preto očkovanie zostáva optimálnou a najspoľahlivejšou ochranou pred infekčnými chorobami,“ konštatuje Ján Mikas.

Výsledky zaočkovanosti detskej populácie 2
Zdroj foto: Shutterstock.com

Západná Európa je na tom horšie

Vzhľadom na súčasný intenzívny pohyb obyvateľstva vo svete, nie je vylúčené zavlečenie akejkoľvek infekčnej choroby do ktorejkoľvek krajiny, vrátane Slovenska. V krajinách, kde je očkovanie dobrovoľné, alebo kde úroveň zaočkovanosti nedosahuje požadovanú úroveň, sa vo väčšej miere vyskytujú epidémie infekčných ochorení.

Ide najmä o nedávne epidémie osýpok alebo mumpsu, ktoré sa opakovane vyskytujú napríklad v Nemecku, Taliansku, Holandsku, Belgicku, vo Veľkej Británii a v Rumunsku. V krajinách Európy, kde je zavedené povinné očkovanie, sa epidémie infekčných ochorení v takej miere nevyskytujú.

Poradne očkovania

Problematika očkovania je a mala by zostať aj naďalej v rukách odborníkov. Na všetkých 36 regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike sú zriadené poradne očkovania, kde poskytujú rodičom bezplatné konzultácie v súvislosti s očkovaním.

Význam povinného očkovania, ako aj riziko, ktoré hrozí dieťaťu, ak nebude očkované, rodičom vysvetlí očkujúci lekár. Pokiaľ rodič odmietne dať dieťa zaočkovať, nevystavuje riziku ochorenia len vlastné dieťa, ale aj ďalšie deti, ktoré nemohli byť očkované kvôli kontraindikáciám, alebo ešte nedosiahli potrebný vek.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky aj pre tento rok vydal pre rodičov praktický očkovací kalendár na rok 2018: http://www.uvzsr.sk/kalendar/index.html.

Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním sú zverejňované na webovej stránke www.uvzsr.sk (v časti Očkovanie).

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár