Nové možnosti prevencie cievnej mozgovej príhody

V roku 2012 sme už aj na Slovensku boli svedkami veľkého pokroku v prevencii cievnej
mozgovej príhody. Do praxe sa zaviedla nová generácia antikoagulačných liečiv. V blízkej
budúcnosti tieto liečivá, označovane tiež ako perorálne antikoagulanciá, pravdepodobne
nahradia warfarín v prevencii trombembólie u pacientov s nepravidelným srdcovým rytmom.