Pieštanskí aktivisti opäť upozorňujú na nebezpečenstvá GMO

Pieš­ťany, 30. 8. 2013 Piešťanskí akti­visti zo Siete dobra na svo­jom blogu upo­zor­ňujú  na správu z Wiki­Le­aks Slo­ven­sko. Tá infor­muje o akti­vitách nie­koľ­kých ľudí, pra­cu­jú­cich na ame­ric­kej amba­sáde na Slo­ven­sku, ktorí sa v rokoch 2005 — 2006 pokúšali zma­riť snahu vte­daj­šieho minis­tra život­ného pro­stre­dia Lászla Mik­lósa, zabrániť pes­to­va­niu gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov (GMO) na Slo­ven­sku. Ame­rická amba­sáda na Slo­ven­sku verejne hájila záujmy svo­jej domov­skej korporácie.

Ini­cia­tíva „Preč s GMO! Cesta budúc­nosti“ pou­ka­zuje na neopod­stat­nenú potrebu zvy­šo­va­nia pro­duk­cie potravín ako častého argu­mentu zás­tan­cov GMO tech­no­ló­gií na vyrie­še­nie otázky hladu. Akti­visti varujú pred mož­ným nega­tív­nym dopa­dom obchod­nej činnosti medzi­ná­rod­nej agro­che­mic­kej spo­loč­nosti Mon­santo na slo­ven­skú kra­jinu a zdra­vie oby­va­teľ­stva. Zároveň pou­ka­zujú na vzni­ka­júcu závis­losť roľ­ní­kov a poľ­no­hos­po­dá­rov, ktorí budú využí­vať tieto technológie.

Koor­di­ná­tor ini­cia­tívy Ľubo­mír Har­ma­nov­ský sa vyjad­ril: “V spo­loč­nosti panuje nein­for­mo­va­nosť o možnom dopade zavá­dza­nia GMO tech­no­ló­gii na Slo­ven­sku. Tento postup nie je v záujme oby­va­te­ľov Slo­ven­ska, potra­vi­no­vej suve­re­nity, ani eko­no­mic­kej či sociál­nej udržateľnosti.“

Okrem pouka­zo­va­nia na prob­lémy aktivisti upria­mujú pozor­nosť aj na exis­tu­júce rie­še­nia, ktoré pro­spie­vajú trvalo udr­ža­teľ­nému roz­voju. Nabá­dajú verej­nosť, aby zaujala aktív­ny postoj k téme potra­vi­no­vej nezá­vis­losti, a aby prak­ti­zo­vala uve­do­me­lú spot­re­bi­teľ­skú kul­túru. Vyzý­vajú tiež k otvo­re­niu celo­spo­lo­čen­skej dis­ku­sie na tému pou­ží­va­nia gene­ticky modi­fi­ko­va­ných orga­niz­mov a ich vplyvu na Slovensko.

O ini­cia­tíve “PREČ s GMO! CESTA PRE BUDÚCNOSŤ!”

Ini­cia­tíva vznikla kvôli nespo­koj­nosti členov OZ Sieť Dobra s akti­vi­tami firmy Mon­santo v ich regi­óne. Spo­lu­prá­cou s OZ Kvas a s dob­ro­voľ­níkmi vytvo­rili tla­čovú správu a video z tes­to­va­cieho poľa GMO neďa­leko Boro­viec pri Pieš­ťa­noch. Zís­kali pod­poru spria­te­le­ných orga­ni­zá­cii a infor­mo­vali verej­nosť. Pub­li­ci­tou si táto akti­vita zís­kala pozor­nosť verej­nosti, médií a exis­tu­jú­cich ini­cia­tív podob­ného zame­ra­nia. Ini­cia­tíva Slo­ven­sko bez GMO, Časo­pis Dieťa, Občian­ske zdru­že­nie Slovensko-​​Indického Pria­teľ­stva a OZ SLOVENSKÝ PACIENT ozná­mili spo­lu­prácu a koor­di­ná­ciu pri ďalšom postupe.

K ďalším pod­po­ro­va­te­ľom ini­cia­tívy pat­ria: OZ Sĺňava Pieš­ťany, OZ Pro Civi­tate, OZ Ľudia pre lep­šie Pieš­ťany, OZ Kre­a­tívna Brána, Pro­jekt Život, OZ Chyť sa roboty, OZ dekriminalizácia.sk.

Pridaj komentár