SLOVENSKÝ PACIENT diskutoval na UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012

Dňa 7. novembra 2012 sa v priestoroch historickej auly rektorátu UPJŠ v Košiciach uskutočnila v poradí druhá z cyklu diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012 – tentokrát na tému „Je najlepší liek lacný liek? Kvalita vs. obmedzenosť zdrojov.“ Prítomní boli viacerí odborníci, medzi ktorých patrili MUDr. Ivan Uhliarik, bývalý minister zdravotníctva, Prof. MUDr. Oliver Racz, CSc., z Lekárskej fakulty UPJŠ, JUDr. Štefan Kseňák, PhD., z Právnickej fakulty UPJŠ a zakladateľka Spoločnosti Parkinson Slovensko Zuzana Michalková. Za OZ SLOVENSKÝ PACIENT diskutoval Ing. arch. Radoslav Herda, projektový manažér združenia a vydavateľ najväčšieho pacientskeho periodika na Slovensku – Infopacient.

Radoslav Herda vo svojom vystúpení ocenil základnú myšlienku UNIVERSITAS DISPUTATIONE a pripomenul, že otvorená diskusia o podobe zdravotníctva na Slovensku je jedným z hlavných cieľov OZ SLOVENSKÝ PACIENT. Združenie v spolupráci s odborníkmi a lídrami pacientskych organizácií v súčasnosti vytvára novú platformu jednotného hlasu pacientov na Slovensku. Navyše, pripravovaná spoločná pacientska agenda, ktorej podoba bude známa na budúci rok, by mala pacientom prinavrátiť ich prirodzené miesto spolutvorcov a kontrolórov zdravotného systému.

K zastúpeniu pacientov v rozhodovacích orgánoch sa náš diskutér vyjadril obšírnejšie. Vysvetlil, že v komisiách sedia zástupcovia záujmov štátu, poisťovní a farmaceutických firiem, ale chýbajú tam zástupcovia záujmov pacientov ako najväčších platiteľov zdravotného systému. Povedal, že v dobe, kedy sú zákony často písané a prijímané pod vplyvom záujmových skupín, je potrebné, aby zástupcovia občanov stáli už pri ich zrode. Verejnosť síce môže pripomienkovať zákony, no má na to len jeden alebo dva týždne, pritom právnici pracujú na vzniku a filozofii daných zákonov celé mesiace. V takom krátkom čase – a iba pripomienkovaním – je potom nemožné ovplyvniť filozofiu a zámer navrhovaných zákonov.

Diskutujúci spočiatku zastávali názor, že pacient nemá čo hľadať v odborných komisiách. Nesúhlas však súvisel so zažitou predstavou, že by v komisiách sedeli pacienti osobne. Po diskusii prítomní nakoniec uznali potrebu zástupcov pacientov v rozhodovacom procese, ktorá by sa uplatňovala prostredníctvom nimi vybraných odborníkov.

Celá diskusia mala podľa odborníkov a moderátorov vysokú úroveň. Bola vedená interaktívne, a svojimi otázkami do nej vstupovalo publikum. Cyklus diskusií UNIVERSITAS DISPUTATIONE 2012 ponúka zaujímavý stret odborníkov a širšej verejnosti. Otvorená odborná komunikácia, za účasti ľudí a organizácií z tretieho sektora, je najlepším liekom na posilnenie občianskej spoločnosti na Slovensku. Veríme, že pripravenosť pacientskych zástupcov a ich profesionálny a konštruktívny prístup im v blízkej budúcnosti prinesie pevné miesto v rozhodovacích procesoch a kontrolných mechanizmoch systému zdravotníctva.

Pridaj komentár