Rakovina pankreasu: Nádor, ktorý sa ukrýva

(Zdroj foto: www.stock.adobe.com)

Lekári dokážu diagnostikovať rakovinu pankreasu zväčša až príliš neskoro – až 95 % pacientov nakoniec zomiera. Je to jediný typ rakoviny, pri ktorom úmrtnosť dlhodobo narastá u oboch pohlaví.

Ako sa rakovina pankreasu prejavuje?

Dá sa rakovina pankreasu liečiť?

Príznaky rakoviny pankreasu

  • bolesti brucha,
  • strata na hmotnosti,
  • svrbenie kože,
  • nevoľnosť,
  • žlté sfarbenie kože a očných bielok.

Nádor na pankrease býva ťažko prístupný

Rakovina pankreasu patrí medzi 13. najčastejších zhubných ochorení. Pre zlú prognózu jej patrí vo vyspelých krajinách 4. miesto v počte úmrtí. Toto málo poznané ochorenie sa ťažko diagnostikuje aj lieči. Nemá špecifické príznaky, a preto si ich môžeme mylne interpretovať. Nádor býva ťažko prístupný, často sa „schováva“ za okolitými orgánmi. V súčasnosti bojuje s rakovinou pankreasu do 800 slovenských pacientov. Slovenská republika má druhý najvyšší výskyt aj úmrtnosť v Európe.

Rakovina pankreasu: diagnostika 

„Doteraz sa nepodarilo identifikovať žiadne gény, biomarkery, či nové zobrazovacie techniky, ktoré by diagnostiku zjednodušili. Zatiaľ neexistuje ani žiadny spoľahlivý skríningový test, ktorý by dokázal toto ochorenie správne a včas odhaliť. Preto býva rakovina pankreasu odhalená príliš neskoro, čo spolu s obmedzenými možnosťami liečby, vedie k mimoriadne vysokej úmrtnosti. Len  jeden z 20 pacientov s týmto ochorením môže očakávať, že sa dožije ďalších 5 rokov,“ povedal onkológ MUDr. Tomáš Šálek, primár onkologického oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave a prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com 

Liečba rakoviny pankreasu

Liečba rakoviny pankreasu závisí najmä od štádia, v ktorom sa podarí chorobu odhaliť, teda od toho, ako veľmi nádor narástol, a či sa už rozšíril do iných častí tela. Účinné možnosti liečby rakoviny pankreasu sú (v porovnaní s najčastejšími zhubnými diagnózami) mimoriadne obmedzené. Pokiaľ sa ochorenie podarí odhaliť vo včasnom štádiu, základom liečby je chirurgický zákrok, s cieľom odstrániť celý nádor. Medzi ďalšie používané metódy patrí rádioterapiachemoterapia; ich účinnosť pri rakovine pankreasu je však nedostatočná.

Nové možnosti v liečbe metastatickej rakoviny pankreasu

Nanopartikulové technológie

Pokrok v liečbe pokročilej metastatickej rakoviny pankreasu chemoterapiou, a tým predĺženie prežívania pacientov, priniesla takzvaná nanopartikulová technológia. Tá umožnila inovatívne pozmenenie chemoterapeutickej látky paklitaxel, ktorá dnes predstavuje štandardný preparát v liečbe viacerých nádorových ochorení.

„Naviazanie paklitaxelu na nanočastice albumínu, spôsobilo zmenu jeho vlastností, ako napríklad zvýšenie účinnosti lieku, zníženie jeho toxicity, ale tiež významné zníženie rizika hypersenzitívnej reakcie. Vzhľadom na povzbudivé výsledky, bol nab-paklitaxel v kombinácii so štandardnou chemoterapiou gemcitabínom schválený v decembri 2013 v EÚ v prvej línii liečby metastatického adenokarcinómu pankreasu u dospelých pacientov, a túto indikáciu schválila v tom istom roku aj americká FDA. Na Slovensku má táto liečba v súčasnosti štatút registrovaného, nekategorizovaného lieku, a pacienti ju môžu dostať len po mimoriadnom schválení zdravotnou poisťovňou. Rovnako je na Slovensku registrovaná, no nekategorizovaná, cielená liečba, ktorá pôsobí na rastový faktor EGFR, a rovnako je dostupná len na výnimku zo strany zdravotných poisťovní,“ dodáva MUDr. Šálek.

Osveta a poradenstvo pre pacientov s rakovinou pankreasu

Združenie Europacolon Slovensko, ktoré má dlhoročné skúsenosti z boja proti rakovine hrubého čreva a s pomocou konkrétnym pacientom, sa rozhodlo intenzívnejšie hovoriť aj o rakovine pankreasu. Združenie chce zlepšiť povedomie o tejto chorobe, podporiť výskum možností skoršej a rýchlejšej diagnostiky, a tiež podporiť dostupnosť inovatívnych spôsobov liečby pre pacientov na Slovensku. V súčasnosti totiž bránia liečbe administratívne a iné prekážky (napr. výnimky/mimoriadne schvaľovanie zdravotnými poisťovňami). Vzhľadom na rýchlu progresiu ochorenia, sa potom mnohí pacienti liečby ani nedožijú.

„Okrem zvyšovania povedomia a upriamovania pozornosti na problematiku diagnostiky a liečby rakoviny pankreasu, budú vyškolení dobrovoľníci občianskeho združenia Europacolon Slovensko pomáhať pacientom s týmto ochorením aj v existujúcich Kluboch podpory pacientom, poskytovať im emočnú a psychosociálnu podporu a rozširovať ich poznatky o ochorení. Europacolon vyzýva verejnosť, pacientov, médiá, či politikov:

Alarmujúcu situáciu v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu treba neodkladne riešiť! Karcinóm pankreasu nemusí zostať jedným z najnebezpečnejších nádorov. Pomôžme včasnej detekcii, podporme inovatívne spôsoby liečby, odstráňme prekážky v dostupnosti k lepšej liečbe pre pacientov na Slovensku, zvyšujme informovanosť laickej i odbornej verejnosti,“ povedala na podporu nových aktivít občianskeho združenia Europacolon Slovensko prezidentka, Ing. Jana Pifflová-Španková.

Európa proti rakovine pankreasu

Vzhľadom na nepriaznivú situáciu a nedostatočné riešenie problematiky výskumu, diagnostiky a liečby rakoviny pankreasu, bola koncom roka 2014 založená Európska platforma proti karcinómu pankreasu (v Európskom parlamente). Na jej vzniku sa podieľali odborníci, pacienti a politici.

Platforma zabezpečí systematické spojenie medzi európskymi príležitosťami a národnými potrebami, a pomôže vytvoriť a nastaviť národné iniciatívy, ako napríklad národný onkologický plán, informačné kampane, do ktorých sa majú zapájať aj neziskové organizácie, a ďalšie legislatívne a regulačné nástroje, zamerané na zlepšenie diagnostiky a liečby karcinómu pankreasu. S cieľom zapojiť aj Slovensko do riešení na národnej úrovni, sa na vzniku platformy v Bruseli zúčastnil aj MUDr. Tomáš Šálek, ktorý sa stal členom sekcie pre onkologické registre.

Onkologických pacientov zastupovala RNDr. Patrícia Kramárová, ktorá má v občianskom združení Europacolon na starosti medzinárodné projekty: „Čiastočnou príčinou nízkej úrovne povedomia o tejto chorobe, je nedostatočná pozornosť, ktorú jej venujeme. Naším prvým cieľom preto bude, zvyšovať povedomie o tomto ochorení, a tak pomôcť pacientom, aj ich blízkym.“

Rakovina pankreasu - podpora partnera
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Príbeh pacientky s rakovinou pankreasu

Božena Hrehová pracuje ako fyzioterapeutka v Michalovciach. Je zakladajúcou pacientkou v sekcii pankreasu OZ Europacolon, s rakovinou pankreasu žije už 10 rokov. Odborníci v jej prípade dlho nevedeli zistiť, čo jej je, keď mávala svoje „žlčníkové“ záchvaty.

Nakoniec sa ju podarilo zdiagnostikovať len vďaka náhode. Pri nevinnom páde si totiž zlomila ruku, a vtedy lekári zistili, že príčinou sú metastázy, ktoré sa už usídlili v kostiach. Keďže rakovina pankreasu bola u pani Boženy v pokročilom – neoperovateľnom štádiu, jej synovi oznámili, že má pred sebou len 3 mesiace života. V prvej chvíli pomýšľala na samovraždu, chcela skočiť z okna, zastavili ju iba zamknuté okná…

„Primár Šálek ma však povzbudil, že je to choroba, s ktorou jednoducho musím žiť a denne bojovať tak, ako diabetici bojujú s cukrovkou. Tiež sa nikdy nevyliečia. Možno je to zľahčujúce prirovnanie, ale mne psychicky veľmi pomohlo. Zaťala som sa, a už desaťročie s ochorením bojujem. Učím sa spoznávať svoj nádor, zistila som, že som mala vlastne šťastie, lebo mám práve ten pomalší, menej agresívny typ,“ uviedla B. Hrehová.

Metastázy

Už si kvôli ochoreniu veľa vytrpela – metastázy jej spôsobili zlomeninu chrbtice, užívala silné lieky, s vážnymi nežiaducimi účinkami, z ktorých sa jej tvorili otvorené rany na nohách. Aj preto chce pomôcť iným a hovoriť otvorene o tom, čo sa jej stalo, ako s chorobou bojuje, a ako hľadá liečbu, ktorá by zvrátila jej ochorenie. „Chcela by som sa dožiť promócie môjho vnúčika, ale je iba druhák. Do budúcnosti sa pozerám s obavami, no nevzdávam sa, a bojujem,“ dodala.

Pani Hrehová mala vlastne „šťastie v nešťastí“, keďže v jej prípade nejde o najčastejší adenokarcinóm, ale o neuroendokrínny nádor pankreasu. Nie je taký agresívny ako majoritné typy nádorov. V takýchto prípadoch existujú podstatne širšie možnosti liečby ako pri adenokarcinóme, kde platí smutná skutočnosť, že už osem rokov neprišla nová liečba.

Zdroj: Magazín Onko, Medmedia (www.medmedia.sk). 

Pridaj komentár