Prvý okrúhly stôl k problematike detí vyrastajúcich v domácnostiach s alkoholovým problémom

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Na Slovensku má približne 500 000 ľudí vážny problém s užívaním alkoholu.

Koľko z nich je rodičmi a ako sa majú ich deti? Organizácie Movendi International/Movendi SK a MedConnect zorganizovali dňa 10.3.2023 v hoteli AC Mariott v Bratislave historicky prvý okrúhly stôl zameraný na život detí z rodín s alkoholovým problémom na Slovensku pod názvom Nechcem ísť domov! Hľadali možnosti pomoci deťom žijúcich v takýchto rodinách.

Domov si predstavujeme ako bezpečné a príjemné prostredie. Je to miesto, kde nachádzame radosť, porozumenie aj útočisko pred akýmikoľvek nepríjemnosťami, ktoré nás môžu v živote stretnúť. Ale nie všetci majú to šťastie. Deti, ktoré vyrastajú v rodinách s alkoholovým problémom, môžu trpieť zanedbávaním, zlým zaobchádzaním, zlým duševným a fyzickým zdravím, študijnými problémami a alkoholom spôsobeným násilím páchaným dospelými, často rodičmi. Detstvo poznačené takýmito zážitkami sa na človeku môže podpísať na celý život.

Diskusia sa konala pri príležitosti stretnutia členov medzinárodnej organizácie Movendi International. Prezidentka medzinárodnej organizácie Kristína Šperková je Slovenka žijúca vo Švédsku, ktorá je zároveň predsedníčkou slovenskej neziskovej organizácie Movendi SK združujúcej ľudí, ktorí sa rozhodli nepožívať alkohol a poukazovať na pozitíva života bez alkoholu a zdravého spôsobu života. Movendi International a Movendi SK sa venujú témam alkoholovej prevencie a redukcii škôd a násilia, ktoré alkohol spôsobuje.

Okrúhly stôl k tejto téme sa konal historicky prvýkrát.

Venovaný bol deťom, ktoré vyrastajú s dospelými s alkoholovým problémom, prezentácii škôd spôsobeným alkoholom iným, ako samotným konzumentom a existujúcim opatreniam a programom na prevenciu, zmiernenie a liečbu.

Diskusiu otvorila Soňa Herdová osobným vyznaním človeka, ktorý v rodine zažil ťažký problém s alkoholom. Najprv otca, neskôr manžela. Jej skúsenosť a schopnosť dnes už sformulovať to, čo by jej bolo bývalo pomohlo, nastolila otázku potreby väčšieho počtu kvalifikovaných školských psychológov.

Ivana Orlický z Centra pre liečbu drogových závislostí zdôraznila, že je zúfalo málo detských psychológov a psychiatrov. Nehovoriac o tom, že čakacie doby na umiestnenie v inštitúciách, ale aj v inej forme liečby, sú veľmi dlhé, čo sa výrazne podpisuje na zdraví detí a má za následok sekundárne traumy a stigmatizáciu. Formou prezentácie založenej na dlhoročnej praxi vysvetlila, čím sa vyznačuje dieťa a dospelé dieťa alkoholika (DDA): „Sú to skrivené vzorce, normy a morálka, a navyše, dieťa je aj geneticky náchylnejšie vypestovať si závislosť od alkoholu, nehovoriac o tom, že dieťa vo vývoji sa stáva závislým ľahšie, ako dospelý človek,“ vysvetlila Ivana Orlický nebezpečenstvo, ktoré pre dieťa predstavuje od alkoholu závislý rodič alebo člen rodiny.

Každá závislosť sa začína traumou

„Na Slovensku je potrebné zmeniť psychoterapeutický zákon a koncept na podporu systému, aj formou špeciálnych pedagógov a kvalifikovaných dobrovoľníkov,“  vyjadril sa profesor Jozef Šuvada, lekár, psychoterapeut a reprezentant Slovenskej republiky v riadiacej rade Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Veľkou pomocou sú komunity (aj DDA skupiny), ktoré riešia problém jednotlivca, nie však celej spoločnosti.

V porovnaní so zahraničím u nás chýba práca so subkultúrami a „peer to peer“ prístup, ktorým musíme porozumieť na to, aby sme s nimi mohli pracovať. Školský zákon myslí na deti aj rodičov s týmto problémom, no je nevykonateľný – opäť pre nedostatok personálu v teréne, preventistov a dobrovoľníkov.

V zahraničí existujú nízkonákladové metódy, ktoré môže použiť každý pedagóg alebo osoba pracujúca s deťmi a veku prispôsobeným prístupom pomôcť deťom začať spracovávať aj tak ťažké témy, ako problémy s alkoholom v rodine. Na Slovensku sa práve týmto zaoberá začínajúci projekt „Psík Happy“.

Peter Papšo, riaditeľ Odboru mládeže a prierezových tém zo sekcie stredných škôl a celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR spomenul výzvu z roku 2022: „Zdravie a bezpečnosť na školách“, ktorá je venovaná ochrane fyzického a duševného zdravia detí na školách, a aj prevencii  a zdravému životnému štýlu. Zároveň informoval, že sa formuje medzirezortná pracovná skupina, ktorej cieľom je vypracovať rámec na tému zákazu reklamy na alkohol.

„Reklama na alkohol normalizuje požívanie alkoholu, nepravdivo zobrazuje účinky konzumácie alkoholu a je spúšťačom nutkania alebo túžby piť alkohol, a preto je práca tejto skupiny veľmi dôležitá,“ hovorí Kristína Šperková z Movendi SK.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Hoci na Slovensku už boli neúspešné pokusy zákazu reklamy na alkohol, MUDr. Oľga Zajícová z Ministerstva zdravotníctva SR pripomenula podobný, niekoľkoročný proces s bojom proti tabaku. Dnes pritom vieme, že alkohol škodí zdraviu oveľa viac ako tabak. Už v roku 2010 publikoval renomovaný časopis Lancet štúdiu, ktorá ukazuje, že škody, ktoré spôsobuje alkohol až dvakrát prevyšujú negatívne dopady fajčenia.  

Koncept včasnej intervencie alebo Ako vieme pomôcť?

Účastníci okrúhleho stola zároveň sformulovali kroky, ktoré môžu pomôcť deťom z rodín s problémom s alkoholom:

 1. Najdôležitejším aspektom je komunikácia. Rodič – dieťa – škola – psychológ/sociálny odbor – komunikácia tohto kvarteta vo všetkých smeroch.
 2. Nemenej dôležité je zlepšiť dostupnosť voľnočasových aktivít pre deti, pedagogicko – psychologických služieb pre deti a psychiatrických ambulancií, vrátane lôžkových.
 3. Práca s „peer to peer“, subkultúrami.
 4. „Menej ako 1%“ – Príklad zo Švédska: Prieskum medzi samosprávami, ktoré každý rok vypĺňajú dotazník o stave pomoci deťom z rodín s alkoholovým problémom vrátane informácie, ako sa im pomohlo, ako sa s nimi pracovalo.
 5. Projekt Psík Happy – komunikačný nástroj na vyjadrenie emócií bez slov pomocou psíka alebo príslušných kreslených kartičiek.
 6. Podpora kampane OZ Movendi SK: Nepijem, sviatkujem („biele“ Vianoce bez alkoholu, resp. celý advent bez alkoholu) za účelom denormalizovať používanie alkoholu pri každej príležitosti,
 7. Rozprávať sa o vplyve alkoholu na všetkých a nie len na tých, ktorí už podľahli závislosti. Opatrenia založené na faktoch – odporúčania WHO.
 8.  Zvýšenie daní na alkohol.
 9.  Zákaz reklamy na alkohol.
 10.  Propagovanie normalizácie nepožívania alkoholu.

Do diskusie sa ďalej zapojili (osobne alebo zaslaním podkladov):

 • Veronika Daničová, NCZI
 • Radoslav Herda, SLOVENSKÝ PACIENT, Movendi SK
 • Elena Žemlová – Tri maky (Výroba bábky psík Happy)
 • Michal Malárik – Riaditeľ Centra voľného času Šaľa
 • Angelika Kutišová – MedConnect a moderátorka diskusie
 • Lucia Chromíková – ÚVZSR

Táto akcia bola finančne podporená Nadáciou Volkswagen Slovakia.

Pridaj komentár