Prevencia ochorenia očí: Zaostrené na zrak

Viac ako 285 miliónov ľudí po celom svete trpí zrakovým postihnutím. Zanedbaná prevencia, či horšia dostupnosť liečby, môžu viesť až k strate zraku. Odborníci z odboru oftalmológia, ale aj pridružených odborov, preto upozorňujú, že prevencia je kľúčom k ochrane zdravia očí.

„Až 80 percentám prípadov zrakového postihnutia sa dá predchádzať,“ uvádza MUDr. Marta Ondrejková, PhD., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu, a zároveň prednostka II. Očnej kliniky SZU NFDR v Banskej Bystrici.

Pozor v detstve, i v dospelosti

Preventívne vyšetrenia zraku sa vykonávajú v každom veku:

  • pri narodení,
  • v predškolskom a školskom veku (pri preventívnych prehliadkach u pediatra),
  • pred vydaním vodičského preukazu,
  • pri každom predpísaní okuliarov na čítanie (po 40. roku života najmenej každých 5 rokov),
  • pri každom zhoršení videnia,
  • pri celkových ochoreniach, ktoré môže postihovať aj zrak.

Čo vyšetruje „očný“

Oftalmológ zmeria pacientovi nielen dioptrie a centrálnu zrakovú ostrosť, ale zistí aj hodnotu vnútroočného tlaku, prípadné pokrivenie obrazu (Amslerovým testom na mriežke). Vyšetrením na štrbinovej lampe, zistí stav a priehľadnosť jednotlivých častí oka. Vyšetrením očného pozadia, vyšetrí stav zrakového nervu a ciev, ktoré sa dajú priamo pozorovať výlučne v oku.

Oftalmológ vie podľa stavu výživy sietnice posúdiť funkciu ciev, aj stav výživy ostatných orgánov v tele. Toto vyšetrenie je účinným záchytom všetkých očných ochorení, ktoré často nebolia, postupujú nebadane, ale neliečené môžu viesť až k strate zraku (napríklad glaukóm, alebo vekom podmienená degenerácia makuly).

Takéto vyšetrenie je aj podchytením celkových chronických ochorení, ktoré môžu prebiehať nepozorovane (najčastejšia je cukrovka). Pri pozitívnom výsledku sa vykonávajú ďalšie špecializované vyšetrenia, a potom nasleduje liečba.

Detské choroby očí

V detskom veku sa najčastejšie vyskytujú tzv. refrakčné chyby oka (ďalekozrakosť, krátkozrakosť, astigmatizmus). Zraková ostrosť sa vyvíja do 6. – 8. roku života. Pokiaľ nie je refrakčná chyba rozpoznaná a korigovaná okuliarmi, videnie sa nevyvíja správne – vzniká tupozrakosť, prípadne škúlenie, ktoré je vo vyššom veku neliečiteľné, no pri včasnom záchyte a korekcii (do 6. – 8. roku života), sa dá vyliečiť.

V poslednom období – vo svete, aj u nás – pribúda počet nedonosených detí, u ktorých je riziko vzniku retinopatie nedonosených, s následným oslepnutím. Vyšetrenia sú náročné, rovnako liečba.

Vyšetrenia sa robia v spolupráci neonatológa a oftalmológa, v špecializovaných neonatologických centrách. Na Slovensku vykonávajú liečbu len na Očnej klinike DFN v Bratislave.

Pripravuje sa však projekt včasnej diagnostiky a liečby retinopatie nedonosených, či diabetickej retinopie, k čomu by významne pomohlo zriadenie Reading centra, približuje MUDr. Marta Ondrejková, PhD.

Unavené oči a okuliare na čítanie

Zaujímalo ma, čo s unavenými očami, a ako sa postarať o zhoršený zrak…

„Unaveným očiam robí dobre zdravá životospráva, správny oddych a pobyt v prírode, na čerstvom vzduchu. Vtedy oko oddychuje, čistí sa a hydratuje. Unavené oči sú z klimatizovaného prostredia a z dlhodobého sledovania monitorov obrazoviek počítačov, či TV. K únave očí prispieva aj nadmerná námaha pri nekorigovanej refrakčnej poruche, hlavne u ľudí po štyridsiatke, ktorí sa bránia nosiť „ okuliare na čítanie“. Škodia si aj tým, že nevyužijú súčasné možnosti preventívneho očného vyšetrenia“, hovorí MUDr. Marta Ondrejková, PhD.

Diabetes mellitus – nepriateľ zraku

Naliehavou sa stáva aj otázka včasnej starostlivosti o zrak u pacientov s cukrovkou. Diabetes mellitus je najčastejším dôvodom slepoty pacientov v aktívnom veku v priemyselne vyspelých krajinách, hovorí Doc. MUDr. Emil Martinka, primár NEDÚ v Ľubochni a predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Dopĺňa ho primárka MUDr. Monika Gajdošová, zo špecializovanej nemocnice v odbore oftalmológia, Oftal vo Zvolene a predsedníčka Vitreoretinálnej sekcie Slovenskej oftalmologickej spoločnosti:

„Hlavnou príčinou straty videnia v dôsledku diabetických komplikácií, je diabetická retinopatia a jej vystupňované formy, ako proliferatívna diabetická retinopatia, diabetický edém makuly, či krvácanie do sklovca. Táto komplikácia sa vyskytuje približne u 60 % pacientov s diabetes mellitus, po 10 až 15 rokoch trvania diabetu. Veľmi zradný je diabetes typu 2, ktorý postihuje starších dospelých – môže prebiehať roky, nepoznaný, a často už v čase diagnostiky býva prítomná retinopatia. Dokonca sa stáva, že diabetes je zistený až u oftalmológa, na základe zhoršenia videnia a nálezu na očnom pozadí“.

Najlepšia intervencia je prevencia

Lepšia dostupnosť kvalifikovanej oftalmologickej starostlivosti a medziodborová spolupráca v manažmente chorôb očí, sú hlavnými cieľmi, ktoré si na roky 2014 až 2019 stanovila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v Globálnom akčnom pláne, zameranom na prevenciu porúch zraku a slepoty.

„V súvislosti s týmto plánom, aj na Slovensku sa začína venovať viac pozornosti prevencii očných ochorení, obzvlášť takých, ktorým sa dá predísť skôr, než ovplyvnia kvalitu života,“ potvrdzuje MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku.

„Cieľom akčného plánu je, aby počet v súčasnosti diagnostikovaných očných chorôb, klesol zo spomenutých 285 miliónov na 213 miliónov, čo je približne o 25 % menej v porovnaní so súčasnou situáciou. Preto vítam, že sa aj v radoch slovenských odborníkov zvyšuje záujem o preventívne opatrenia a včasnú liečbu porúch zraku,“ uzatvára MUDr. Sedláková.

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár