Predseda ÚDZS Ján Gajdoš odchádza z funkcie

Bratislava 28. 6. 2012 – Predseda Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“)Ján Gajdoš dnes zaslal predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi list, v ktorom sa vzdáva svojej funkciev zmysle § 22 ods. 9 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Výkon funkcie predsedu úradu v takomto prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa žiadosť doručila vláde.

Tento krok je prejavom môjho nesúhlasu s politizáciou úradu a závislosťou na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorú zavádza schválená novela zákona účinná od 1. júla. Funkcia predsedu, a tým aj plnenie úloh úradu sa de facto stávajú podriadenými ministrovi zdravotníctva a nezávislosť úradu zaniká. Úrad ako kontrolný orgán týmto opäť stráca možnosť objektívne kontrolovať Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú podriadení MZ SR. Opakuje sa scenár z roku 2007, na ktorom sa odmietam zúčastniť. Považujem to za politické pokrytectvo, pretože o mojom odvolaní je už dávno rozhodnuté a ja nebudem svedkom hľadania vykonštruovaných a účelových dôvodov,“ uviedol na margo svojho rozhodnutia predseda úradu.

Ján Gajdoš bol za predsedu úradu vymenovaný 28. augusta 2010. V tejto funkcii pôsobil aj v období od 1. apríla 2005 do 24. januára 2007, kedy rovnaká politická zmena zákona schválená vládou umožnila ministrovi zdravotníctva SR ho z funkcie odvolať.

Po svojom nástupe v auguste 2010 som zefektívnil hospodárenie úradu a eliminoval negatívne dopady rozhodnutí predchádzajúceho vedenia v tejto oblasti, o čom svedčí zverejnená výročná správa za minulý rok. Úrad plnil všetky svoje úlohy stanovené zákonom v oblasti dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou a nad verejným zdravotným poistením. Práve vďaka zásahu a opatreniam úradu sa podarilo konsolidovať hospodárenie Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Som rád, že úrad za môjho pôsobenia mal možnosť rozbehnúť prípravu tak veľmi potrebných zásadných systémových zmien v zdravotníctve a zabezpečil najmä:
– prvú slovenskú verziu DRG a zdroje na implementáciu tohto nového úhradového mechanizmu v Slovenskej republike, 
– novú metodiku prerozdelenia zdrojov verejného zdravotného poistenia PCG, 
– prípravu časti nového systému elektronickej výmeny dávok s členskými štátmi EÚ /EESSI/, 
– nový systém výmeny dát medzi úradom, zdravotnými poisťovňami a inými orgánmi štátnej a verejnej správy. 
Z profesijného hľadiska je mi určite ľúto, že tieto dobre rozbehnuté projekty nemôžem dokončiť, verím však, že v nich bude pokračovať môj nástupca,“ zhodnotil predseda úradu svoje pôsobenie vo funkcii.

Pridaj komentár