Ošetrenie v zahraničí bude bezproblémovejšie

Využitie Projektu epSOS zjednoduší pacientom za hranicami Slovenska kontakt s lekárom. Lekár uvidí podstatné údaje o pacientovi zo zdravotného záznamu vo svojom jazyku.

Medzinárodný európsky projekt epSOS  (moderné verejne dostupné služby pre európskych pacientov – Smart Open Services for European Patients) v oblasti elektronického zdravotníctva –  eHealth, ktorý je kofinancovaný Európskou komisiou na Slovensku úspešne napreduje. Na začiatku projektu bolo zapojených 12 európskych štátov a ich počet sa v druhej fáze projektu zvýšil až na 23.

Hlavným cieľom tohto projektu je vybudovať infraštruktúru informačných a komunikačných technológií a tak prostredníctvom rôznych európskych zdravotníckych systémov  zabezpečiť lekárom bezpečný prístup k zdravotným informáciám o pacientoch – najmä k ich pacientskemu sumáru (najdôležitejšie klinické informácie o pacientovi) a zázname o elektronickej preskripcii (výdaj liekov na elektronický lekársky predpis).

„Z pohľadu pacienta to znamená, že ak musí vyhľadať lekára počas pobytu v ktorejkoľvek zo zapojených členských krajín, lekár už pri prvom kontakte s ním bude mať k dispozícii niektoré informácie o jeho zdravotnom stave a liekoch, ktoré užíva. Získa tak možnosť poskytnúť pacientovi kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť“ uviedol Ing. Andrej Orban, riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.

Každá zo zúčastnených krajín je zároveň povinná vybudovať Národný kontaktný bod – miesto, ktoré bude slúžiť na prepojenie národných eHealth systémov s ostatnými zúčastnenými krajinami.

„Slovenská republika je v projekte aktívne zastúpená prostredníctvom Národného centra zdravotníckych informácií. Od roku 2012 sa zapojíme aj do pilotného testovania cezhraničného prenosu pacientskych dát. Účasť Slovenska v projekte epSOS je prínosom pre elektronické zdravotníctvo na Slovensku najmä z pohľadu využitia skúsenosti iných štátov pri adaptácii národnej eHealth legislatívy na požiadavky medzinárodného prenosu pacientskych údajov“ vysvetľuje Ing. Pavol Rieger, projektový manažér slovenskej účasti v projekte epSOS z Národného centra zdravotníckych informácií.

Pridaj komentár