Nechceme byť mlčiaca skupina

V roku 2003 malá skupinka pacientov a profesionálov pri psychiatrickom oddelení NsP v Považskej Bystrici vytvorila podmienky pre stretnutia ľudí s duševným ochorením, a dala tak základ pre vznik občianskeho združenia Zdravá Duša. Svojou činnosťou vytvárajú už 10 rokov podmienky pre spoluprácu pacientov, profesionálov a širokej verejnosti v oblasti duševného zdravia v regióne. Rozprávame sa s Evou Dzurjaníkovou, ktorá pracuje na psychiatrickom oddelení NsP ako ergoterapeutka, a je líderkou tejto organizácie.

Ako vnímate 10. výročie existencie združenia?

V združení zdieľame, čo sme spolu dokázali a prežili za 10 rokov. Zhodnocujeme svoje zážitky, skúsenosti a mínusy. Na to, aby sme v budúcnosti mohli plniť aktivity, ktoré si plánujeme, je nutné nielen chcieť, ale aj môcť. So srdcom naplneným láskou a porozumením.

Čo vás ako predsedníčku pacientskej organizácie teší, a čo je nedostačujúce?

Teším sa z ľudí, ktorí medzi nás prídu, aj keď ich nič nespája so psychiatriou, iba potreba pomáhať. V meste Považská Bystrica, žiaľ, chýba denný stacionár alebo rehabilitačné centrum, ktoré by zabezpečovalo komunitnú starostlivosť o ľudí s duševným ochorením.

Snažíte sa vytvárať v pacientskej organizácii „patronáty“, podporné dvojice. Darí sa vám to?

V súčasnosti má občianske združenie Zdravá Duša 57 členov. Za 10-ročné obdobie našej činnosti sa nám podarilo vytvoriť v regióne Považia spoločenstvo ľudí, ktorí majú podobné osudy. Nás v združení spája nielen skúsenosť s duševným ochorením, ale aj túžba po vlastnej sebarealizácii, lepšom sebapoznaní, a chuť samostatne žiť. V podporných dvojiciach má každý možnosť rozvíjať svoje schopnosti a pracovať na sebe.

Prechádzajú si členovia krízami v ochorení?

Zdravotný stav pri duševných ochoreniach je premenlivý. Opakované a dlhodobé hospitalizácie nás oslabujú, a znemožňujú aktivity v združení. Každá kríza jednotlivca sa vždy dotkne aj ostatných – všetci spoločne bojujeme s nepriazňou osudu, či sú to rodičia, deti alebo partneri. Avšak všetci sú hodní úcty a vďaky za svoju statočnosť.

Navštevujete pacientov s duševnou poruchou v nemocnici?

Áno, máme v združení pacientskych dôverníkov, ktorí sprostredkúvajú svoje vlastné skúsenosti s liečbou pacientom na psychiatrickom oddelení v akútnom štádiu ochorenia. Veď kto môže viac poradiť ako ten, kto má prežitú osobnú skúsenosť s ochorením?

Organizujete výmenné aktivity s partnerskými občianskymi združeniami. S kým ste spriaznení?

Spoločné stretnutia s pacientskymi združeniami v okolí bývajú vydarené. Stretávame sa s členmi OZ Omega Trenčín a OZ Prvosienka Partizánske, či OZ Mozaika Žilina. Tešíme sa zo športovo-turistických stretnutí v Manínskej Tiesňave, alebo spoločných tvorivých dielní. Každé mesto vždy prichádza s vlastnými nápadmi, ktoré sú pre všetkých príjemné, vzájomne nás obohacujú a rozvíjajú naše priateľstvá.

Celoročne zbierate prírodný materiál pre tvorbu drobných výrobkov. Skvelý nápad za nula peňazí?

Áno. Pravidelne sa stretávame v priestoroch rehabilitačnej dielne psychiatrického oddelenia Nemocnice s poliklinikou. Keďže máme širšie vekové zloženie našich klientov, venujeme sa rôznym tvorivým činnostiam, podľa záujmu. Sú to rôzne ručné práce, spomínaná práca s prírodným materiálom, korálkovanie, servítková technika, aranžovanie, pletenie z pediga a iné. Výsledky nášho snaženia prezentujeme v mesiaci september na mestskom jarmoku.

Spolupracujete s dobrovoľníkmi?

Opakovane sa v jeseni zapájame do celoslovenských dní dobrovoľníctva. Na sklonku minulého roka p. Kocanová, spoluzakladateľka nášho združenia, získala morálne ocenenie „dobrovoľník roka“ na republikovej úrovni. Jej ocenenie bolo povzbudením pre nás všetkých, a zároveň aj naším poďakovaním za jej desaťročnú pomoc.

Máte skúsenosti z verejnej zbierky?

Každoročne sa zúčastňujeme verejnej zbierky Nezábudka, a súčasne sa spolupodieľame na edukácii verejnosti v oblasti duševného zdravia. Faktom je, že verejnosť má slabé informácie o duševnom zdraví. My nechceme byť mlčiaca skupina, ani sa izolovať, a práve touto aktivitou sledujeme zvyšovanie informovanosti a prekonávanie pomyselných bariér. Moje poďakovanie patrí verejnosti v regióne, ktorá nás vníma, a prostredníctvom uvedenej zbierky podporuje aktivity Zdravej Duše.

Pridaj komentár