MZ SR: Zástupcovia pacientskych organizácií na ministerstve zdravotníctva

Bratislava 12. júla (TASR) – Na ministerstve zdravotníctva sa 8. júla 2011 stretli zástupcovia pacientskych organizácií (Asociácia na ochranu práv pacientov SR, Združenie na pomoc diabetikom, Slovak Crohn Club, Liga za duševné zdravie, OZ Otvorme dvere, otvorme srdcia /ODOS/, Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus, Slovenské združenie stomikov SLOVILCO, Spoločnosť psoriatikov a atopikov SR, Združenie občanov Slovenska postihnutých epilepsiou AURA, Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, Združenie sclerosis multiplex Nádej) s predstaviteľmi sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR na čele s generálnou riaditeľkou Michaelou Gajdošovou. Išlo v poradí o druhé stretnutie takéhoto druhu na MZ SR a generálna riaditeľka M. Gajdošová na začiatku rokovania zdôraznila: „Každá vec sa dá napraviť, sme tu dnes preto, aby sme problémy spoločne riešili a hľadali optimálny variant“. Vzápätí informovala o splnení podnetov, ktoré predložili zástupcovia pacientskych organizácií na prechádzajúcom stretnutí.

Podnet č. 1 – sterilné jednorazové katétre slúžiace na cievkovanie a vyprázdňovanie mechúra inkontinentných detí (potreba pre deti s rázštepom chrbtice – 150 ks mesačne)

Ministerstvo zdravotníctva zapracuje zmeny indikačných obmedzení jednorazových katétrov pre detského pacienta (v opatrení k 1.10.2011) na základe novovytvorenej klasifikácie zdravotníckych pomôcok pre autokatetrizáciu indikovaných pri retencii moča u pacientov s diagnózou neurogénny močový mechúr. Limit sa zvýši u detí a pacientov s vysokotlakovým močovým mechúrom.

Podnet č. 2 – ortopedická obuv zhotovovaná na mieru pacienta minimálne 2- krát ročne

Limity pri individuálne vyrábanej ortopedickej obuvi sa zmenili a momentálne platia tieto rozhodnutia: 
1.1 Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá, polotvarová dva páry za rok 
1.2 Obuv ortopedická individuálna, zložitá dva páry za rok 
1.3 Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá dva páry za rok

Podnet č. 3 – reálne predpisovanie aktívnych invalidných vozíkov

Od 1. júla 2011 platí bližšia špecifikácia v limitovej časti Zoznamu zdravotníckych pomôcok týkajúca sa celej skupiny L. V súčasnosti sa finalizujú listy štandardov pre jednotlivé podskupiny mechanických, ako aj elektrických vozíkov. Tieto budú tvoriť súčasť limitových tabuliek Zoznamu zdravotníckych pomôcok s prihliadnutím na špecifické požiadavky pacientov s určitým typom zdravotného postihnutia. Zároveň odborná pracovná skupina pre zdravotnícke pomôcky skupiny L v spolupráci s pacientskymi organizáciami, ako Organizácia muskulárnych dystrofikov SR a Slovenská spoločnosť pre spina bifida a/alebo hydrocefalus vypracuje návrh indikačných obmedzení, ktoré budú čo najoptimálnejšie reflektovať špecifické požiadavky takýchto pacientov.

Skupina L 2.3 aktívne vozíky je definovaná: 
Vozík mechanický špeciálne upravený na mieru aktívny, ultraľahký sa indikuje aktívnemu poistencovi pri chorobnom stave, alebo postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu, bez postihnutia horných končatín, ktorými je schopný ovládať aktívne mechanický vozík v interiéri aj exteriéri (opierka chrbta minimálna). Podnety pacientov boli na MZ SR po prerokovaní v odborných komisiách vyriešené a ako zdôraznila generálna riaditeľka Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR M. Gajdošová: „MZ SR má záujem rozdeliť zdravotnícke pomôcky pacientom podľa ich individuálnych potrieb. Aby mali svoj štandard, potrebný pre špecifické diagnózy.“ Zástupcovia pacientskych organizácii takýto prístup vyzdvihli, pretože ich cieľom je otvorená a konštruktívna diskusia, nie „rozhodovanie o veciach spoza zeleného stola“. Cieľom stretnutia bola aj aktuálna informácia o zmenách, ktoré sú prínosom pre pacientov, a sú zakomponované v novom zákone o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a novom zákone o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Zástupcovia pacientskych organizácií sa dozvedeli, že zámerom je maximálna transparentnosť, zníženie cien liekov a doplatkov pre pacientov, zmena spôsobu predpisovania liekov na Slovensku. Novinky v oboch zákonoch sa týkajú najmä generickej preskripcie a elektronických spisov. Zástupcovia pacientskych organizácií sa dozvedeli, že všetky potrebné informácie nájdu na webovej stránke MZ SR, budú ich môcť pripomienkovať, predkladať svoje návrhy a to je napokon aj hlavný cieľ – aby bol každý podnet riešený, aby pacienti mali svoj priestor na prezentáciu svojich pripomienok. O všetkých zmenách, vrátane ochranného limitu na lieky, detailne informovali zástupcovia MZ SR, pričom odpovedali aj na praktické otázky pacientov, týkajúce sa špecifických pacientskych kategórií. Stretnutie na MZ SR charakterizovala vecná a konštruktívna diskusia, zúčastnené strany sa zhodli v tom, že takéto rokovania by mali mať svoju pevnú periodicitu. Generálna riaditeľka M. Gajdošová vyzvala zástupcov pacientskych organizácií, aby písomne definovali svoje ďalšie požiadavky a na záver konštatovala: „Ministerstvo zdravotníctvo je tu pre pacienta a Vaše požiadavky chceme a budeme riešiť.“

Pridaj komentár