VšZP: Pacientske minimum o verejnom zdravotnom poistení

Chodíte po lekároch, na „preventívky“? Mali by ste vedieť niekoľko vecí.

Výkony lekárov, ktoré sú plne alebo čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia, určuje zákon.

Poskytnutie prvej pomoci na pohotovosti je hradené z verejného zdravotného poistenia.

V každej skupine liekov existuje liek, ktorý je plne hradený zdravotnou poisťovňou.

Váš predchádzajúci lekár je povinný do 7 dní odovzdať kartu váš novému lekárovi.

Zdravotnícke pomôcky sa zhotovujú aj na mieru.

Aby som pre vás zistili ďalšie praktické informácie, oslovili sme hovorkyňu Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Evu Ravingerovú.

Preventívne prehliadky

U všeobecného lekára pre dospelých, máme nárok na preventívnu prehliadku raz za 2 roky, alebo raz ročne, ak sme evidovaní ako darcovia krvi, darcovia orgánov alebo tkanív.

Poistenci VšZP môžu absolvovať preventívnu prehliadku u urológa raz za 3 roky od svojej štyridsiatky.

Preventívnu gastroenterologickú prehliadku vykonáva gastroenterológ u pacientov nad 50 rokov.

Gynekológ dámy preventívne vyšetrí raz za rok. Preventívna starostlivosť v tehotenstve sa poskytuje raz mesačne, a raz v prvých šiestich týždňoch po pôrode.

U zubára

„Preventívka“ u stomatológa (zubára) pred plnoletosťou, je hradená 2-krát v kalendárnom roku. U starších ako 18 rokov, 1-krát v kalendárnom roku. V tehotenstve sa realizuje na začiatku prvého, resp. na začiatku tretieho trimestra.

Plne hradené je aj odstránenie zubného kameňa a zubných povlakov, ošetrenie zubného kazu, ktorý obsahuje liečbu zubného kazu. Medzi ďalšie výkony patrí výplň z plastického materiálu – amalgám na bočných zuboch, na predných estetický samopolymerizujúci materiál – biela plomba, plus základné chirurgické výkony, ako extrakcia zuba.

Načo zbytočne platiť?

V zmysle platnej legislatívy, ak nepôjdeme na preventívku v tomto roku, v budúcom roku si musíme sami zaplatiť za ošetrenie, súvisiace so zubným kazom. Rovnako to platí pre dospelých, aj pre deti.

Výmenný lístok k špecialistovi

Pokiaľ zákon stanovuje ako podmienku úhrady z verejného zdravotného poistenia výmenný lístok, musí byť súčasťou zdravotnej dokumentácie. Výmenný lístok slúži na informovanie špecialistu o aktuálnom zdravotnom stave a výsledkoch vyšetrení, ktoré máme za sebou.

Zavedením výmenných lístkov sa sleduje lepšia informovanosť lekára-špecialistu o zdravotnom stave pacienta. To prispieva k správnej a včasnej diagnostike a liečbe.

Platené termíny v ambulancii

Podľa platnej legislatívy, môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti požadovať úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín. Tie musí schváliť samosprávny kraj, a nesmú presiahnuť jednu štvrtinu jeho ordinačných hodín.

Medzi ordinačnými hodinami, vyhradenými na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti, musia byť vyhradené minimálne 2 hodiny na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Výšku úhrady schvaľuje samosprávny kraj podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia.

Prevoz pacientov sanitkou

Všeobecne platí, že dopravu sanitkou indikuje ošetrujúci lekár, ak si to vyžaduje zdravotný stav pacienta. Za objednanie dopravy je zodpovedný objednávajúci lekár, ktorý môže dopravu objednať iba za účelom prevozu.

Ide hlavne o prevoz pacienta:

  • na špecializované pracovisko, kde sa pokračuje v ústavnej zdravotnej starostlivosti, prevoz pacienta,
  • ak jeho zdravotný stav vyžaduje počas prepravy protiepidemický režim, ktorý sa nedá zabezpečiť iným spôsobom prepravy,
  • ktorý je zaradený do dlhodobého dialyzačného programu, alebo do transplantačného programu,
  • ktorý dochádza na ambulantnú chemoterapiu alebo onkologickú kontrolu.
  • ktorý nie je schopný samostatného pohybu a dopravy prostriedkami verejnej dopravy.

Prevoz sa uskutočňuje počas lekárskej služby prvej pomoci pri neodkladnej návšteve v mieste bydliska pacienta, a v osobitne naliehavých prípadoch.

Dlh na zdravotnom poistení

Zdravotná poisťovňa sa snaží s platiteľmi riešiť dlžné poistné priebežne, a to zasielaním výziev, alebo aj osobným rokovaním. Pri neuhradení dlhu, VšZP zasiela dlžníkovi výzvu. Ak nedôjde k úhrade, a dlžník nepožiada o splátkový kalendár, VšZP vystaví výkaz nedoplatkov, ktorý je po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti spôsobilým exekučným titulom.

V prípade vystavenia výkazu nedoplatkov, si VšZP voči platiteľovi uplatní aj poplatok za vystavenie výkazu nedoplatkov, vo výške 10 Eur. Ak ani potom nereaguje (dlh neuhradí), VšZP zasiela dlžníkovi predexekučnú výzvu, ktorá predstavuje poslednú možnosť úhrady dlhu bez navýšenia nákladov o trovy exekúcie.

Keď dlžník dlh neuhradí ani na základe predexekučnej výzvy, je pohľadávka postúpená na vymáhanie súdnemu exekútorovi. Pokiaľ dlžník dlh zaplatí až po začatí exekučného konania, musí zároveň uhradiť aj trovy exekúcie.

Ak nezaplatíme zdravotnej poisťovni preddavok na poistné za 3 mesiace v príslušnom kalendárnom roku, máme nárok len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Toto sa nevzťahuje na zamestnancov, za ktorých nezaplatil poistné zamestnávateľ.

Redakčne upravené

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár