Menej samovrážd, ale výrazne viac samovražedných pokusov

Bratislava, 7. september 2012 – Aj to je jeden zo záverov najnovšej štatistickej publikácie „Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2011“, ktorú Národné centrum zdravotníckych informácií vydalo pred blížiacim sa Svetovým dňom prevencie samovrážd. Z údajov, ktoré spracovalo a zverejnilo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) vyplýva, že počet samovrážd a samovražedných pokusov na Slovensku minulý rok vzrástol v porovnaní s rokom 2010 o 51 prípadov. Hoci dokonaných samovrážd máme menej, alarmujúce je zvýšenie počtu samovražedných pokusov. Publikácia NCZI zachytáva vývoj počtu samovrážd a samovražedných pokusov na Slovensku od roku 1996. Jednotlivé údaje je možné porovnávať aj podľa krajov či okresov. Materiál ponúka dokonca aj informácie o motívoch samovrážd či o čase a mieste vykonania činu. Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo publikáciu symbolicky krátko pred Svetovým dňom prevencie samovrážd podporovaným WHO a Medzinárodnou asociáciou pre prevenciu samovrážd, ktorý každoročne pripadá na 10. septembra.

Podľa hlásení, ktoré má NCZI k dispozícii, až 1 543 Slovákov v minulom roku spáchalo alebo sa pokúsilo o samovraždu. V porovnaní s rokom 2010 (1 492 prípadov) toto číslo narástlo o 51 prípadov. Uvedený nárast sa ale netýkal dokonaných samovrážd. Práve naopak. Počet hlásených samovrážd klesol oproti roku 2010 o 75 prípadov (v roku 2010 bolo hlásených 612 samovrážd, v roku 2011 to bolo 537, z toho 457 mužov a 80 žien). Podstatne sa však zvýšil počet samovražedných pokusov. Kým v roku 2010 ich bolo hlásených celkovo 880, v roku 2011 to už bolo 1 006 prípadov (641 mužov a 365 žien).

Najviac samovrážd bolo v minulom roku evidovaných u 50 až 59-ročných mužov a žien (celkovo 146 osôb, z toho 115 mužov a 31 žien). Samovražedné pokusy sa týkali skôr mladších. Najviac ich bolo hlásených u osôb vo veku od 20 do 29 rokov (celkovo 279 prípadov, z toho 209 mužov a 70 žien). Z celkového počtu 1 006 samovražedných pokusov bolo 446 vyhodnotených ako demonštratívne.

Podľa trvalého bydliska najviac samovrážd bolo hlásených z Banskobystrického (105) a najmenej z Trnavského (35) kraja. Počet samovražedných pokusov bol vysoký v Bratislavskom (187) a v Košickom (176) kraji. Najmenej samovražedných pokusov bolo evidovaných v Prešovskom kraji (64).

Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov (320) aj žien (32) bolo obesenie. Druhým najčastejším spôsobom samovraždy u mužov bolo zastrelenie (39), u žien skok z výšky (16).

Vo väčšine prípadov sa motív samovrážd nedá presne určiť. Zo zistených prevažujú vnútorné osobné konflikty a problémy (21 prípadov), súvislosť s telesným ochorením alebo telesnou chybou (11 prípadov) a konflikty a rodinné problémy (10 prípadov).

Aj keď v hláseniach o samovraždách často chýba údaj o pracovnom stave danej osoby, bolo zaznamenaných 109 prípadov samovrážd starobných dôchodcov a 25 prípadov stabilne zamestnaných osôb. Iná situácia je pri samovražedných pokusoch – tu je zrejmé, že najvyššie počty tvoria nezamestnaní (423), pravidelne pracujúci (210) a invalidní dôchodcovia (114). Najviac samovražedných pokusov bolo u osôb so stredným vzdelaním (bez maturity aj s maturitou) – 56,4 %, a podľa rodinného stavu bolo cca 55 % osôb slobodných. Najčastejším miestom vykonania činu úmyselného sebapoškodenia bol domov.

„Čiernymi mesiacmi“ s najväčším počtom samovrážd a samovražedných pokusov za minulý rok boli marec so 151 prípadmi a jún so 150 prípadmi (111 samovrážd a 190 samovražedných pokusov). Pokiaľ ide len o samovraždy, najviac ľudí sa rozhodlo pre dobrovoľný odchod zo sveta v júni (58 prípadov). Vďaka podrobne spracovaným údajom môžeme sledovať aj dni v týždni, a dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom. Najviac samovrážd bolo zaznamenaných v pondelok medzi 22:00 až 7:00 hodinou. Najviac samovražedných pokusov zasa v utorok medzi 13:00 až 18:00 hodinou.

NCZI spracúva údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch na základe Hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia, ktoré predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia. Údaje o samovražedných pokusoch má NCZI k dispozícii za osoby, ktorým bola poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v útvaroch psychiatrických zariadení. V prípadoch pokusov o samovraždu hláseniu podlieha osoba, ktorá sa pokúsila o samovraždu, a bola jej poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v útvaroch psychiatrických zariadení. Samovraždy sú hlásené z príslušných pracovísk súdneho lekárstva.

Pridaj komentár