Predstavujeme: Chránené dielne a chránené pracoviská

Na Slovensku je vyše 5 tisíc chránených dielní, kde pracuje okolo 11-tisíc rôzne zdravotne postihnutých ľudí.

Dielne vyrábajú rôzne výrobky (napr. tkané koberce, sviečky, koláčiky atď.), alebo poskytujú rôzne služby (salón krásy, marketingové prieskumy, catering a podobne).

 

Ako to funguje

Štátne príspevky na podporu chránených dielní pokrývajú maximálne 50 % ich nákladov. Zvyšok si chránené dielne vykrývajú sami, z ich ďalšej sociálnej činnosti (sociálne rehabilitácie, poskytovanie sociálnych služieb, 2 % z dane, charitatívne príspevky…), či predajom vlastných výrobkov a služieb. Tieto realizujú nielen pre verejnosť, ale pre aj firmy.

 

Kto riadi chránené dielne

Keďže chránené dielne väčšinou vedú sociálni manažéri, väčšina z nich je transformovaná na zariadenia sociálnych služieb, ktoré primárne slúžili na pomoc zdravotne postihnutým v ich osobnostnom raste.

Zatiaľ neexistuje spoločný nadriadený orgán nad všetkými chránenými dielňami na Slovensku, ktorý by hájil ich záujmy a nastavoval motivačnú politiku pre zamestnávanie zdravotne postihnutých, či pomáhal rozvíjať chránené dielne na zdravých ekonomických základoch (napr. na reklame).

 

Kto eviduje chránené dielne

Centrálnym registrom chránených dielní je Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Málokto ale vie o platbách a povinných odvodoch firiem na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí.

Ak máte viac ako 20 zamestnancov, máte povinnosť zamestnávať aspoň jedného zdravotne postihnutého, a tento limit sa zvyšuje úmerne k počtu zamestnancov.

 

Vybavíte na úrade

Chránené dielne a chránené pracoviská sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie ľudí so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách.

Pracovné podmienky (vrátane nárokov na pracovný výkon) majú byť na týchto pracoviskách prispôsobené ich zdravotnému stavu, teda mäkšie, ako na otvorenom trhu práce.

 

Kedy už máme chránenú dielňu alebo chránené pracovisko

Za chránenú dielňu sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím, na ktorom pracuje najmenej 50 % občanov so zdravotným postihnutím.

Za chránené pracovisko sa považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím mimo chránenú dielňu, a tiež pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, a môže ju vykonávať aj v jeho domácom prostredí.

 

Ako požiadať o povolenie

O priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska písomne požiadate na úrade, v ktorého územnom obvode zriaďujete pracovné miesto pre človeka so zdravotným postihnutím.

Súčasťou žiadosti je popis pracovnej činnosti, pracoviska a jeho umiestnenia, pracovných podmienok, a doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov.

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá žiada o priznanie postavenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, je povinná predložiť úradu aj rozhodnutie orgánu štátnej správy, na úseku verejného zdravotníctva.

Postavenie chránenej dielne a chráneného pracoviska priznáva úrad na dobu neurčitú. Ten, kto má priznané postavenie chránenej dielne aebo chráneného pracoviska, je povinný viesť osobitnú evidenciu nákladov, výkonov a hospodárskeho výsledku.

 

Platné právne predpisy – legislatíva

Chránené dielne a podporované zamestnávanie cituje Zákon o sociálnych službách zamestnanosti č.5/2004 v znení neskorších predpisov. Súvisiace právne predpisy sú tieto:

Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci.

Zákon č. 272/ 1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Zákonník práce v platnom znení.

Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní a ochrane pred diskrimináciou.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.

Zákon č. 310/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

 

Dobrý príklad z praxe

Zriaďovateľom Zrnka – chránenej kaviarne s vlastnou pekárenskou výrobou, je Občianske združenie Živa.

Zrnko je otvorené od mája 2013, a v hlavnom meste Slovenska zamestnáva prevažne ľudí s duševnou poruchou (z okruhu schizofrénie a afektívnych porúch), ktorí si ťažko hľadajú prácu.

V kaviarničke pracujú pod vedením skúseného pracovného asistenta. Jeho úlohou (okrem sprostredkovania odborných zručností) je aj poskytovanie psychologickej podpory a uľahčenie adaptácie na pracovné prostredie.

Víziou Zrnka je plnohodnotné pracovisko, porovnateľné s bežným pracovnými miestami, kde sú ľudia s poklesom pracovných schopností rovnocennými členmi tímu.

Zákazníkom ponúkajú kvalitné produkty – poctivé domáce koláčiky a chutnú kávu.

Sídlia v Bratislave-Petržalke, v priestoroch Ligy za duševné zdravie SR.

 

Použité zdroje:  www.azozp.sk,  www.upsvar.sk, www.supz.sk,  www.welnea.sk a www.kaviarenzrnko.sk.

Redakčne upravené: taj

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár