Memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve LOZ

Preambula uznávajúc, že život a zdravie človeka je jednou z najvýznamnejších hodnôt, ktorú treba chrániť a ich ochrana je spoločným cieľom a záujmom Vlády Slovenskej republiky, ako aj lekárov sa Vláda Slovenskej republiky, ako reprezentant výkonnej moci v štáte (ďalej len „vláda„) (spoločne aj „zmluvné strany„) a Lekárske odborové združenie, so sídlom Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava, IČO: 35 992 620, ako najväčší reprezentant lekárov, združených v odborových organizáciách (ďalej len „LOZ„) (spoločne aj „zmluvné strany„) rozhodli uzatvoriť nasledovné memorandum o úprave pomerov v zdravotníctve (ďalej aj „memorandum„) v nasledovnom znení:

1 Zabezpečenie dodržiavania Zákonníka práce a Vyhlášky tykajúcej sa minimálneho materiálneho a personálneho zabezpečenia bez rozdielu vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku

1.1 Vláda sa zaväzuje vykonať organizačné a ekonomické opatrenia, ktoré vytvoria predpoklady na dôsledné dodržiavanie Zákonníka práce a Výnosu Ministerstva zdravotníctva SR z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej aj „personálne normatívy„). 1.2 Vláda zabezpečí dôsledný a verejný výkon kontroly príslušnými štátnymi orgánmi a uplatnenie sankcií voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí v tejto lehote nezabezpečia dôsledné dodržiavanie vyššie uvedených právnych predpisov. 
1.3 V súvislosti s porušovaním Zákonníka práce a personálneho normatívu sa vláda zaväzuje, že bude prostredníctvom svojich orgánov pravidelne a sústavne, najmenej však raz za tri roky kontrolovať dodržiavanie Zákonníka práce a personálnych normatívov vo všetkých zariadeniach ústavnej starostlivosti vymedzených v § 7 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zariadenia ústavnej starostlivosti„) a v prípade porušenia Zákonníka práce alebo personálnych normatívov zabezpečí nápravu stavu do 4 mesiacov od zistenia nedostatkov. 
1.4 Ak porušovanie Zákonníka práce a personálneho normatívu bude naďalej pretrvávať vláda zabezpečí, aby boli zamestnanci u ktorých sa zistilo porušovanie Zákonníka práce a personálnych normatívov okrem zákonných nárokov podľa Zákonníka práce odškodnení najmä poskytnutím pracovného voľna na štúdium a vzdelávanie a preplatením vzdelávania bez podmienky zotrvania v pracovnom pomere. 
1.5 V prípade, ak bol podaný konkrétny podnet zo strany LOZ, pre porušovanie Zákonníka práce a personálnych normatívov v zariadení ústavnej starostlivosti sa vláda Slovenskej republiky zaväzuje, že Ministerstvo zdravotníctva SR vykoná kontrolu v zariadení ústavnej starostlivosti do 30 dní od doručenia podnetu a výsledok kontroly oznámi LOZ v lehote 60 dní od doručenia podnetu a v rovnakej lehote prijme opatrenia na odstránenie zistených porušení a nedostatkov. 1.6 Vláda sa zaväzuje, že v spolupráci s LOZ, inými odborovými, odbornými a stavovskými organizáciami pripraví návrh novely zákonníka práce, ktorý bude zabezpečovať prijatie materiálnych podmienok vyjadrených v bode 1.1 až 1.5. tohto memoranda. Vláda poverí ministra práce, sociálnych veci a rodiny ktorý prostredníctvom poslancov predloží poslanecký návrh novely zákona do 16.12.2011 prostredníctvom nepriamej novely, tak aby bola schválená.

2 Zmena systému financovania zdravotníckych zariadení tak, aby platby zdravotných poisťovní odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane zohľadnenia ceny práce zdravotníckych pracovníkov

2.1 Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje najneskôr do 31.12.2012, zabezpečiť prijatie takých legislatívnych a organizačných opatrení, aby sa najneskôr do konca roka 2013 reálne v praxi uplatňoval klasifikačný systém spolu so stanovením výšky úhrady za jednotlivé výkony poskytnutej zdravotnej starostlivosti v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách. Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje uskutočniť zmenu financovania systému zdravotnej starostlivosti, ktorá bude založená na štandardných diagnostických a terapeutických postupoch stanovených Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci so stavovskými, odbornými a odborovými organizáciami (najmä Slovenská lekárska komora a LOZ) a bude zohľadňovať reálne náklady (vrátane ceny práce zdravotníckych pracovníkov) na liečbu konkrétnej diagnózy. Vláda sa zaväzuje zabezpečiť zákonnú povinnosť zdravotných poisťovní tieto náklady nemocnici uhradiť. 
2.2 Pri tvorbe nového systému opísaného v bode 2.1 budú súčasťou expertných skupín pre prípravu príslušných právnych predpisov zástupcovia stavovských, odborných a odborových organizácií. Zástupcovia Slovenskej lekárskej komory a LOZ budú mať v expertných skupinách spolurozhodovaciu právomoc.

3 Zastavenie transformácie nemocníc na akciové spoločnosti

3.1 Vláda poverí ministra zdravotníctva aby prostredníctvom poslancov Národnej rady SR najneskôr do 16.12.2011 predložil na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh novelizácie zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení zmien a doplnkov, ktorým navrhne zrušenie § 84 až 91 zákona. Vláda SR za zaväzuje nerealizovať predmetné ustanovenia zákona, teda nerealizovať zmenu štátnych organizácií poskytujúcich zdravotnú starostlivosť na akciové spoločnosti až do rozhodnutia NR SR o vyššie uvedenom návrhu. Vláda uvedený návrh zákona bezodkladne predloží v skrátenom legislatívnom konaní alebo poslaneckým návrhom novely zákona prostredníctvom nepriamej novely, tak aby bol schválený najneskôr do 16.12.2011. 
3.2 Vláda sa zaväzuje zabezpečiť transparentné a verejne kontrolovateľné fungovanie zdravotníckych zariadení v systéme štátnych príspevkových organizácií. Ministerstvo zdravotníctva SR pripraví príkaz ministra pre riaditeľov nemocníc, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na finančnú stabilizáciu zo štátnych finančných aktív v súvislosti s transformáciou nemocníc na štátne akciové spoločnosti, na základe ktorého sa s účinnosťou od 1.1.2012 sprísnia podmienky hospodárenia s cieľom efektívnejšieho a transparentnejšieho chodu nemocníc.

4 Legislatívna garancia postupného navýšenia základných platov lekárov tak, aby najneskôr do 1. januára 2013 platy lekárov dosiahli minimálne 1,5 až 3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, v závislostí od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe

4.1 Vláda sa zaväzuje legislatívne zabezpečiť v zariadeniach ústavnej starostlivosti Slovenskej republiky zvýšenie základných platov zdravotníckych pracovníkov v povolaní lekár na úroveň: (i) k 1.1.2012 na úroveň minimálne 1,25 – 2,5 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe. (ii) k 1.1.2013 na úroveň minimálne 1,5 – 3,0 násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.
4.2 Vláda sa zaväzuje najneskôr do 16.12.2011 predložiť na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie lekár, ktorý bude obsahovať základné podmienky vyjadrené v návrhu zákona, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto memoranda. Zmena legislatívno-technických náležitostí, zmena formy, či zaradenie základných požiadaviek do iného zákona sa nepovažuje za porušenie tohto záväzku, pokiaľ budú akceptované materiálne podmienky obsiahnuté v prílohe tohto memoranda. Vláda uvedený návrh zákona bezodkladne predloží v skrátenom legislatívnom konaní alebo poslaneckým návrhom novely zákona prostredníctvom nepriamej novely, tak aby bol schválený najneskôr do 16.12.2011. 
4.3 Vláda sa zaväzuje vytvoriť finančné predpoklady pre zabezpečenie zvýšených nákladov v spojitosti s realizáciou zákona o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie lekár prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako aj rokovaním a nájdením vhodného riešenia (vrátane uzatvorenia potrebných dohôd) dofinancovania s ostatnými zdravotnými poisťovňami. Podmienkou pridelenia finančných zdrojov jednotlivým subjektom bude zabezpečenie účelovosti využitia týchto prostriedkov na realizáciu cieľa obsiahnutého v tomto bode memoranda.

5 Zabezpečenie prijatia všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď

5.1 Vláda sa zaväzuje uložiť riaditeľom zdravotníckych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v záujme obnovenia stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti súhlasili so späťvzatím výpovede z pracovného pomeru všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď a požiadajú o späťvzatie výpovede, a to so zachovaním ich pracovného zaradenia pred podaním výpovede. 
5.2 Vláda sa zaväzuje vyzvať všetkých zriaďovateľov zdravotníckych organizácii, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v záujme stability systému poskytovania zdravotnej starostlivosti uložili štatutárnym orgánom zdravotníckych zariadení, aby súhlasili so späťvzatím výpovede z pracovného pomeru všetkých lekárov, ktorí podali výpoveď a výpoveď zoberú späť a to so zachovaním ich pracovného zaradenia pred podaním výpovede.

6 Odstránenie všetkých negatívnych krokov vykonaných voči lekárom v súvislosti s podaním výpovedí lekárov

6.1 Vláda zabezpečí, aby všetci lekári v zdravotníckych zariadeniach a v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky vrátane zdravotníckych zariadení vlastnených Slovenskou republikou, ktorí boli preradení, odvolaní zo svojej riadiacej či inej pozície z dôvodu, že podali výpoveď boli opätovne uvedení do svojich funkcií a na svoje pracovné pozície a aby sa voči nim pre ich presvedčenie nevyvodzovali žiadne negatívne dôsledky a sankcie. Vláda zabezpečí, aby im nebol znížený plat oproti ich platu, ktorý dosahovali pred podaním výpovede. 
6.2 Vláda vyzve všetkých zriaďovateľov zdravotníckych organizácii, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby všetci lekári, ktorí boli preradení, odvolaní zo svojej riadiacej či inej pozície z dôvodu, že podali výpoveď boli opätovne uvedení do svojich funkcií a na svoje pracovné pozície a aby sa voči nim pre ich presvedčenie nevyvodzovali žiadne negatívne dôsledky a sankcie. Súčasne ich vyzve, aby im nebol znížený plat oproti ich platu, ktorý dosahovali pred podaním výpovede. 
6.3 Vláda zabezpečí, aby najmä lekári uvedení v prílohe 2 tohto memoranda boli uvedení do svojich funkcií minimálne za rovnakých podmienok, v akých pracovali pred podaním výpovede a aby sa voči nim pre ich presvedčenie nevyvodzovali žiadne negatívne dôsledky a sankcie. Vláda zabezpečí, aby im nebol znížený plat oproti ich platu, ktorý dosahovali pred podaním výpovede. Príloha č. 2 nie je vyčerpávajúci zoznam, nezahŕňa všetkých lekárov, ktorí boli sankcionovaní a neobmedzuje záväzok vlády obsiahnutý v bode 6.1 a 6.2 tohto memoranda.

7 Úprava pracovných zmlúv

7.1 V prípade, ak sa do 30. novembra 2011 nepodarí schváliť návrh zákona opísaný v čl. 4 tohto memoranda sa vláda zaväzuje zabezpečiť potrebné finančné a materiálne podmienky opísané v čl. 4 pre všetky zariadenia ústavnej starostlivosti tak, aby bolo možné materiálne realizovať návrh zákona opísaný v čl. 4 a zároveň v zariadeniach ústavnej starostlivosti zriadených či vlastnených štátom, či jeho organizáciou zabezpečiť, aby zamestnávatelia uzatvorili minimálne s lekármi, ktorí podali výpovede dodatky k pracovným zmluvám v ktorých bude výslovne uvedené a dohodnuté zvýšenie základnej zložky platu najmenej vo rozsahu opísanom v bode 4.1(i) tohto memoranda a to s účinnosťou od 1.1.2012 Dodatky k zmluvám budú uzatvorené do 30.11.2011 a pri lekároch, ktorí podali výpovede budú tiež obsahovať ustanovenie o späťvzatí výpovede lekárom a súhlas zamestnávateľa so späťvzatím výpovede. Dodatky budú uzatvorené na rovnakú dobu na akú je uzatvorená pracovná zmluva. Obdobne sa tento bod memoranda použije aj pre nové pracovné zmluvy, pokiaľ dôjde k ukončeniu platnosti pracovnej zmluvy. Nová pracovná zmluva bude obsahovať v ostatných záležitostiach rovnaké podmienky pre zamestnanca ako pôvodná pracovná zmluva. Nová pracovná zmluva bude uzatvorená na rovnakú dobu, ako bola uzatvorená pôvodná pracovná zmluva, to neplatí, ak zákon ukladá zamestnávateľovi uzatvoriť pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. 
7.2 Vláda vyzve aj ostatné zariadenia ústavnej starostlivosti, ktoré sú zriadené alebo vlastnené inými subjektmi, aby postupovali obdobným spôsobom ako je uvedené v bode 7.1 tohto memoranda.

8 Protikorupčné opatrenia

8.1 LOZ sa zaväzuje aktívne spolupracovať pri uplatňovaní protikorupčných opatrení v súlade s podmienkami výkonu lekárskej praxe ustanovenými platnou právnou úpravou. V prípade preukázaného porušenia zákona členom LOZ, začne LOZ disciplinárne konanie proti členovi v súlade so Stanovami LOZ. 
8.2 LOZ sa zaväzuje predložiť, za aktívnej spolupráce s riaditeľmi nemocníc, do konca februára 2012 na verejnú diskusiu návrh protikorupčných opatrení v nemocniciach.

9 Kódex vzťahu lekára k pacientovi

9.1 LOZ sa zaväzuje, že do konca februára 2012 vypracuje Kódex vzťahu lekára k pacientovi, ktorý bude obsahovať sankcie voči členom LOZ za porušenie ustanovení a povinností lekárov, ktoré im z kódexu vyplývajú.

10 Ukončenie akcie Lekárskeho odborového združenia

10.1 LOZ sa zaväzuje do piatich dní po podpise tohto memoranda nie však skôr ako po splnení záväzkov obsiahnutých v článku 5, 6 a 7 tohto memoranda zabezpečiť späťvzatie výpovedí lekárov, ktorí podali výpoveď a splnomocnili Lekárske odborové združenie na zastupovanie pri späťvzatí výpovedí. 
10.2 Ak budú existovať dostatočné záruky na prijatie návrhov zákonov opísaných v článku 3 a 4 a v prípade, ak dôjde k zmene pracovných zmlúv u všetkých lekárov, ktorí podali výpovede spôsobom uvedeným v čl. 6 a čl. 7 tohto memoranda bude akcia ukončená uzatvorením dodatkov pracovných zmlúv v súlade s čl. 7.

11 Riešenie sporov

11.1 Spory zmluvných strán týkajúce sa obsahu tohto memoranda alebo súvisiace s týmto memorandom budú riešiť zmluvné strany vzájomným rokovaním. 
11.2 Na dohľad nad vykonávaním tohto memoranda zmluvné strany zriadia spoločnú komisiu. Spoločná komisia bude mať paritné zloženie po štyroch zástupcoch z každej zmluvnej strany a bude sa schádzať kedykoľvek o to požiada niektorá zo zmluvných strán. Členov spoločnej komisie za vládu Slovenskej republiky menuje predseda vlády Slovenskej republiky.

12 Záverečné ustanovenia

12.1 Memorandum sa uzatvára na neurčitý čas a jeho platnosť sa skončí na základe dohody zmluvných strán. 
12.2 Memorandum sa môže meniť a dopĺňať o skutočnosti, ktoré nie sú obsahom memoranda na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomnou formou. 
12.3 Memorandum nadobúda platnosť a účinnosť podpisom oboch zmluvných strán.

Pridaj komentár