Medzinárodný deň sestier 2018: Kompetencie sestier sú dnes silnejšie

Vážení pacienti,

dovoľte, aby som sa vám prihovorila pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier (12. 5.), ktorý si pripomíname v deň narodenia Florence Nightingale.

Florence Nightingale počas Krymskej vojny v Scutari vniesla do nemocnice modernú ošetrovateľskú starostlivosť, ľudskosť, empatiu, čistotu, hygienu, svetlo, teplo, čistý vzduch, sfunkčnila kanalizáciu, a tak sa jej podarilo znížiť úmrtnosť vojakov zo 47 % na 2 %.

Úmrtnosť pacientov znížila na vtedajšiu dobu funkčným profesionálnym ošetrovateľstvom, takmer bez liekov. Florence bola prvá ozajstná ošetrovateľka, ako tento odbor chápeme v modernej dobe.

Niektoré aspekty, ktoré sa v súčasnosti dotýkajú pacientov i ošetrovateľstva

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sa vyjadril: „Základným aspektom všeobecnej dostupnosti zdravotnej starostlivosti je otázka etiky. Hádam nechceme, aby naši spoluobčania umierali len preto, že sú chudobní. Alebo aby sa milióny rodín ocitli kvôli zničujúcim výdavkom na zdravotnú starostlivosť v chudobe, lebo nemajú žiadnu finančnú záchrannú sieť. Všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť je ľudské právo.“

V roku 2017 Dainius Puras, zvláštny spravodajca Organizácie spojených národov (OSN), predložil Rade OSN pre ľudská práva svoju správu o práve každého človeka na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň zdravia. Tiež dodal, že jednou z príčin nedostatočnej starostlivosti je prevaha biomedicínskych modelov zdravotnej starostlivosti, závislých na medikácii, a chýbajúci rešpekt, ochrana a naplnenie práva na zdravie.

Liečba sa zameriava len na patológiu, na úkor kvality života daného človeka, v širšom kontexte osobného, spoločenského, politického a ekonomického života. A práve tu zohráva veľkú úlohu moderné ošetrovateľstvo ako samostatný odbor, ktorý má svoju prax, vedu, výskum vzdelávanie a riadenie.

Veľká náročná operácia sa podarí, ale pacient ešte nemusí prežiť

Alebo prežije, no jeho pooperačný stav bude komplikovaný. A nielen ten bezprostredne pooperačný stav, ale i ten neskorší. Mnoho závisí od poskytnutej ošetrovateľskej starostlivosti bezprostredne po operácii.

Pacient sa potrebuje zaradiť do bežného života, zvládať denné aktivity so svojím ochorením, a to nielen doma, ale i v spoločenskom živote. Potrebuje upraviť denný režim, stravovací režim, prispôsobiť chod domácnosti zmenenému zdravotnému stavu. Potrebuje riešiť svoje biologické, psychické a sociálne potreby.

Akosi sme si zvykli všetko vyriešiť vetou: „Nájdete na internete.“

Áno, nájde sa tam doslova všetko, lenže laik sa nie vždy vie v informáciách zorientovať. Absentuje účinná edukácia predovšetkým v ambulanciách primárneho kontaktu. A ak by bola účinná edukácia v rámci prevencie, možno by ani nebola potrebná operácia, ktorá je záťažou pre pacienta aj spoločnosť.

Podľa Eurostatu sa Slovensko o pár desiatok rokov stane najstaršou populáciou v Európe. V dokumentoch Európskej únie sa uvádza:

„Zabezpečenie vysokej úrovne ochrany občanov pred rizikom ochorenia a závislosti je zásadným cieľom členských štátov a Európskej únie. Musíme zabezpečiť a zachovať schopnosť našich spoločností poskytovať kvalitné služby dlhodobej  starostlivosti  všetkým, ktorí ich potrebujú.“

Vážení pacienti,

vychádzajúc z uvedeného Vám prajem, okrem čo najlepšieho zdravia, aj prístup k čo najkvalitnejšej dostupnej ošetrovateľskej starostlivosti. V tomto duchu boli upravené aj kompetencie sestier, vrátane predpisovania niektorých zdravotníckych pomôcok vysokoškolsky vzdelanou sestrou s pokročilou praxou.

Verím, že zákon o dlhodobej starostlivosti už bude čoskoro realitou. Odborná pracovná skupina pri MZ SR, zložená z odborníkov v odbore Ošetrovateľstvo, pracuje na tvorbe štandardných diagnosticko-terapeutických ošetrovateľských postupov, ktoré majú definovať určitý štandard, úroveň poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí. Pri tvorbe uvedených postupov tvorcovia vychádzajú z ošetrovateľstva založeného na dôkazoch, ktorých súčasťou sú výskumy, prieskumy, či štúdie realizované aj s participáciou pacientov.

Verím, že spoločným úsilím poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti a vás, vážení pacienti, ktorým je ošetrovateľská starostlivosť určená, prispejeme k vytvoreniu nielen dostupnej, ale i kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti.

S úctou

PhDr. Helena Gondárová – Vyhničková, dipl. s.

hlavná odborníčka MZ SR pre odbor Ošetrovateľstvo

Pridaj komentár