Click here!

Ľavorukosť: Keď je ľavá ruka tá pravá. Prečo existuje ľaváctvo?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Niektorí ľudia uprednostňujú ľavú ruku pred pravou – odborne ide o ľavorukosť. V minulosti bola ľavorukosť zaznávaná, niekedy aj násilne potláčaná.

Nie je to tak dávno, čo sa rodičia snažili „preučiť“ svoje ľavoruké dieťa na praváka. Dnes to už odborníci absolútne zamietajú – ľavorukosť je braná ako samozrejmosť.

Aj tak sú však ľaváci naďalej v menšine a tento fenomén ostáva určitou pikantériou. No ľavákov nie je zase tak málo, ako si niektorí myslia.

Prečo vôbec existuje ľavorukosť? Aký je na to dôvod?

Skúsime si to vysvetliť.

Ako vzniká ľaváctvo?

Ľudský mozog sa skladá z pravej a ľavej hemisféry, ktoré sú vzájomne prepojené nervovými vláknami. Hemisféry nie sú rovnocenné ani po anatomickej stránke, ani z hľadiska funkčného využívania – každá je zodpovedná za niečo iné. Obe hemisféry sa však dopĺňajú a fungujú ako jeden celok.

Nerovnocennosť hemisfér – cerebrálna asymetria, alebo tiež lateralita mozgových hemisfér, je uprednostňovanie jedného z párových orgánov počas vykonávania bežných aktivít. Pri dominantnejšej ľavej hemisfére sa obratnejšie prejavuje pravá polovica tela, pri dominantnej pravej zas ľavá časť.

Základné delenie laterity:

 • senzorická lateralita – intenzívnejšie vnímanie jedného zo zmyslových párových orgánov, čiže oko, ucho,
 • motorická lateralita – jedna obratnejšia končatina – ruka, noha.

Vzťah medzi senzorickou a motorickou môže byť súhlasný, čiže je preferovaná jedna polovica tela, ale aj nesúhlasný – senzorická dominancia a motorická dominancia sú na opačných stranách. Napríklad, dominantná je pravá ruka, ale oko ľavé. Nazýva sa to prekrížená lateralita.

Výnimočne sa objavuje aj tzv. ambidextria, t.j. nevyhranená lateralita, čo znamená, že ani jedna hemisféra nevykazuje prevahu. Najčastejšie ide o používanie obidvoch rúk, s nevyhraneným preferovaním pravej alebo ľavej.

V bežnom živote sa najviditeľnejšie prejavuje motorická lateralita, čo zbadáme hlavne na používaní rúk. Vidíme, ktorou rukou si človek krája jedlo, ktorou si zapína gombíky, umýva zuby, no a samozrejme – ktorou rukou píše. Preferovanie pravej ruky sa nazýva pravorukosť (dextralita), preferovanie ľavej ruky – ľavorukosť (sinistralita).

Výskyt ľavorukosti v populácii

Uvádza sa, že ľavú ruku uprednostňuje asi 10 % celosvetovej populácie. Archeologické výskumy potvrdzujú, že ľaváci existovali už pred 500-tisíc rokmi. Ich pomer v celkovej populácii bol už vtedy 10 %. Archeológovia to dokážu určiť z nájdených ľudských kostí a používaných nástrojov.

Je to zaujímavá informácia, keď si uvedomíme, že percentuálny pomer ľavákov pretrváva aj navzdory priamemu i nepriamemu ovplyvňovaniu pravorukej väčšiny. Ľavorukosť musela teda mať v dávnoveku určité výhody, keď sa zachovala až doteraz.

Predpokladáme, že výhody ľavorukosti sa ukázali hlavne v boji. Keďže pravákov bolo podstatne viac, ľavák bol zvyknutejší na boj s nimi, no pravák sa s ľavákom nestretával každý deň. Ľavorukosť mohla byť akousi tajnou zbraňou.

Vývoj ľudstva však nespájame iba s vojnami. Najmä rozvoj manuálnych zručností zabezpečil ľudstvu neskoršie úspechy. V technickom svete ľavorukosť nemá výraznejšie výhody, skôr naopak. A zrejme aj z toho dôvodu ľavorukosť nikdy neprerástla k vyššiemu pomeru voči pravorukosti.

skrížená-lateralita
Zdroj foto: AdobeStock.com

Je ľavorukosť dedičná?

To, či pri výkone bežných činností preferujeme pravú alebo ľavú ruku, určuje predovšetkým genetika. Možno to poznáte zo života, že v niektorých rodinách sa ľavorukosť vyskytuje častejšie. Nie je však ani zďaleka pravidlom, že ľavoruký rodič musí mať ľavoruké dieťa. Ak je jeden z rodičov ľavák, šanca, že aj dieťa bude ľavákom, je 17 %.

Pri obidvoch rodičoch ľavákoch je šanca zvýšená už na 25 %. U pravorukých rodičoch je pravdepodobnosť narodenia ľaváka 10 %. Je však zaujímavé, že aj jednovaječné dvojičky môžu mať rozdielnu dominanciu rúk.

Kedy sa začína ľavorukosť prejavovať?

Skutočnosť, že dieťa bude ľavoruké, sa dá určiť už počas tehotenstva, a to z polohy plodu. Ľavorukosť je viditeľná už medzi 5. až 7. mesiacom, keď sa dieťa načahuje za predmetmi.

Ešte viac  sa to prejaví, keď sa dieťa samo obsluhuje pri jedení. Okolo 3. roku života je preferovanie pravej alebo ľavej ruky výrazne viditeľné, nie však na 100 % isté. U niektorých detí sa ľavácka vyhranenosť potvrdí až neskôr.

Ľaváci a ich výchova

Zatiaľ nie sú potvrdené žiadne povahové ani intelektuálne rozdiely medzi pravákmi a ľavákmi. Pravdou však je, že malý ľaváčik sa ťažšie orientuje v prostredí pravorukej väčšiny, z čoho niekedy vyplynú výchovné problémy.

No pozor! Tie sa určite zvýraznia nerešpektovaním ľavorukosti dieťaťa! Najmä v predškolskom veku rešpektujeme ruku, ktorú si dieťa samo zvolí ako „hlavnú“. Ani v tomto veku sa ešte nemusí prejaviť úplná vyhranenosť, preto je bežné, že dieťa používa každú ruku na iné činnosti.

Netreba podľahnúť predsudkom z minulých dôb. Ľavorukosť nie je otázkou voľby, ani nevzniká z vonkajších vplyvov. Prerábanie ľavákov môže spôsobiť rôzne problémy. Potlačovanie ľavorukosti je absolútne nevhodné!

Ako môže trpieť prerobený ľavák:

 • zmeny v správaní – či už ide o agresiu, nápadnú neposlušnosť, alebo naopak plachosť, uzavretosť, plačlivosť,
 • motorický nepokoj – zvýšená, až nezmyselná telesná aktivita,
 • neobratnosť, nešikovnosť, pohybová zmätenosť (aj pri bežných činnostiach),
 • neurózy – ako úzkosť, negativizmus,
 • zajakavosť,
 • nepozornosť, slabá sústredenosť,
 • nočné, prípadne aj denné pomočovanie,
 • tiky.

Negatívne prejavy v škole

V školskom prostredí ide hlavne o ťažkosti pri nútenom písaní pravou rukou. Písmo je nečitateľné, nekoordinované, popritom sa môžu prejaviť poruchy učenia, ako dyslexia či dysgrafia. Žiak má odpor k škole, sklony k výkyvom v prospechu, alebo si celkovo zhorší známky.

Ľavák v bežnom živote – výhody a nevýhody

Aj keď civilizovaný svet ľavorukosť úplne toleruje, stále sú ľaváci v menšine. Z toho plynie aj určité znevýhodnenie. Sú to predovšetkým predmety, ktoré bežne používame a ktoré sú zhotovené na pravú ruku – napr. klasické nožnice, otvárače konzerv, škrabky na zemiaky, z novodobých predmetov napr. počítačová myš. Niektoré predmety, napr. hudobné nástroje, sa však vyrábajú aj pre ľavákov.

A reálne výhody?

Tie sa môžu prejaviť hlavne v športe, ktorý je založený na fyzickom súboji – napr. tenis, box, šerm, bejzbal. Tu je ľavák lepšie pripravený na štýl pravorukých oponentov, jednoducho má viac skúseností s „opačnými“ súpermi. Nespornou výhodou je aj to, že keď vyrastáte ako ľavák v „praváckom svete“, podnecuje vás to k vynaliezavostihľadaniu iných riešení.

písanie-ľavou-rukou
Zdroj foto: AdobeStock.com

Ľavorukosť z nutnosti, resp. patologické ľaváctvo

O ľavorukosti z nutnosti hovoríme vtedy, ak bola u praváka z nejakého patologického dôvodu (choroba, úraz) pravá ruka vyradená z činnosti. Používanie ľavej ruky na činnosti, ktoré boli dovtedy vykonávané pravou rukou, sa potom stáva nevyhnutnosťou.

Patologickým ľaváctvom zas označujeme používanie ľavej ruky, z dôvodu poškodenia ľavej hemisféry, keď dané funkcie preberie pravá hemisféra. Opäť môže ísť o dôsledok choroby, úrazu, alebo je to tak od narodenia.

Ľaváci medzi známymi ľuďmi

Hoci to doposiaľ nebolo vedecky potvrdené, niektoré odhady hovoria o kolerácii medzi ľavorukosťou a genialitou, či mimoriadnymi schopnosťami. Je pravdou, že ľavorukosť sa podozrivo často vyskytuje medzi ľuďmi, ktorí sú obdarení mimoriadnym intelektom alebo talentom. Svedčia o tom títo známi ľaváci, ktorí sa preslávili v rôznych odvetviach.

 • Veda: Albert Einstein, Albert Schweitzer, Marie Curie, Isaac Newton, Nikola Tesla, Stephen Hawking.
 • Politika: Winston Churchill, Mahátma Gándhí, John F. Kennedy, Fidel Castro.
 • Hudobní skladatelia: Johann Sebastian Bach, Niccolo Paganini, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart.
 • Z modernej hudobnej scény: Phil Colins, Celine Dion, Annie Lenox, Paul McCartney, Ringo Star, Jimi Hendrix, Curt Cobain, George Michael, Sting.
 • Spisovatelia: Franz Kafka, Johann Wolfgang Von Goethe, Hans Christian Andersen, Mark Twain, Charles Dickens.
 • Výtvarné umenie: Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Raffaello Michelangelo.
 • Veľkí panovníci: Alexander Veľký, Julius Caesar, Napoleon Bonaparte, kráľovná Viktória, kráľovná Alžbeta II.
 • Slávni herci: Charlie Chaplin, Marylin Monroe, Robert Redford, Tom Cruise, Robert De Niro, Julia Roberts, Nicole Kidman.
 • Úspešní športovci: Martina Navrátilová, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Mike Tyson.

Zdroje:

https://www.info.sk/sprava/74167/preco-su-niektori-ludia-lavaci/

Stanislav Fila: Ľavoruké dieťa v škole,

http://www.cpppap.svsbb.sk/files/im_zsu_lds.html#.XPVVqoj7SUk

Katarína Graňáková: Lateralita a ľavoruké deti,

https://www.cpppapmartin.sk/files/Lateralita_lavoruke_deti.pdf

https://euspe.sk/lateralita/

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDav%C3%A1k

Pridaj komentár