Ľavorukosť: Keď je ľavá ruka tá pravá. Prečo existuje ľaváctvo?

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Niektorí ľudia uprednostňujú ľavú ruku pred tou pravou – odborne ide o ľavorukosť. V minulosti bola ľavorukosť zaznávaná, niekedy aj násilne potláčaná.

Nie je to tak dávno, čo sa rodičia snažili „preučiť“ svoje ľavoruké dieťa na pravoruké. Dnes to už odborná obec absolútne zamieta – ľavorukosť je braná ako samozrejmosť.

Aj tak sú však ľavorukí naďalej v menšine a tento fenomén ostáva určitou pikantériou. No ľudí, ktorí uprednostňujú ľavú ruku, nie je zase tak málo, ako si niektorí myslia.

Čo je to ľavorukosť? Prečo vôbec existuje?
Aký je výskyt ľavorukosti v populácii?
Je ľavorukosť dedičná?
Čo keď zistíme, že naše dieťa preferuje ľavú ruku?
Ako ľavorukosť zasahuje do bežného života?

Dominancia alebo preferovanie jedného z párových orgánov sa nazýva lateralita. Súvisí s rozdielnou funkciou pravej a ľavej mozgovej hemisféry.

Obrátená lateralita sa vyskytuje nielen pri používaní rúk, ale aj pri používaní dolných končatín, zraku alebo sluchu. Preferencia ľavej ruky však ovplyvní bežné fungovanie v živote najviac.

Ako vzniká ľaváctvo?

Ľudský mozog sa skladá z pravej a ľavej hemisféry, ktoré sú vzájomne prepojené nervovými vláknami. Hemisféry nie sú rovnocenné ani po anatomickej stránke, ani z hľadiska funkčného využívania – každá je zodpovedná za niečo iné. Obe hemisféry sa však dopĺňajú a fungujú ako jeden celok.

Nerovnocennosť hemisfér – cerebrálna asymetria alebo tiež lateralita mozgových hemisfér – je uprednostňovanie jedného z párových orgánov počas vykonávania bežných aktivít. Pri dominantnejšej ľavej hemisfére sa obratnejšie prejavuje pravá polovica tela, pri dominantnej pravej zasa ľavá polovica tela.

Základné delenie laterality:

 • senzorická lateralita – intenzívnejšie vnímanie jedného zo zmyslových párových orgánov, čiže oko, ucho,
 • motorická lateralita – jedna obratnejšia končatina – ruka, noha.

Vzťah medzi senzorickou a motorickou lateralitou môže byť súhlasný, čiže je preferovaná jedna polovica tela, ale aj nesúhlasný, teda senzorická dominancia a motorická dominancia sú na opačných stranách. Napríklad dominantnou je pravá ruka, ale ľavé oko. Nazýva sa to prekrížená lateralita.

Výnimočne sa objavuje aj tzv. ambidextria, t. j. nevyhranená lateralita, čo znamená, že ani jedna hemisféra nevykazuje prevahu. Najčastejšie ide o používanie obidvoch rúk s nevyhraneným preferovaním pravej alebo ľavej.

V bežnom živote sa najviditeľnejšie prejavuje motorická lateralita, čo zbadáme hlavne na používaní rúk. Vidíme, ktorou rukou si človek krája jedlo, ktorou si zapína gombíky, umýva zuby, no a, samozrejme – ktorou rukou píše. Preferovanie pravej ruky sa nazýva pravorukosť (dextralita), preferovanie ľavej ruky ľavorukosť (sinistralita).

Výskyt ľavorukosti v populácii

Uvádza sa, že ľavú ruku uprednostňuje asi 10 % celosvetovej populácie. Archeologické výskumy potvrdzujú, že ľavorukí ľudia existovali už pred 500-tisíc rokmi. Ich pomer v celkovej populácii bol už vtedy 10 %. Archeológovia a archeologičky to dokážu určiť z nájdených ľudských kostí a používaných nástrojov.

Je to zaujímavá informácia, keď si uvedomíme, že percentuálny pomer ľudí s dominantnou ľavou rukou pretrváva aj navzdory priamemu i nepriamemu ovplyvňovaniu pravorukej väčšiny. Ľavorukosť teda musela mať v dávnoveku určité výhody, keď sa zachovala až doteraz.

Predpokladáme, že výhody ľavorukosti sa ukázali hlavne v boji. Keďže pravákov bolo podstatne viac, ľavák bol zvyknutý na boj s nimi, no pravák sa s ľavákom nestretával každý deň. Ľavorukosť mohla byť akousi tajnou zbraňou.

Vývoj ľudstva však nespájame iba s vojnami. Najmä rozvoj manuálnych zručností zabezpečil ľudstvu neskoršie úspechy. V technickom svete ľavorukosť nemá výraznejšie výhody, skôr naopak. Pravdepodobne aj z toho dôvodu ľavorukosť nikdy neprerástla k vyššiemu pomeru voči pravorukosti.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Je ľavorukosť dedičná?

To, či pri výkone bežných činností preferujeme pravú alebo ľavú ruku, určuje predovšetkým genetika. Možno to poznáte zo života, že v niektorých rodinách sa ľavorukosť vyskytuje častejšie. Nie je však ani zďaleka pravidlom, že ľavoruký rodič musí mať ľavoruké dieťa. Ak je jeden z rodičov ľavákom, šanca, že aj dieťa bude ľavákom, je 17 %.

Pri obidvoch rodičoch ľavákoch je šanca zvýšená na 25 %. U pravorukých rodičov je pravdepodobnosť narodenia ľavorukého dieťaťa 10 %. Je však zaujímavé, že aj jednovaječné dvojčatá môžu mať rozdielnu dominanciu rúk.

Kedy sa začína ľavorukosť prejavovať?

Skutočnosť, že dieťa bude ľavoruké, sa dá určiť už počas tehotenstva, a to z polohy plodu. Ľavorukosť u narodeného dieťaťa je viditeľná už medzi 5.7. mesiacom, keď sa načahuje za predmetmi.

Ešte viac sa dominancia tej konkrétnej ruky prejaví, keď sa dieťa samo obsluhuje pri jedení. Okolo 3. roku života je preferovanie pravej alebo ľavej ruky výrazne viditeľné, nie však na 100 % isté. U niektorých detí sa ľavácka vyhranenosť potvrdí až neskôr.

Ako zistíme, že naše dieťa je ľavoruké?

Lateralita sa v detstve ešte len vyvíja. Tak ako aj mnohé iné znaky. Ak vaše dieťa v predškolskom veku preferuje ľavú ruku, nemusí byť jeho ľavorukosť definitívna. Môže ísť len o určité obdobie. Dôležité je, aby mohlo používať ruku, ktorú chce, bez zásahu dospelého. Vo väčšine prípadov však do začatia školskej dochádzky je už lateralita vyhranená.

Ak je vaše dieťa ľavoruké, tak väčšinu bežných činností vykonáva ľavou rukou. Ľavou rukou sa češe, čistí si zuby, strihá nožnicami, kreslí, ukladá kocky na seba, navlečie nitku do ihly. Ak necháme dieťa nakresliť ten istý jednoduchý obrázok najprv pravou rukou a potom ľavou, obrázok nakreslený ľavou rukou bude viditeľne krajší.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ľavoruké deti a ich výchova

Zatiaľ nie sú potvrdené žiadne povahové ani intelektuálne rozdiely medzi pravorukými a ľavorukými ľuďmi. Pravdou však je, že malý ľaváčik alebo malá ľaváčka sa ťažšie orientuje v prostredí pravorukej väčšiny, z čoho niekedy vyplynú výchovné problémy.

No pozor! Tie sa určite zvýraznia nerešpektovaním ľavorukosti dieťaťa! Najmä v predškolskom veku by sme mali rešpektovať ruku, ktorú si dieťa samo zvolí ako „hlavnú“. Ani v tomto veku sa ešte nemusí prejaviť úplná vyhranenosť, preto je bežné, že dieťa používa každú ruku na iné činnosti.

Netreba podľahnúť predsudkom z minulých dôb. Ľavorukosť nie je otázkou voľby ani nevzniká na základe vonkajších vplyvov. „Prerábanie“ ľavorukých na pravorukých môže spôsobiť rôzne problémy. Potlačovanie ľavorukosti je absolútne nevhodné!

Ako môže trpieť „preučený“ ľavák či „preučená“ ľaváčka:

 • zmeny v správaní – či už ide o agresiu, nápadnú neposlušnosť alebo, naopak, o plachosť, uzavretosť, plačlivosť,
 • motorický nepokoj – zvýšená až nezmyselná telesná aktivita,
 • neobratnosť, nešikovnosť, pohybová zmätenosť (aj pri bežných činnostiach),
 • neurózy – ako úzkosť, negativizmus,
 • zajakavosť,
 • nepozornosť, slabá sústredenosť,
 • nočné, prípadne aj denné pomočovanie,
 • tiky.

Negatívne prejavy v škole

V školskom prostredí ide hlavne o ťažkosti pri nútenom písaní pravou rukou. Písmo je nečitateľné, nekoordinované, popritom sa môžu prejaviť poruchy učenia, ako sú dyslexia či dysgrafia. Dieťa má odpor ku škole, sklony k výkyvom v prospechu alebo si celkovo zhorší známky.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ľavoruký človek v bežnom živote – výhody a nevýhody

Aj keď civilizovaný svet ľavorukosť úplne toleruje, stále sú ľavorukí ľudia v menšine. Z toho plynie aj určité znevýhodnenie. Sú to predovšetkým predmety na každodennú potrebu, ktoré sú zhotovené na pravú ruku – napr. klasické nožnice, otvárače konzerv, škrabky na zemiaky, z novodobých predmetov napr. počítačová myš. Niektoré predmety, napr. hudobné nástroje, sa však vyrábajú aj pre ľavorukých.

A reálne výhody?

Tie sa môžu prejaviť hlavne v športe, ktorý je založený na fyzickom súboji – napr. tenis, box, šerm či bejzbal. Tu sú jedinci s dominantnou ľavou rukou lepšie pripravení na štýl pravorukých oponentov a oponentiek, jednoducho majú viac skúseností s „opačnými“ súpermi a súperkami. Nespornou výhodou je aj to, že keď vyrastáte ako ľavák či ľaváčka v „praváckom svete“, podnecuje vás to k vynaliezavosti a hľadaniu iných riešení.

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Ľavorukosť z nutnosti, resp. patologické ľaváctvo

O ľavorukosti z nutnosti hovoríme vtedy, ak bola u pravorukého jedinca z nejakého patologického dôvodu (choroba, úraz) pravá ruka vyradená z činnosti. Používanie ľavej ruky pri činnostiach, ktoré boli dovtedy vykonávané pravou rukou, sa potom stáva nevyhnutnosťou.

Patologickým ľaváctvom zasa označujeme používanie ľavej ruky z dôvodu poškodenia ľavej hemisféry, keď dané funkcie preberie pravá hemisféra. Opäť môže ísť o dôsledok choroby, úrazu alebo to tak môže byť od narodenia.

Ľaváci medzi známymi ľuďmi

Hoci to doposiaľ nebolo vedecky potvrdené, niektoré odhady hovoria o korelácii medzi ľavorukosťou a genialitou či neobyčajnými schopnosťami. Je pravdou, že ľavorukosť sa podozrivo často vyskytuje medzi ľuďmi, ktorí sú obdarení mimoriadnym intelektom alebo talentom. Svedčia o tom títo známi ľaváci a známe ľaváčky, ktorí sa preslávili v rôznych odvetviach:

 • veda: Albert Einstein, Albert Schweitzer, Maria Curieová- Skłodowská, Isaac Newton, Nikola Tesla, Stephen Hawking;
 • politika: Winston Churchill, Mahátmá Gándhí, John F. Kennedy, Fidel Castro, Bill Clinton, Barack Obama;
 • hudobná kompozícia: Johann Sebastian Bach, Niccolò Paganini, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart;
 • moderná hudobná scéna: Phil Collins, Céline Dionová, Annie Lennoxová, Paul McCartney, Ringo Starr, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Kurt Cobain, George Michael, Sting, Iggy Pop, David Bowie, Lady Gaga;
 • literatúra: Franz Kafka, Johann Wolfgang Von Goethe, Hans Christian Andersen, Mark Twain, Charles Dickens;
 • výtvarné umenie: Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Raffael, Michelangelo;
 • historické osobnosti: Alexander Veľký, Gaius Julius Caesar, Karol Veľký, Napoleon Bonaparte, Adolf Hitler, kráľovná Viktória, kráľovná Alžbeta II.;
 • herectvo: Charlie Chaplin, Marilyn Monroeová, Robert Redford, Tom Cruise, Robert De Niro, Julia Robertsová, Nicole Kidmanová;
 • šport: Martina Navrátilová, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Mike Tyson.
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

 

Zdroje:

https://www.info.sk/sprava/74167/preco-su-niektori-ludia-lavaci/

Stanislav Fila: Ľavoruké dieťa v škole,

http://www.cpppap.svsbb.sk/files/im_zsu_lds.html#.XPVVqoj7SUk

Katarína Graňáková: Lateralita a ľavoruké deti,

https://www.cpppapmartin.sk/files/Lateralita_lavoruke_deti.pdf

Pravák alebo ľavák / lateralita

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%BDav%C3%A1k