Komunikácia lekár – pacient

Efektívna liečba vyžaduje úzku spoluprácu medzi pacientom a lekárom a nie je možná bez vzájomnej dôvery a kvalitnej komunikácie. Oproti minulosti, kedy mal lekár pozíciu absolútnej autority a pacient bol v polohe pasívneho prijímateľa liečby, sa v súčasnosti tento vzťah posunul do roviny partnerskej spolupráce. Ako pacient máte možnosť získať viac informácií, byť zaangažovanejší na liečbe, ale zároveň nesiete za svoje rozhodnutia a správanie aj väčšiu zodpovednosť. Rovnakým smerom by sa mal vyvíjať aj spôsob komunikácie medzi vami a lekárom.

Rozhovor je interaktívny proces, teda vstupujete do neho vy aj lekár, a obaja nesiete zodpovednosť za jeho kvalitu. Podľa pacientov zhoršuje kvalitu komunikácie s lekárom: dojem, že lekár je v neustálom časovom strese a nemá na pacienta dostatok času, používanie medicínskych výrazov, ktorým pacient nerozumie, nedostatok ľudského záujmu a úcty, v dôsledku ktorých sa pacient cíti ako objekt liečby alebo číslo diagnózy, neochota lekára odpovedať na otázky, bagatelizovanie niektorých ťažkostí pacienta.

Lekára v komunikácii s pacientom ruší: nepresné a nejasné podávanie informácií o zdravotných ťažkostiach, prípadne zatajovanie niektorých dôležitých faktov, postoj „urobte so mnou niečo“ – teda pasivita v komunikácii aj v liečbe a nezáujem podieľať sa na nej. Jedným z faktorov, ktorý má na kvalitu rozhovoru pacienta s lekárom negatívny vplyv, je stres.

Môžete byť v strese zo samotnej návštevy u lekára. Prežívate strach z toho, aké vyšetrenia budete musieť podstúpiť, alebo čo sa dozviete, a podobne. V takomto rozpoložení je potom ťažké jasne a celistvo popísať svoje zdravotné ťažkosti. Zároveň sa zhoršuje vaša schopnosť sústrediť sa na informácie, ktoré od lekára dostávate. Podľa výsledkov istého výskumu si až tretina pacientov nepamätá diagnózu, ktorú im lekár povedal, a dve tretiny vnímajú len časť z toho, čo počujú. Ak sa na rozhovor s lekárom vopred pripravíte, môžete aspoň čiastočne týmto ťažkostiam predísť.

Ponúkame vám zopár odporúčaní, ktoré vám v tom môžu pomôcť.

Pred rozhovorom: napíšte si v bodoch, čo chcete lekárovi povedať a na čo sa chcete spýtať, pokiaľ o sebe viete, že je pre vás takáto situácia stres, absolvujte dôležité návštevy u lekára v sprievode niekoho blízkeho. Budete sa cítiť istejšie, čo si nezapamätáte vy, zapamätá si váš sprievodca a neskôr môžete spolu prebrať, čo ste sa od lekára dozvedeli. Nie je hanba, ak prídete s doprovodom. Pokojne na začiatku rozhovoru lekárovi vysvetlite dôvod, prečo neprichádzate sám/sama.

Počas rozhovoru: informácie podávajte jasne a stručne. Snažte sa najskôr popísať podstatu problému, až potom prejdite k detailom, nerozprávajte veľa. Nechajte lekára aby sa pýtal doplňujúce otázky, otázky, ktoré lekárovi kladiete, formulujte v krátkych vetách a zrozumiteľne, keď prestávate rozumieť, čo vám lekár hovorí, prerušte ho a poproste, aby vám to vysvetlil ešte raz alebo inými slovami, váš sprievodca si môže robiť počas rozhovoru poznámky.

Na konci rozhovoru: pokúste sa vlastnými slovami zhrnúť, ako ste pochopili to, čo vám lekár povedal. Tzv. „spätná väzba“ je veľmi účinný prostriedok na minimalizovanie nedorozumení v komunikácii. Overíte si, či ste slová lekára pochopili správne, a zároveň si ich lepšie uložíte do pamäti.

Pridaj komentár