IVRA: MZ SR diskriminuje ľudí v zariadeniach sociálnych služieb, a zavádza

MZ SR navrhuje obmedziť počet ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb v rámci ústavou garantovanej zdravotnej starostlivosti o viac ako 80 % – zo 44 úkonov, na 9 úkonov. Zároveň navrhuje preplácanie týchto výkonov (vo výške 2 mil. eur ročne) zo zdravotného poistenia, namiesto reálneho objemu výkonov, ktorý je každý rok o 50 mil. eur vyšší.

Od roku 2010, po schválení vyhlášky MZ SR č. 109/2010 Z.z, pritom iba VŠZP vyplatila za rovnaké ošetrovateľské výkony súkromným, neverejným Agentúram domácej ošetrovateľskej starostlivosti každoročne milióny eur. V roku 2011 to bolo až 10.256.067 eur. Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív (IVRA) považuje navrhované zmeny MZ SR v návrhu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti za diskriminačné a zavádzajúce. Ošetrovateľské výkony sú v súčasnosti v zariadeniach sociálnych služieb hradené (v rámci ekonomicky oprávnených nákladov) seniormi, ZŤP a ich rodinami. MZ SR však zavádza, že vybralo nejfrekventovanejšie výkony.

MPSVaR vypracovalo v apríli 2012 analýzu, ktorá naopak ukazuje, že MZ SR vybralo tie ošetrovateľské výkony, ktoré sú počtom relatívne najnižšie, ale život ohrozujúce. Rozdiel medzi reálnymi výkonmi (v zmysle cenníka VŠZP pre rok 2013) a objemom financií, ako to navrhuje MZ SR, je už spomínaných 50 mil. eur. V návrhu MZ SR ale absentuje polohovanie, ako prevencia preležanín (dekubitov). Tento návrh podľa IVRA bude tlačiť poskytovateľov, aby sa ľudia v zariadeniach sociálnych služieb dostávali do stavu, kedy nebude rozhodujúca kvalita ich života, ale výkony, ktoré priamo povedú k záchrane ich života.

V návrhu tiež absentuje najčastejšie vykonávaný výkon, Aplikácia neinjekčnej liečby, ktorý – podľa analýzy MPSVaR – zariadenia sociálnych služieb poskytujú najčastejšie. Tento výkon bol v sledovaných zariadeniach za obdobie jedného mesiaca poskytnutý celkovo 724 180 krát, čo predstavovalo až 47 % zo všetkých výkonov.

Medzi výkony, ktoré sledované zariadenia poskytovali vo veľkom rozsahu (viac ako 20 tisíc výkonov), patrili (v rámci jedného mesiaca):

– polohovanie pacienta: 178 023,

– ošetrovateľská hygiena: 120 481,

– výživa bezvládneho pacienta: 105 325,

– ošetrovateľská starostlivosť, zameraná na prevenciu preležanín: 104 287,

– odmeranie krvného tlaku, pulzu a teploty: 38 967,

– ošetrovateľská rehabilitácia: 30 188,

– kontinuálne sledovanie klinického stavu pacienta: 20 941.

Jediný výkon, ktorý bol poskytnutý viac ako 20 000 krát v jednom mesiaci (z celkového počtu 1 550 930 ošetrovateľských výkonov), bola „aplikácia liečiva intramuskulárne, subkutánne, intrakutánne“. Tento bol poskytnutý celkovo mesačne 51 611, čo predstavuje približne 3 % z celkových ošetrovateľských výkonov (v zmysle analýzy MPSVaR). Rozsah ostatných navrhovaných 8 výkonov je pod 1 % z celkového množstva.

IVRA zároveň pripomína, že celkové úhrady prijímateľov a ich rodín sa v roku 2012 pohybovali na úrovni 25,07 % z celkových nákladov na sociálne služby, čo predstavuje 87.864.977,- eur. Ak by MZ SR preplácalo všetkých 44 výkonov, v celkovej výške viac ako 52 mil. eur ročne (v zmysle cenníka VŠZP pre Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti), spoluúčasť prijímateľov a ich rodín by sa znížila z vyše 25 % iba na 10 % z celkových nákladov na sociálne služby. V roku 2012 bola priemerná spoluúčasť jedného prijímateľa v zariadení pre seniorov 248 eur mesačne, v domove sociálnych služieb pre dospelých s telesným postihnutím 271 eur mesačne, a napr. v domove sociálnych služieb pre deti s telesným postihnutím 242 eur mesačne.

 

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno ekonomických rizík a alternatív

Kontakt: 0917/957 055

Pridaj komentár