Ivan Humeník: Pacientske kauzy na Slovensku pribúdajú

Základnou podmienkou kvalitného vzťahu medzi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a pacientom je rovnocenné partnerstvo. Obe strany by zároveň mali poznať svoje povinnosti a práva, pretože ľudský život je hodnota, s ktorou nemožno hazardovať.

Advokátska kancelária h&h PARTNERS je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, špecializovaná na obchodné a medicínske právo. O pacientskych kauzách sa rozprávame s partnerom kancelárie, JUDr. Ivanom Humeníkom, PhD. (na snímke).

Ľudské zdravie je jednou z najcitlivejších oblastí vôbec. Pri pacientskych kauzách takmer vždy ide o závažné poškodenie alebo smrť. Dajú sa takéto situácie riešiť s chladnou hlavou?

Áno, úlohou advokáta je, aby bol nad vecou. Advokát pochádza z latinského slova “ad vocatus”, čo voľne možno preložiť ako “privolaný na pomoc”. Každý z nás má skúsenosť, že problémy, ktoré život prináša, je lepšie riešiť s chladnou hlavou. V právnych veciach by mal teda advokát – ako osoba privolaná na pomoc – zaujať objektívne stanovisko, vyložiť klientovi „karty na stôl“, vysvetliť mu, v akom postavení sa nachádza, a či sú jeho predstavy a ciele reálne. Vzťah s klientom je však alchýmia, preto nemôžete zostať chladným, keď vám klient hovorí o svojom neštastí, poškodení svojho zdravia, či o smrti blízkeho. Ide o to, ako správne namiešať profesionálnu a odbornú objektivitu s potrebnou dávkou empatie. V istom momente sa stávate súčasťou príbehu vášho klienta, a to je niečo, čo nemá len profesionálnu polohu.

Približne koľko prípadov závažného poškodenia zdravia sa ročne stane na Slovensku?

Verejné štatistiky sa nerobia. Čo je možné sledovať, je nárast podnetov zo strany pacientov na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Z jeho správy za rok 2013 vyplýva, že v danom roku im prišlo 1647 sťažností pacientov, z ktorých úrad 227 (14 %) vyhodnotil ako opodstatnené. Každý z nás však vie, že tento počet je len časť z objemu nesprávne poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Mnoho prípadov pacienti, alebo ich rodiny neriešia podaním na ÚDZS, mnoho prípadov nie je žalovaných. Tým ale nechcem povedať, že cestou riešenia otázky “nesprávne poskytovanej starostlivosti” by mala byť vždy perzekúcia poskytovateľa a zdravotníckych pracovníkov.

Hovorí sa, že len 1 % závažných poškodení je z nedbanlivosti. Hľadá sa vždy vinník? Alebo nemáme dobre nastavený zdravotný systém?

Z našej praxe sme nadobudli skúsenosť, že väčšia časť pochybení je spôsobená v dôsledku pokriveného systému. Z lekárskych fakúlt vychádzajú absolventi, ktorí sú síce vyškolení vo všetkých možných postupoch, ale nikto ich nepripravoval na kontakt s pacientom, človekom s garantovanými právami, s vlastným príbehom a s určitými očakávaniami. Pokiaľ nebudeme vzdelávať na lekárskych fakultách (česť výnimkam) multidisciplinárne, teda aj právo, bioetiku a psychológiu, dovtedy budú mnohé chyby dôsledkom ignorovania normálnej komunikácie medzi lekárom a pacientom.

Aké sú najčastejšie príčiny poškodenia zdravia? Kde sa tieto prípady zvyčajne odohrajú?

Škodou nemusí byť len zabudnutie operačného nástroja v operačnom poli. Mnohé škody majú psychický charakter, mnohí pacienti sú vnútorne ničení pocitom hanby a poníženia, ktoré zažili v nemocnici. Mnohí pacienti sa nedokážu vyrovnať so skutočnosťou, že veci mohli byť inak, ak by lekár správne určil diagnózu, alebo ak by im vysvetlil, aké riziká sú s operáciou spojené, a oni by mali možnosť sa slobodne rozhodnúť, či do toho idú, alebo nie. Nazložitejšie prípady sú spojené s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti, čo je prirodzené, keďže v nemocniciach riešia zdravotné problémy, ktoré sú vážne, a vyžadujú hospitalizáciu pacienta.

Sú obete poškodenia odškodňované?

Obeť je silné slovo, a nerád počujem, keď sa tento pojem používa v kontexte zdravotnej starostlivosti. Uvedomme si jednu vec: výkon zdravotníckeho povolania sa dá porovnať s obsluhou atómovej elektrárne. Akurát, že je to ešte rizikovejšie, ako pracovať v atómke. S každou našou činnosťou je spojená istá miera rizika, zdravotnú starostlivosť nevynímajúc. V rámci spoločného dialógu by sme mali hľadať optimálny vzorec, ako v prípade, ak ku škode dôjde, bolo „spravodlivosti učinené zadosť“. Cieľom nie je, trestať lekára, cieľom je, vybalancovať neprijateľný stav, ktorý v dôsledku poškodenia zdravia vznikol na strane pacienta. Pozitívnym efektom by malo byť poučenie z tejto situácie – na strane lekárov, aby sa v budúcnosti pochybeniu vyhli. Cieľom nie je, traumatizovať ich, aby prestali liečiť.

V porovnaní s vyspelými krajinami, na Slovensku nie sú konania o náhrade škody na zdraví veľmi časté. Prečo je to tak?

Pozostatok komunizmu? Degenerácia presvedčenia našej spoločnosti o hodnote človeka? Pretože v našich očiach majú hmotné veci ešte stále väčšiu hodnotu, ako nehmotné? Presvedčenie o nedotknuteľnosti lekárskeho stavu ako odkaz minulosti? Mohli by sme pokračovať v týchto otázkach ďalej a ďalej. Myslím, že odpoveď by bola poskladaná z otázok, ktoré sme si teraz položili. Zdravie je hodnota, ktorú si pomaly začíname vážiť. Prispieva k tomu mnoho vecí – vplyv zahraničia, postupné poznanie, čo znamená autonómia človeka voči sebe a voči štátu, a, samozrejme, aj naše prebudenie sa vo svete, v ktorom sa začína za zdravotnú starostlivosť platiť. Pacientske kauzy teda u nás rýchlejšie pribúdajú. Pripravme sa na to, že v horizonte niekoľkých rokov sa môžeme dostať na úroveň zahraničia.

Sú poskytovatelia zdravotníckych služieb poistení proti takýmto prípadom?

Áno, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú povinne poistení pre prípady škodových udalostí, a súčasný trend smeruje k tomu, že budú poistení aj pre situácie peňažných náhrad nemajetkových újm.

Kto tieto veci vyšetruje a posudzuje? Existujú už špecializované súdy v tejto oblasti?

Každá škoda na zdraví môže vyvolať uplatnenie viacerých druhov zodpovedností. Toto by si mali uvedomiť predovšetkým zdravotnícki pracovníci. Jedným pochybením totiž môžu spôsobiť začatie trestného stíhania, ktoré sa týka ich osobne, začatie občianskeho súdneho konania, ktoré sa týka poskytovateľa – ich zamestnávateľa, či začatie konania na ÚDZS, ktoré sa týka poskytovateľa, ale môže sa týkať aj lekára. Rovnako sa môže začať disciplinárne konanie na komore proti zdravotníckemu pracovníkovi, ktoré môže viesť k rozviazaniu pracovného pomeru, či náhrade škody zamestnávateľovi. Celkom hrôzostrašný scenár, že? V rámci riešenia zodpovednosti za škodu potom konajú všeobecné súdy, polícia, ÚDZS, príslušná zdravotnícka komora.

Najznámejšie prípady pacientskych poškodení a najvyššia nahráda za spôsobenú škodu?

V poslednom období pomerne silne zarezonoval prípad Šimona Bucha (z Nitry), ktorý po operácii nosnej prepážky ostal v bdelej kóme. Prípad bol zaujímavý z právneho hľadiska, aj tým, že okrem bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia, bola súdom priznaná aj náhrada nemajetkovej ujmy, v zaujímavej výške nielen pre pacienta, ale aj pre jeho rodičov a súrodencov. Odškodné bolo ustálené na sume 500.000 EUR. V inom prípade, ktorý sa týkal smrti ženy pri pôrode (v roku 2011), bolo súdom priznané odškodné vo výške 400.000 EUR.

Čo vlastne pacienti chcú? Je to vždy iba o peniazoch?

Ťažká otázka. Možno čakáte, že poviem: peniaze. Áno, samozrejme, chcú finančné odškodnenie. Možno sa však budete čudovať, no ešte viac chcú nájsť pravdu, objaviť spravodlivosť, počuť od riaditeľa nemocnice: “je nám to ľúto”. Je zaujímavé, že priznanie zodpovednosti nezriedka redukuje požiadavky na výšku finančného odškodnenia.

Dochádza v extrémnych prípadoch aj k falšovaniu dokumentácie?

Áno, v našej praxi sme sa stretli s prípadom dopisovania údajov do zdravotnej dokumentácie, falšovania podpisov pacientov, alebo s prípadmi “straty” dokumentácie. Poskytovatelia by si mali uvedomiť, že za riadne vedenie dokumentácie zodpovedajú oni, nie pacient. Ak je teda dokumentácia nezrozumiteľná, nesedí s výkonmi, hlásenými zdravotnej poisťovni, alebo sa „stratila“, tak sa dôkazné bremeno prenáša na poskytovateľa. Znamená to, že poskytovateľ musí dokázať, že postupoval správne, a nie pacient dokazovať, že poskytovateľ pochybil.

O čo sa opierate, keď riešite tieto prípady? S kým spolupracujete?

Naša činnosť je veľmi zaujímavá, pretože sa netýka len „suchého“ právnického textu. Sme právnici, vyšetrovatelia, detektívi a amatérski medicínski nadšenci v jednom. Teraz vážne. Otázka posudzovania, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, je zložitá, a vyžaduje si kooperáciu právnikov, lekárov, patológov a psychológov. Máme vybudovanú širokú sieť odborných konzultantov z vyššie uvedených oblastí, ktorí s nami hľadajú odpovede na kľúčové otázky zodpovednostných vzťahov. Každý náš ťah je preverený, ako z právneho, tak z medicínskeho hľadiska. Našou úlohou je, vysloviť klientovi právnu stránku medicínskej kauzy, a túto kauzu úspešne vyriešiť. Preto je pre nás spolupráca s konzultantmi kľúčová.

Aký postup by ste poradili pacientom? Čo by si mali ustrážiť, ak sa im niečo „nezdá“?

Pýtajte sa svojich lekárov, pýtajte sa sestier. Nebuďte podozrievaví a paranoidní, ale buďte opatrní, a žiadajte to, na čo máte nárok. Nikto vám v nemocnici nič nevysvetlil? Choďte za primárom, a slušne ho upozornite, že jeho podriadení s vami nekomunikujú, že nemáte dosť informácií, aby ste boli rovnocennými partnermi v rámci liečebného procesu. Ak máte dojem, že vaše zdravie bolo poškodené, ako prvé žiadajte o prístup k vašej zdravotnej dokumentácii, a celú si ju nafoťte fotoaparátom. Nikomu nemusíte vysvetľovať, prečo ju chcete vidieť – toto právo máte priamo zo zákona. Zbytočne sa nepúšťajte do experimentálnych riešení „a là Súdna sieň“. Úspech v konaní je častokrát závislý od maličkostí, a vyžaduje si citlivosť. Skúsenosti v týchto kauzách sú rozhodujúce. To, že ste dokázali urobiť zmluvu o prevode bytu, ešte neznamená, že úspešne preplávate dokazovaním zodpovednosti za škodu na zdraví. Nepodceňujte riziká prípadu.

Čo musí pacient splniť, a na čo by nemal nezabudnúť?

Je dôležité, aby sme my, pacienti, vedeli, aké máme práva. Viete, ktorý zákon upravuje vaše právo pre vstup do zdravotnej dokumentácie? Viete, čo je informovaný súhlas? Viete, či vás má lekár právo poučiť, alebo je to – naopak – jeho povinnosť? Viete, koho osloviť, ak veci nejdú tak, ako majú? Tieto otázky, v opačnom poradí, sa týkajú aj zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov. Pokiaľ budú mať pacienti a zdravotníci informácie, k mnohým prípadom poškodenia zdravia nemusí dôjsť.

Pripravujete niečo do budúcnosti, aby bolo o pacientov dobre postarané?

Naša kancelária sa podieľa na viacerých medicínsko-právnych projektov. Veľa publikujeme, stretávame sa s odborníkmi z mnohých oblastí. Vidíme mnohé súvislosti, ktoré sme v minulosti nevideli, pretože sme nemali dosť podnetov, či informácií. Sme presvedčení, že hľadanie spomenutého vzorca, v ktorom sa nachádza spokojný pacient a spokojný lekár, môže byť úspešné. Preto v týchto mesiacoch finalizujeme práce na internetovom projekte medipravnik.sk, ktorý bude službou ako pre pacientov, tak pre lekárov. Mediprávnik bude upozorňovať na kauzy, ktoré sa dejú okolo nás, bude poskytovať rady, a ponúkať zastupovanie v existujúcich prípadoch.

Čo prinesie projekt bežným pacientom?

Prinesie odpovede na ich otázky. Budú sa môcť pýtať špecialistov, namiesto toho, aby strieľali naslepo okolo seba. Mediprávnik bude pacientov zrozumiteľne učiť, ako sa vyhnúť rizikovým situáciám, pomôže im, aby boli pripravení na záťažové situácie. Jednoducho – pripraví im krabičku prvej pomoci, a urobí z nich mediprávnikov v ich vlastnej domácnosti (úsmev). No povedzte – nie je zlé, mať navrch, keď dôjde k vypätej situácii? Nie je zlé vedieť, čo si môžete dovoliť, a na čo máte právo?

Kontakt na facebookovú skupinu Pacientske kauzy na Slovensku:

https://www.facebook.com/pacientskekauzy?fref=ts

Fotografia: archív I. Humeníka

Pridaj komentár