Formy psoriázy a možnosti jej diagnostikovania

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Psoriáza má typický klinický obraz, preto na stanovenie diagnózy často stačí len pohľad kožného lekára. Ak sú predsa len prejavy nejednoznačné, kožný lekár odoberie pacientovi kúsok kože z ložiska a pošle ho na histologické vyšetrenie.

Formy psoriázy

  1. Najčastejšie sa vyskytuje chronická ložisková psoriáza (psoriasis vulgaris). Ložiská sa nachádzajú vo vlasoch, na lakťoch, kolenách a spodnej časti chrbta v krížovej a driekovej oblasti. Ložiská sú oválne až okrúhle, ale môžu aj splývať do väčších nepravidelných mapovitých plôch. Sú červenej farby, vyvýšené a kryté často suchými striebristými šupinami. Môže byť prítomné svrbenie, ale väčšinou je len Môžu (ale nemusia) byť pri nej postihnuté kĺby a nechty. Ak sú postihnuté kĺby, tak najčastejšie drobné kĺby prstov rúk, chrbtica a krížovo-panvový kĺb. Ak sú postihnuté nechty, typickými znakmi sú olejové škvrny, drobné jamky a čierne bodky aspoň na jednom nechte. Medzi nešpecifické zmeny patrí zhrubnutie a drobenie nechtov.
  2. U detí a mladých ľudí sa najčastejšie a najmä po infektoch horných dýchacích ciest vyskytuje gutátna (kvapkovitá) forma psoriázy. Ložiská sú červenej farby, oveľa menšie ako pri chronickej ložiskovej forme, svrbia a nachádzajú sa najmä na trupe a končatinách.
  3. Medzi ďalšie, menej časté formy psoriázy patrí palmoplantárna psoriáza (na chodidlách a dlaniach), inverzná psoriáza (v kožných záhyboch), palmoplantárna pustulózna psoriáza a iné.
Horné dýchacie cesty
(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Stanovenie závažnosti ochorenia

Stanovenie závažnosti ochorenia je jedným z určujúcich faktorov pre výber odpovedajúcej liečby a následného hodnotenia jej efektu. Pri hodnotení závažnosti ochorenia sa využívajú rôzne hľadiská a nasledujúce indexy: BSA, PASI, PGA, NAPSI, DLQI. Psoriáza sa bežne kategorizuje na miernu, stredne ťažkú a ťažkú formu.

BSA (Body Surface Area)

Index predstavuje plochu kožného povrchu, ktorá je postihnutá psoriázou. Hodnotu BSA stanovuje lekár. Pri hodnotení závažnosti psoriázy je nutné zobrať do úvahy nielen plošný rozsah, ale aj to, ktoré oblasti tela sú postihnuté. Psoriáza kapilícia (vlasatej časti hlavy), dlaní, chodidiel a genitálu nemusí dosiahnuť vysoký index BSA, ale napriek tomu sa môže psoriáza v týchto oblastiach hodnotiť ako stredne ťažká až ťažká vzhľadom na výrazné obmedzenie pacienta v jeho bežných denných aktivitách a kvalite  života.

PASI (Psoriasis Area Severity Index)

Umožňuje objektívne vyjadriť postihnutú plochu a intenzitu psoriázy. Tento index je považovaný za zlatý štandard hodnotenia závažnosti ochorenia. PASI zahŕňa posúdenie plochy a závažnosti postihnutia na štyroch častiach tela: hlava, hrudník, horné a dolné končatiny. Na hodnotenie závažnosti prejavov boli vybrané 3 kvality – erytém (začervenanie), indurácia (vystúpenie ložísk do priestoru) a deskvamácia (ošupovanie).

Každý parameter je hodnotený samostatne 5 stupňovou škálou 0 – 4 (0 = bez nálezu, 1 = mierny erytém, indurácia, deskvamácia, 2 = stredne silný, 3 = silný a 4 = extrémne silný erytém, indurácia, deskvamácia). Celková hodnota PASI indexu môže byť 0 – 72. Tento index sa využíva v klinickej praxi i klinických štúdiách liekov na psoriázu. Pokles o 50  % až 70 % v PASI oproti začiatku liečby sa podľa platných európskych smerníc na liečbu psoriázy považuje za ukazovateľ odpovede na liečbu. PASI väčšie ako 12 je napríklad aj jedným z kritérií na indikáciu biologickej liečby na Slovensku.

NAPSI (Nail Psoriasis Severity Index)

Index umožňujúci objektívne vyjadriť závažnosť psoriázy nechtov. Na každom nechte je hodnotená psoriáza zárodočnej časti nechtu (matrix) a nechtového lôžka. Škála je od 0 do 4. Konečný súčet skóre matrix a lôžka nechtu môže mať pre jeden necht súčet 8. Pre všetky nechty na rukách a nohách je súčet 160.

psoriatická onychodystrofia
(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

PGA (Physicians‘ Global Assessment)

PGA sa tiež používa na meranie závažnosti ochorenia. Ide o 7 bodovú škálu, ktorou lekár hodnotí stav ochorenia od čistej kože po rozsiahle ochorenie. Hodnotenie sa pohybuje od stupňa „čisté“ (bez akýchkoľvek prejavov psoriázy) až po stupeň „závažné“ (výrazné ložiská, šupinatosť a začervenanie). Slúži k celkovému vnímaniu závažnosti a zlepšenia psoriázy.

DLQI (Dermatology Life Quality Index)

Index subjektívneho vnímania kvality života, ktorý hodnotí, do akej miery ovplyvňuje kožná choroba život pacienta. Dotazník obsahuje celkom 10 otázok vzťahujúcich sa k poslednému týždňu pacienta. Otázky sú zamerané na denné aktivity pacienta, voľný čas, problémy súvisiace so zamestnaním alebo štúdiom, na medziľudské vzťahy, pocity pacienta, symptómy choroby a reakciu na liečbu.

Celkové skóre môže byť od 0 – 30, nižšie hodnoty ukazujú nižší dopad ochorenia na kvalitu života pacienta, a vyššie hodnoty znamenajú výrazné obmedzenia pacienta v každodenných aktivitách. Existuje detský variant tohto testu (CDLQI – Children Dermatology Life Quality Index), kde sú otázky prispôsobené deťom vo veku 4 – 16 rokov.

PedsQL (The Pediatric Quality of Life Inventory)

Je to nástroj na meranie kvality života u detí. Dotazník má 23 otázok, skóre je v rozmedzí 0 – 100, čím vyššia hodnota, tým lepšia kvalita života.

Uverejnenie článku podporila spoločnosť AbbVie s.r.o.

SK-SKZ-200005

Pridaj komentár