Deti treba naučiť, ako zvládať stres a šikanu

Liga za duševné zdravie realizuje program na zvládanie stresu v slovenských základných a materských školách.

V súčasnosti prebieha v 28 krajinách sveta medzinárodný program, vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children nazvaný Zippyho priatelia – Dobré duševné zdravie detí pre život, ktorý je zameraný na podporu duševného zdravia detí. Organizácia Liga za duševné zdravie (LDZ) ho prvýkrát realizuje na Slovensku, zatiaľ pilotne v BratislavskomTrnavskom kraji, na dvadsiatich základných a materských školách, od júla 2013 do júna 2014.

Do projektu sa zapája aj Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, ktorá má na starosti zhodnotenie projektu, a nórska partnerská organizácia Voksne for Barn, ktorá zabezpečí trénerov, ktorí budú ďalej školiť slovenských učiteľov.

Učíme deti správne reagovať

„Ak naučíme deti zvládať náročné situácie, vybrať si spôsob reakcie, rozpoznávať a vyjadrovať svoje emócie v ranom veku, budú lepšie pripravené čeliť problémom v adolescencii a dospelosti,“ zdôraznila Ing. Oľga Valentová, propagátorka aktivít Ligy za duševné zdravie. Zámerom tohto programu je podpora duševného zdravia, ktorú chce liga dosiahnuť pomocou posilnenia sociálnych zručností a zdravých emocionálnych prejavov u detí vo veku 5 až 7 rokov. Liga za duševné zdravie sa zaviazala v rámci programu vyškoliť učiteľov vybraných materských škôl a učiteľov na prvom stupni základných škôl.

Úvodné školenie je pedagogickým pracovníkom poskytnuté zdarma, rovnako ako aj učebné materiály. Vyškolení učitelia absolvujú s deťmi 24 hodinových lekcií v priebehu 6 – 10 mesiacov (podľa individuálnych možností školy) v školskom roku 2013/2014. Účasť školy nevyžaduje žiadnu finančnú spoluúčasť, ani znalosť anglického jazyka pedagógov. Učitelia budú celý čas metodicky podporovaní pri práci s deťmi práve Ligou za duševné zdravie.

„Aj takto chceme prispievať k odtabuizovaniu problematiky duševného zdravia, ktorá má na Slovensku ešte stále rezervy,“ uviedla Oľga Valentová.

V rámci lekcií sa vo forme hier a cvičení preberá celý obsah programu Zippy’s Friends (témy modulov: pocity, komunikácia, vzťahy, riešenie konfliktov, vysporiadanie sa so zmenou a stratou, zvládanie nových situácií). V zahraničných základných školách, kde tento projekt prebiehal, boli deti ku koncu komunikatívnejšie, lepšie vedeli vyjadrovať svoje pocity, zvládať záťažové situácie, lepšie sa brániť pred šikanou a pod. Medzi najdôležitejšie vyjadrenia patria komentáre rodičov týchto detí, ktorí uvádzajú, že deti sú omnoho empatickejšie, aj mimo školy, a vedia samostatnejšie riešiť konflikty.

Z programu profitujú aj rodičia

MUDr. Alexandra Bražinová, odborníčka na epidemiológiu duševného zdravia z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a supervízorka projektu Zippy’s friends na Slovensku uviedla, že rodičia a učitelia z krajín, kde program už prebehol alebo v súčasnosti prebieha, hovoria, že po jeho absolvovaní sú detí oveľa lepšie schopné spracovávať a vyjadrovať emócie, a nezľaknú sa tak konfliktov, ale vedia ich citlivejšie a sebavedomejšie riešiť. Ukazuje sa, že program u detí, ale aj u učiteľov a rodičov zapojených detí zvyšuje mieru tolerancie a empatie, zlepšuje fungovanie detí v kolektíve, a do veľkej miery pôsobí preventívne pred neskoršou možnou tvorbou predsudkov a netolerancie voči iným názorom a postojom. Deti sa zároveň naučili nenásilne obhajovať svoj názor.

„Pre vstup do projektu sme sa rozhodli preto, že treba venovať veľkú pozornosť duševnému zdraviu detí. O telesné zdravie svojich ratolestí sa staráme, ale menšiu pozornosť venujeme duševnému zdraviu a problémom zdravého osobnostného rozvoja. Často si rodičia a blízki príbuzní detí neuvedomujú, že aj deti prežívajú emócie, a podobne ako dospelí ľudia, zažívajú rôzne konfliktné, nepríjemné situácie. Žiaľ, rodičia nemajú potrebu s nimi o tom hovoriť, majú pocit, že dieťa to prežije a zvládne situáciu, alebo si myslia, že lepšie je o probléme nehovoriť. Ešte stále nie sme zvyknutí hovoriť s deťmi o ich pocitoch. Naopak, v oblasti fyzického zdravia riešime zodpovedne každé prechladnutie, drobné ochorenie. Sfére, ktorá je spojená s duševnou pohodou dieťaťa, tej nie sme zvyknutí venovať náležitú pozornosť. Zaujímať sa o psychický stav svojej ratolesti je niekedy dôležitejšie, pretože psychickú traumu, nespravodlivosť, šikanu, odmietnutie a pod. si dieťa prenáša do dospelosti, do modelov správania k partnerom, druhým ľuďom, spolupracovníkom,“ uviedla Bražinová.

Liga za duševné zdravie sa snaží snaží implementovať na Slovensku zásluhou grantovej schémy EEA (Finančný mechanizmus EHP) aj preto, že podpora duševného zdravia v detskom veku je kľúčová pre ďalší vývoj detí a ich celkové zdravie po celý ďalší život. Skúsenosti ukazujú, že program je vhodnou prevenciou duševných porúch a podporou duševného zdravia u detí.

Telo áno, duša nie?

Negatívne zážitky z detstva v psychickej oblasti sa môžu stať príčinou duševných porúch v dospelosti, ako aj rôznych fyzických ochorení, ktoré úzko súvisia s psychikou – žalúdočné ťažkosti, srdcovo-cievne ochorenia a ďalšie.

Vo svete v súčasnosti pribúda počet ľudí, ktorí majú duševné problémy, a to vo všetkých krajinách a populáciách. Za posledné desaťročie podľa výskumov vzrástla na Slovensku skupina ľudí, ktorí sa liečia na duševné poruchy.

Z celosvetového pohľadu treba zdôrazniť, že sa zvýšil počet jedincov, ktorí sa liečia na miernejšie duševné problémy, keďže dochádza k včasnému záchytu ťažkostí, a nasadí sa účinná liečba. Pred desiatimi rokmi sa väčší počet pacientov liečil na ťažšie psychiatrické diagnózy. Dnes už mnohí ľudia vedia, že duševné krízy sa dajú liečiť alebo aspoň zmierniť, ak včas vyhľadajú psychológa a psychiatra.

„Všeobecne je rozšírené, že keď máme telesné ťažkosti, tak navštívime ambulanciu, respektíve nemocnicu, kde podstúpime liečbu. U duševných problémov to nie je také samozrejmé,“ povedala Bražinová. Aj vďaka osvete Ligy za duševné zdravie si širšia verejnosť uvedomuje, že je potrebné starať sa o psychickú pohodu, a keď nastanú problémy, tak treba vyhľadať pomoc odborníkov.

„Pomocou projektu Zippyho priatelia chceme aj my pomôcť k zlepšeniu duševnej klímy na Slovensku. Dôležité je začať s podporou už v detskom veku, a šíriť vzdelávanie medzi rodičmi a učiteľmi.“

Deti sa učia demokraciu v praxi

Mgr. Katarína Vitková, psychologička a koordinátora projektu Zippy’s Friends na Slovensku skonštatovala, že podľa najnovších vedomostí, ktoré máme o vývoji a výchove dieťaťa, je potrebné venovať veľký dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa. Pozitívny vklad sa prejaví už počas detského veku, ale aj v dospelosti. Projekt nepodporuje striktné výchovné metódy, ale snaží sa rozvíjať demokratické prístupy, zdôrazniť samostatné vyjadrovanie, a nabáda dieťa, aby vedelo vyjadriť svoje názory.

„Snažíme sa, aby sa dieťa rozvíjalo a hľadalo, čo je správne a nesprávne. Objavovanie svojej cesty, a takisto aj riešenie problémov, to je ambíciou projektu. Program Zippyho kamaráti vedie deti k tomu, aby samy hľadali svoje cesty, originálne riešenie problémov, a zároveň sa naučili vyjadrovať svoj názor a pocity,“ upresnila program koordinátorka Vitková. „Toto sa zatiaľ často na školách nedeje. Skôr sme zvyknutí na direktívny prístup – my vás učíme, vy počúvajte. V tomto vzdelávacom a tvorivom programe je to úplne inak, a práve preto sa to deťom v školách veľmi páči.“

Nový školský systém?

Čo na to pedagógovia, učitelia na školách, ktoré sa zapojili do pilotného projektu? Veď to predsa narúša zaužívaný model prístupu k vzdelávaniu na Slovensku!

„Zatiaľ môžem povedať len skúsenosti z iných krajín, z medzinárodného, už zabehnutého programu. Program Zippy›s Friends poznajú žiaci a učitelia už v takmer tridsiatich krajinách sveta. Dúfame, že do projektu sa zapoja učitelia, ktorým sa páčia tieto inovatívne prístupy kladúce dôraz na rozvoj osobnosti dieťaťa a dôležitosť duševného zdravia detí pre ich ďalší život a rozvoj,“ povedala Katarína Vitková. Z programu majú úžitok aj pedagógovia, ktorí často vyzdvihujú svoju skúsenosť, že program ich veľmi obohatil, zlepšil komunikáciu žiak – učiteľ.

Zároveň sa tak skvalitnili možnosti odovzdávania vedomostí. Deti sú vnímavejšie na nové poznatky z predmetov, ktoré títo učitelia učia, sú sústredenejšie a viac sa zapájajú do vyučovacieho procesu.

„Učitelia si pochvaľujú, že konečne našli model, ako s deťmi nadviazať omnoho lepší vzťah, než mali predtým. Ako pridanú hodnotu chcem zdôrazniť aj pozitívne ohlasy zo strany rodičov detí, ktoré sa zúčastnili programu Zippy›s Friends.“

Tento článok vyšiel v minuloročnom Neuro magazíne číslo 3-4. Ak máte záujem o celý časopis, môžete si ho objednať po kliknutí na obrázok.

Pridaj komentár