Budú na Slovensku nemocnice novej generácie?

Dňa 6. marca 2014 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Nemocnice novej generácie, pod záštitou ministerky zdravotníctva Zuzany Zvolenskej. Podujatie s podporou European Centre for Health Assets and Architecture ukázalo prierez medzinárodných skúseností s prestavbou nemocníc, ale i moderné modely zdravotnej starostlivosti, ktoré plánuje zaviesť aj Slovenská republika. Na konferencii predstavili svoje skúsenosti experti z Veľkej Británie, Holandska, Fínska, Španielska či Izraela, ktorí sa špecializujú na oblasť zdravotníckych inovácií, technológií a manažmentu.

Rozvoj poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničnej oblasti zaznamenal v posledných rokoch veľký vývojový skok. Prispelo k tomu najmä postupné zavádzanie nových, vysoko špecializovaných diagnostických a liečebných postupov, ale tiež komplexná elektronizácia nemocníc a zlepšenie procesného riadenia. Tieto skutočnosti ovplyvňujú aj  zmenu nazerania na samotnú organizáciu starostlivosti o pacienta, pričom tendenciou je efektívnejšie využívanie finančne náročnej akútnej infraštruktúry (operačné sály, ARO, JIS, diagnostická technika), zavedenie bezpapierového procesného riadenia, lepšia spolupráca s poskytovateľmi následnej zdravotnej starostlivosti, a tým výrazne vyššia produktivita samotných nemocníc.

Nemocnice na Slovensku v tomto kontexte dosahujú pomerne nízku úroveň produktivity, čo spôsobuje najmä ich zastaraná infraštruktúra (priemerný vek nemocničných budov na úrovni 42 rokov), a nevyhovujúce logistické usporiadanie.

„Investície do rekonštrukcie existujúcich budov, a následné zvyšovanie produktivity, sú už takmer vyčerpané, preto je potrebné priniesť koncept postupnej výstavby nových moderných nemocníc,“ zdôvodňuje potrebu výstavby novej nemocnice ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská.

Ministerstvo zdravotníctva SR, samozrejme, pracuje aj s relevantnými číslami a odhadom investičných potrieb lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Na základe použitia benchmarkov OECD krajín v oblasti počtu hospitalizácií, priemernej obložnosti, či priemernej dĺžky hospitalizácie, bola identifikovaná potreba približne 14 000 akútnych lôžok na Slovensku.

Na základe požadovaného počtu na m2 pre jedno lôžko a cenu za výstavbu jedného m2 a životnosti nemocnice na úrovni 35 rokov, bola stanovená celková investičná potreba v dnešných cenách, a to na úroveň 3,94 miliardy eur, čo predstavuje ročnú priemernú investíciu vo výške 112,6 mil. eur.

„Musíme naozaj pomenovať reálny stav nemocníc na Slovensku, a to, že sú naozaj staré, a že roky sa do nich neinvestovalo,“ doplnil riaditeľ Inštitútu zdravotnej politiky MZ SR Ivan Poprocký.

V posledných rokoch pomohli slovenskému zdravotníctvu eurofondy. Operačný program Zdravotníctvo prispel investíciami vo výške 300 mil. eur pre roky 2007 – 2013, čo je priemerná ročná investícia vo výške 43 mil. eur. Príspevky zo štátneho rozpočtu však majú klesajúcu tendenciu. Výška týchto prostriedkov má dlhodobo klesajúci trend, a vzhľadom na prognózy hospodárskeho rastu sa nedá predpokladať, že v najbližších rokoch dôjde k výraznému nárastu týchto zdrojov.

Z týchto faktov je zrejmé, že v súčasnosti nie je možné kombináciou investícií zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ dosiahnuť priemernú ročnú výšku investícií na úrovni 112,6 mil. eur; preto je potrebné identifikovať ďalšie zdroje financovania. Ministerstvo zdravotníctva má prioritný záujem o investície v oblasti nemocníc, najmä do koncových zariadení (univerzitné a fakultné nemocnice), ktoré sú nosným pilierom poskytovania lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva pripravuje, ako úvodný projekt, výstavbu novej nemocnice v Bratislave, keďže v tomto regióne je najväčší problém s infraštruktúrou, a nie je ani možné použiť štrukturálne fondy EÚ.

Dlhodobé výskumy v oblasti investícií v zdravotníctve dokazujú, že nesprávne rozhodnutie o výstavbe novej nemocnice nespôsobuje problémy v investičnej fáze, ale následne v nákladoch na prevádzku, ktoré taká nemocnica vyvolá, a ktorých nízka efektívnosť môže (pri nesprávnej konfigurácii) v relatívne krátkom časovom horizonte až viacnásobne prekročiť samotné investičné náklady. Správne navrhnutá nemocnica je pre každý región prínosom. Ak však rozhodnutie nie je vykonané na základe správnych východísk a korektných analýz, môže dôjsť v ďalšom období k značnej prevádzkovej neefektívnosti.

Pridaj komentár