Click here!

Čo je sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela?

Ide o súbor opatrení úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a rešpektuje jeho najlepší záujem podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa. Jej cieľom je zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí a zabezpečenie náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

Vidieť pohľadom nevidiaceho

Každý z nás, „vidiacich“, si už určite viackrát kládol otázku, aké to je nevidieť. Vedeli by sme sa vzdelávať? Robiť na počítači? Ako by sme zvládali bežné veci, ktoré denne robíme? S podobnými otázkami sa stretávajú nevidiaci ľudia. Odpovedajú filmom.

Dôverník a poradca

Pojem pacientsky advokát znie pre niekoho hrozivo, preto sa občas radšej používa výraz pacientsky dôverník. O koho ide, sme sa spýtali MUDr. Marcely Barovej, výkonnej riaditeľky celoslovenského združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS).

SMYS – Slovenská myelómová spoločnosť

Slovenská myelómová spoločnosť (SMYS) je dobrovoľným neziskovým združením občanov. Spoločnosť je právnickou osobou s celoslovenskou pôsobnosťou. SMYS je občianske združenie, ktoré podporuje pacientov s mnohopočetným myelómom, ich rodiny a prispieva k rozvoju lekárov a sestier, ktorí sa o nich starajú.

Dobrovoľníctvo spája

Posledný septembrový víkend sa na Slovensku konali Dni dobrovoľníctva, do ktorých sa zapojilo 156 organizácií v 65 mestách a obciach. Patrila k nim aj svojpomocná skupina psychiatrických pacientov Sofia.

Za čo vlastne platíme? Viete, koľko a kam „ide“ z výplaty?

Väčšina zamestnancov-laikov vie z výplatnej pásky vyčítať iba hrubú mzdu, ktorú podpísali pri nástupe do práce, a čistú, ktorú si nájdu na účte alebo DOSTANÚ „na ruku“. Prípadne koľko im zostáva dovolenky… Pri porovnaní s tým, čo podpísali a čo DOSTANÚ , sa logicky SPÝTAJÚ , kam sa tie peniaze stratili?!

Prečo potrebujeme pacientske organizácie

Na Slovensku máme takmer 300 rôznych pacientskych organizácií. Zhruba tretina z nich funguje „iba na papieri“. Ostatné však vyvíjajú výraznú aktivitu a ich spoločenský dosah je nedoceniteľný.