Príspevok pre rodiča s dlhodobo chorým dieťaťom

Cieľom štátnych sociálnych dávok je finančná pomoc štátu pri prekonaní nežiaduceho poklesu životnej úrovne rodiny spôsobenej vznikom, respektíve trvaním určitých životných udalostí. Medzi tieto životné udalosti môžeme zaradiť aj dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa.

Čo je to rodičovský príspevok?

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa. Pod tým rozumieme primeranú výživu dieťaťa, zabezpečenie hygieny, výchovu a dodržiavanie preventívnych lekárskych prehliadok. Oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo v prípade cudzincov prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Ak je dieťa zdravé, rodičovský príspevok sa spravidla poberá do troch rokov veku dieťaťa (počas rodičovskej dovolenky).

Kto je oprávnená osoba na poberanie rodičovského príspevku?

Okrem matky alebo otca môže rodičovský príspevok poberať aj iný človek, ktorému je dieťa zverené do starostlivosti (náhradný rodič na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny; nevlastný otec alebo matka; pestún; poručník; budúci osvojiteľ a pod.).

Je možné príspevok pre rodiča poberať aj dlhšie ako 3 roky?

Môže nastať situácia, že po skončení poberania rodičovského príspevku do troch rokov veku dieťaťa sa poberateľ/ka tohto príspevku rozhodne ostať na predĺženej rodičovskej dovolenke.

1. Dôvodom je, že dieťa je choré a nie je možné umiestniť ho napr. do predškolského zariadenia. V tomto prípade existuje možnosť podať si žiadosť o predĺžený rodičovský príspevok z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu dieťaťa na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
2. Môžu existovať aj iné dôvody, pre ktoré sa rozhodne matka ostať s dieťaťom doma. Na predĺženej rodičovskej dovolenke môže ostať matka aj zo zdravým dieťaťom. Žiadosť sa podáva na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. (Matka dieťaťa sa dobrovoľne rozhodne starať o dieťa v domácom prostredí a poskytovať mu riadnu starostlivosť, a to bez nároku na finančnú podporu od štátu).

Čo v prípade, ak dieťa pre svoj zdravotný stav vyžaduje osobitnú starostlivosť?

1. Poberateľ/ka napíše žiadosť o posúdenie zdravotného stavu dieťaťa na účely štátnych sociálnych dávok (predĺženej rodičovskej dovolenky) z dôvodu dlhodobo nepriaznivého stavu. Táto žiadosť sa podáva na oddelení štátnych dávok úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť podáva oprávnená osoba, ktorá žiada o poskytovanie štátnej sociálnej dávky – rodičovského príspevku.
2. K žiadosti o rodičovský príspevok je potrebné priložiť odborné lekárske nálezy nie staršie ako šesť mesiacov a vyplnené tlačivo od detského lekára o jeho celkovom zdravotnom stave.
3. Posudzovanie vykonáva oddelenie peňažných príspevkov a posudkových činností tohto úradu podľa hodnotenia posudkového lekára. Ten určí závažnosť zdravotného postihnutia a konkretizuje požiadavky na osobitnú starostlivosť (doma, prípadne potrebu využívať rehabilitačné a iné služby). Posudkový lekár tiež určí termín kontroly alebo stanoví, že je stav trvalý, a teda kontroly nie sú potrebné.
4. Sociálni pracovníci tohto oddelenia do 30 dní od podania žiadosti vypracujú na základe posudku lekára posudok o dlhodobo nepriaznivom stave dieťaťa. Na základe posudku sa pokračuje ďalej vo vyplácaní rodičovského príspevku. Rodičovský príspevok vypláca oddelenie štátnych sociálnych dávok ÚPSVaR. O priznaní rodičovského príspevku sa teda nevydáva písomné rozhodnutie.

Praktická rada: Žiadosť podávajte aspoň 30 dní pred dovŕšením troch rokov veku dieťaťa. Tak prejdete plynulo od rodičovského príspevku do troch rokov veku dieťaťa na predĺžený rodičovský príspevok.

Čo v prípade, ak je vypracovaný posudok zamietavý?

Žiadateľ sa môže voči rozhodnutiu o nepriznaní rodičovského príspevku odvolať do 15 dní od doručenia rozhodnutia na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý rozhodnutie vydal. V predmetnej veci bude potom rozhodovať druhostupňový orgán ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Existuje aj iná možnosť ako ostať s chorým dieťaťom doma?

Keď nie je priznaný rodičovský príspevok do šiestich rokov veku dieťaťa pre jeho dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, je potrebné navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne v mieste trvalého bydliska a podať si na uvedenej poisťovni žiadosť o osobnú celodennú starostlivosť o dieťa do šiestich rokov veku. Rodičovská dovolenka sa môže predĺžiť aj vtedy, ak je dieťa zdravé, len existujú iné dôvody, pre ktoré sa matka dieťaťa rozhodne ostať s dieťaťom doma. Tým dôvodom môže byť aj to, že nebol priznaný matke rodičovský príspevok do šiestich rokov veku dieťaťa a matka chce s dieťaťom ostať aj naďalej doma aj bez nároku na peňažité dávky.
Príklad: Matka nechce dieťa umiestniť do predškolského zariadenia. Chce s ním ostať v domácom prostredí do jeho 6 rokov. Je si vedomá toho, že nemôže byť ani evidovaná v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR. Matka dieťaťa v tom prípade nepoberá rodičovský alebo iný obdobný príspevok od štátu. Dobrovoľne sa rozhodla ostať s dieťaťom doma a je si vedomá toho, že nebude poberať žiadnu štátnu sociálnu dávku (rodičovský príspevok) alebo iný príspevok zo sociálneho systému štátu.

Príspevok pre rodiča a oznamovacie povinnosti?

Do 8 dní od schválenia rodičovského príspevku pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je potrebné nahlásiť poberanie rodičovského príspevku týmto úradom: zdravotnej poisťovni, Sociálnej poisťovni, prípadne zamestnávateľovi, ak bol poberateľ zamestnaný pred začatím poberania rodičovského príspevku do troch rokov veku dieťaťa. Na účely zdravotného poistenia sa za poistenca štátu považuje fyzická osoba, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov.

Štát platí poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu s trvalým pobytom na území SR, ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území SR a podala si prihlášku na dôchodkové poistenie z dôvodu tejto starostlivosti. Ak napríklad podpíše matka dieťaťa na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne čestné prehlásenie, že sa bude starať osobne celodenne o dieťa, tak štát bude za ňu platiť zdravotné poistenie, dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Nebude však platiť nemocenské poistenie a poistenie v nezamestnanosti. V tomto prípade sa môže matka dieťaťa dobrovoľne pripoistiť na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Ak sa matka rozhodne ostať doma so zdravým dieťaťom, bude sa oň celodenne osobne starať do jeho šiestich rokov a bola predtým zamestnaná, musí požiadať svojho zamestnávateľa o súhlas ostať doma na predĺženej rodičovskej dovolenke. Zamestnávateľ jej môže poskytnúť neplatené pracovné voľno, avšak existuje tu aj možnosť prepustenia zo zamestnania. Zamestnávateľovi vyplýva povinnosť zo zákona poskytnúť matke rodičovskú dovolenku do šiestich rokov v prípade, že ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Matka dieťaťa musí v tomto prípade zamestnávateľovi dokladovať tento stav posudkom z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Praktická rada: Obdobie prerušenia povinného poistenia v nezamestnanosti z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky do šiestich rokov veku dieťaťa z dôvodu jeho nepriaznivého zdravotného stavu sa do obdobia poistenia v nezamestnanosti započíta len zamestnancom (ak na rodičovský príspevok nastúpil jeho poberateľ zo zamestnania). Ak nebol zamestnaný, existuje možnosť dobrovoľne sa pripoistiť na poistenie v nezamestnanosti. Taktiež samostatne zárobkovo činná osoba nie je z titulu podnikania povinne nemocensky poistená, a preto sa môže dobrovoľne pripoistiť.

Príklad: Mamička pred nástupom na materský a následne na rodičovský príspevok pracovala. Následne poberala materský z povinného nemocenského poistenia, potom rodičovský príspevok. Počas tohto obdobia za ňu zamestnávateľ neplatí povinné odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Toto obdobie sa nazýva „obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia“. Ak by prestala mamička pracovať (bola by nezamestnaná), toto obdobie sa jej bude započítavať do obdobia poistenia v nezamestnanosti pri výpočte nároku na dávku v nezamestnanosti. Ak bola mamička nezamestnaná, prípadne SZČO, môže sa dobrovoľne pripoistiť na poistenie v nezamestnanosti. Po skončení poberania rodičovského príspevku do šiestich rokov veku dieťaťa si uplatní nárok na dávku v nezamestnanosti z tohto poistenia.

A čo ak sa nepripoistím? Čo to pre mňa potom znamená? Ak ostanem bez práce, keď som nebola dobrovoľne poistená v nezamestnanosti, nebudem mať žiaden príjem, môžem požiadať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o dávku v hmotnej núdzi a príspevky k nej.

Aké nastali legislatívne zmeny v roku 2011 vo vyplácaní tohto príspevku? Od januára 2011 môžu poberatelia rodičovského príspevku s dlhodobo chorými deťmi zároveň vykonávať zárobkovú činnosť akoukoľvek formou, pričom výška príjmu zo zárobkovej činnosti nemá vplyv na nárok a ani na výšku poberaného rodičovského príspevku. V súčasnosti vyplácaná suma rodičovského príspevku je 190,10 eura. Znamená to teda, že napríklad matka, ktorá poberá rodičovský príspevok pre dlhodobo nepriaznivý stav dieťaťa, sa môže zamestnať, a súčasne aj poberať príspevok. Počas práce môže svoje dieťa umiestniť v predškolskom zariadení na osem hodín. Po skončení poberania rodičovského príspevku do šiestich rokov veku dieťaťa štát kompenzuje celodennú starostlivosť o choré dieťa kompenzačným príspevkom, t. j. peňažným príspevkom na opatrovanie podľa Zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čo znamená dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa?

Je to zdravotný stav, ktorý trvá viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo je predpoklad, že bude trvať viac.

Pridaj komentár