Dôverník a poradca

Pojem pacientsky advokát znie pre niekoho hrozivo, preto sa občas radšej používa výraz pacientsky dôverník. O koho ide, sme sa spýtali MUDr. Marcely Barovej, výkonnej riaditeľky celoslovenského združenia Otvorme dvere, otvorme srdcia (ODOS).

Čo robí pacientsky advokát?

„V skutočnosti nejde o profesionálnu právnu pomoc poskytovanú právnikom. Pacientsky advokát je človek, ktorý má osobnú skúsenosť s liečbou na psychiatrii a ktorému sa môžu pacienti hospitalizovaní na psychiatrickej klinike zdôveriť so svojimi problémami, aj s tými najbanálnejšími, o ktorých napríklad nehovoria so svojím lekárom, pretože si myslia, že to z lekárskeho hľadiska nie je dôležité. Dôverník – alebo pacientsky advokát – týmto pacientom pomáha vyriešiť aj tieto zdanlivé banality.“

Ako vznikol nápad vytvoriť „funkciu“ takýchto poradcov?

„Na rozdiel od telesných ťažkostí, o duševných ochoreniach medzi sebou hovoríme málo. Predsudky, nedostatok komunikácie, strach zo zosmiešňovania alebo možnej diskriminácie neraz vedú k situácii, že sa chorý dostane k špecialistovi až oveľa neskôr, než by bolo treba. Vtedy je zraniteľnejší a menej schopný nachádzať riešenia aj zdanlivo banálnych problémov. Projekt „Pacientska advokácia ako nástroj znižovania stigmy ľudí s duševnými poruchami“, ktorý sa realizuje s podporou spoločnosti Janssen-Cilag, sa snaží pomôcť takýmto ľuďom nájsť spôsob, ako si poradiť v každodennom živote. Keď sme s projektom kedysi začínali v rámci Národného programu duševného zdravia, niektorí psychiatri sa tomu trochu bránili, pozerali na pacientsku advokáciu s nedôverou a nepáčilo sa im, že im voľakto bude chodiť na psychiatrické oddelenia alebo ich snáď nejako „kontrolovať“. Museli sme preto najprv informovať zdravotnícky personál na seminároch o cieľoch a metodike projektu. Bolo tiež potrebné dobre vyškoliť pacientskych advokátov, určiť presné hranice ich pôsobnosti, a aj to, do čoho nesmú zasahovať. Jednoznačne nezasahujú do liečebného režimu pacienta a nediskutujú o zvolenej liečbe – to je parketa odborníkov. Ak však má chorý nejaké ťažkosti súvisiace s liečbou a z nejakých dôvodov sa hanbí o nich hovoriť so svojím lekárom, pacientsky advokát ho môže sprevádzať na stretnutie, aby sa osmelil a porozumel, prečo mu lekár nasadil lieky, ktoré dostáva.“

Pacientski advokáti pôsobia na psychiatrických oddeleniach a klinikách už nejaký čas. Aké máte skúsenosti?

„Doterajšia skúsenosť ukazuje, že pacientski advokáti väčšinou pôsobia pozitívne už svojou prítomnosťou. Chorí, ktorí sú na oddelení prvýkrát a ťažko sa s tým zmierujú, totiž vidia, že návrat do normálneho života je možný, že s duševnou chorobou sa dá žiť opäť pomerne kvalitný život. Dôverníci sami prešli podobnými osudmi, vedia, čo im na oddeleniach najviac prekážalo, čo im chýbalo, čo by sa prípadne dalo zmeniť a pritom by nestálo veľa peňazí. Navyše, pacienti sú často otvorenejší k rovesníkom, pretože majú pocit, že nebudú bagatelizovať ich nemedicínske problémy. Pacientsky advokát väčšinou ani nerieši nejaké závažné problémy, je iba trpezlivým poslucháčom alebo akousi dočasnou barličkou pre pacienta a motivuje ho, aby nehádzal fl intu do žita.“

Kto sa môže stať pacientskym advokátom?

„Sú to ľudia, ktorí sa v minulosti liečili na psychiatrii, sú dlhodobo v stabilizovanom stave (tzv. recesii) a úspešne absolvovali špeciálne školenie. Pacientskymi advokátmi sa však stávajú až na základe súhlasu ich ambulantného lekára. Pracujú v 5-6 členných tímoch a pri svojej práci na oddelení majú možnosť využiť supervíziu, teda ak sa cítia preťažení a priveľmi vyčerpaní, môžu navštíviť odborníka a zbaviť sa týchto negatívnych pocitov. Na oddeleniach pôsobia pacientski advokáti v určenom čase a hospitalizovaní pacienti ich môžu kontaktovať. V niektorých mestách majú aj svoj stály priestor (Michalovce, Prievidza). Nemyslite si, že títo ľudia chodia klopkať od dverí k dverám. Majú na nástenke vyznačený čas, kedy sú pacientom k dispozícii. Pripravujú si rôzne témy na diskusie z oblasti duševného zdravia, informujú ich, kde nájdu pacientsku organizáciu v ich meste, aké poskytuje pre ľudí s duševnou poruchou možnosti a podobne. Navyše, pacientski advokáti majú vo svojom regióne zmapované aj ďalšie organizácie, ktoré poskytujú sociálne poradenstvo alebo sa venujú napríklad pomoci obetiam násilia. Dávame im kontakt na regionálne agentúry podporovaného zamestnávania (APZ), z ktorých sa zopár venuje aj ľuďom s duševnou poruchou. Nie sú „náhradnými rodičmi“, neberú na seba celé bremeno starostlivosti. Ich úlohou je ukázať pacientovi, ako kontaktovať úrady a na začiatku mu byť akýmsi sprievodcom, ak si sám na to netrúfa. Postupne ho však vedú k samostatnosti.“

Pacientska advokácia na Slovensku

Podobne ako inde v Európe, aj na Slovensku vznikla advokácia z iniciatívy bývalých pacientov liečených na psychiatrii. Predchádzal tomu vznik viacerých celoslovenských organizácií: OPORA – Slovenské združenie príbuzných a priateľov duševne chorých,PREMENY – Slovenská asociácia pacientov a pacientských organizácií pre duševné zdravie a ODOS – Otvorme dvere, otvorme srdcia. Členmi týchto organizácií sú regionálne združenia, ktoré fungujú ako svojpomocné skupiny vo viac ako 16 mestách Slovenska. Najdlhšiu tradíciu pacientskej advokácie (od roku 2001) má združenie pacientov Pozdrav v Michalovciach, ktoré pôsobí v Psychiatrickej nemocnici Stráňany. Pacientskí advokáti sídlia v priestoroch tejto nemocnice. Pilotné projekty pacientskej advokácie prebehli v rokoch 2006 – 2008 aj v Prievidzi na Psychiatrickom oddelení v NsP Bojnice a na Psychiatrickej klinike NsP Ružinov v Bratislave. V roku 2009 sa v rámci projektu pacientska advokácia začala rozvíjať aj v Žiline a Považskej Bystrici.

Kontakty na regionálnych pacientskych advokátov:

Michalovce
• v PN Stráňany pôsobí 5 pacientskych advokátov, spravidla vždy v pondelok medzi 9. – 14. h. Regionálnou koordinátorkou projektu je predsedníčka občianskeho združenia pacientov „Pozdrav“ pani Mgr. Iveta Ščerbáková.
Kontakt: 0949 869 707

Prievidza
• na Psychiatrickom oddelení a stacionári v NsP Bojnice pôsobí 5 pacientskych dôverníkov, ktorí sa stretávajú v párne týždne v pondelok v dennom stacionári a v sobotu na subakútnom oddelení; v nepárne týždne v stredu. Dôverníci sú členmi pacientskeho združenia „Šťastie si Ty“. Predsedníčkou združenia je pani Adriana Karáseková. 
Kontakt: 0903 700 917

Bratislava
• na Psychiatrickej klinike Fakultnej nemocnice s poliklinikou Ružinov pôsobí tím 4 pacientskych advokátov. Vedie ich výkonná riaditeľka celoslovenského združenia ODOS MUDr. Marcela Barová. Kontakt: 02/6381 5500

Žilina
• v Dennom psychiatrickom stacionári NsP Žilina sa momentálne stretávajú a školia 4 pacientski advokáti, vždy v stredu o 14. h, ktorí sú členmi občianskeho združenia pacientov Mozaika. Predsedom združenia je pán Peter Sventek. 
Kontakt: ozmozaika@azet.sk, petersventek@centrum.sk, 0904 840 153

Považská Bystrica
• na Psychiatrickom oddelení NsP pracuje tím 5 pacientskych advokátov a ich regionálnou koordinátorkou je pani Eva Dzurianíková. 
Kontakt: 0915 511 439


Pridaj komentár