Čo je sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela?

Ide o súbor opatrení úradov práce, sociálnych vecí a rodiny na zabezpečenie ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a rešpektuje jeho najlepší záujem podľa Medzinárodného dohovoru o právach dieťaťa. Jej cieľom je zabezpečenie výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí a zabezpečenie náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela smeruje:

• na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,
• na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický, fyzický alebo sociálny vývin dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby, 
• na zabezpečenie ochrany života, zdravia a priaznivého psychického a sociálneho vývinu.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela sa vykonáva pre:

• dieťa, ktoré má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, prechodný pobyt, povolenie na prechodný, trvalý alebo tolerovaný pobyt, 
• dieťa, ktoré je občanom Slovenskej republiky a nachádza sa na území iného štátu, 
• dieťa, ktoré nie je občanom Slovenskej republiky a nachádza sa na území Slovenskej republiky bez sprievodu rodiča alebo inej plnoletej fyzickej osoby, ktorej by mohlo byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
• dieťa, ktoré je mladistvý podľa Trestného zákona,
• plnoletú fyzickú osobu do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt, 
• inú plnoletú fyzickú osobu, ktorá má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela sa vykonáva v:

• prirodzenom prostredí – domáce prostredie dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby. Ak je to vhodné a účelné, opatrenia sa vykonávajú aj v širšom sociálnom prostredí dieťaťa, rodiny alebo plnoletej fyzickej osoby a v domácnosti fyzických osôb, ktoré sú s nimi v príbuzenskom vzťahu alebo ktoré majú s nimi blízky vzťah;
• náhradnom rodinnom prostredí – domáce prostredie plnoletej fyzickej osoby, ktorej súd zveril dieťa do starostlivosti v zmysle Zákona o rodine, alebo ktorej bolo dieťa dočasne zverené rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately do dočasnej starostlivosti v zmysle Zákona o rodine; 
• otvorenom prostredí – každé verejné priestranstvo, verejný objekt alebo komunikácia, ktoré sú pre jednotlivcov a skupiny prirodzeným sociálnym prostredím, kde sa zvyčajne zdržiavajú, a mobilné alebo stále priestorové zázemia jednotlivcov a skupín;
• prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele – zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa uplatňuje zásada rovnakého zaobchádzania ustanovenej v Antidiskriminačnom zákone č. 365/2004 Z. z. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického zmýšľania alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia. Každý je povinný upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa! Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, iný štátny orgán, ktorý je príslušný podľa osobitných predpisov chrániť práva a právom chránené záujmy dieťaťa, zriadenie, obec, vyšší územný celok, akreditovaný subjekt, školu, školské zariadenie alebo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Dieťa má právo požiadať o pomoc pri ochrane svojich práv aj bez vedomia rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva opatrenia na ochranu života, zdravia a priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa, medzi ktoré patrí výkon opatrovníctva a poručníctva.

Pridaj komentár