Zmena zdravotnej poisťovne: Máte čas už len do konca septembra

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

September sa už tradične nesie v znamení súboja troch zdravotných poisťovní. Tie sa pokúšajú uloviť nových klientov.

Pacienti si vyberajú poisťovňu na základe vlastných skúseností, podľa odporúčaní lekárov a blízkych, ale aj ponúkaných benefitov.

Nezávislé prieskumy, prečo ľudia zmenia svoju zdravotnú poisťovňu, zatiaľ neexistujú. V minulom roku využilo túto možnosť 2,57 % poistencov.

Rozhodujúca je pečiatka na obálke

Pacient má právo zmeniť zdravotnú poisťovňu raz za rok. Prihlášku môže podať troma spôsobmi – osobne na pobočke, elektronicky (cez online formulár) alebo vyplnením tlačiva a jeho zaslaním do príslušnej poisťovne. Túto zmenu však musí urobiť do konca septembra.

„Pri podaní poštou, rozhoduje dátum poštovej pečiatky, musí to byť najneskôr 30. septembra. V prípade elektronickej formy, by si mal poistenec v zdravotnej poisťovni overiť, dokedy môže využiť túto formu, pretože poisťovňa musí do konca septembra zabezpečiť na prihlášku aj podpis poistenca. To je rozhodujúce v prípade, ak človek nedisponuje elektronickým podpisom,“ uvádza Radoslava Muchová, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Najčastejšie chyby pri podávaní prihlášky

Nedodržanie termínu podania prihlášky je najčastejšou chybou, ktorej sa ľudia dopúšťajú pri zmene zdravotnej poisťovne. Ich žiadosť vtedy neprepadne, ale bude platiť až od nasledujúceho prepoistného obdobia. V tomto prípade by teda mohli novú poisťovňu využívať až od roku 2021.

„Pri vypĺňaní prihlášky, by si mali poistenci dávať pozor napríklad na preklepy v mene a priezvisku, na chyby v rodnom čísle a dátume narodenia. Ide o chyby, pre ktoré nemôžeme prihlášku akceptovať. Rovnako dôležitý je podpis, pretože nepodpísaná prihláška je neplatná,“ hovorí R. Muchová.

Na doplnenie podpisu treba dbať najmä v prípade online žiadosti. Preto sa poistencom odporúča, aby si nenechávali všetko na poslednú chvíľu, aby prepoistenie mohlo prebehnúť do stanoveného termínu.

zmena-zdravotnej-poisťovne-povinnosti
Zdroj foto: AdobeStock.com

Pozor na prepoistenie do viacerých poisťovní

Niekedy sa stáva, že sa poistenec prepoistí naraz do dvoch nových poisťovní. Keď si do konca septembra uvedomí túto chybu, musí do jednej z nich napísať žiadosť o zrušenie prihlášky. Ak tak neurobí, automaticky sa mu rušia obe prihlášky, pričom nasledujúci kalendárny rok zostane vo svojej pôvodnej zdravotnej poisťovni.

Každý pacient má nárok na odvolanie prihlášky do novej poisťovne, ale musí tak urobiť do 30. septembra. Svoje rozhodnutie je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni písomnou formou, a poisťovňa mu musí bezodkladne vyhovieť.

Čo robiť pri falošnej žiadosti o prepoistenie?

Z minulosti sú známe prípady falšovania prihlášok, keď poistenec nevedel o podaní žiadosti do novej poisťovne, lebo to urobil niekto iný, bez jeho vedomia. Vtedy by mal kontaktovať zdravotnú poisťovňu, do ktorej bol prepoistený.

„Keď požiadate o späťvzatie prihlášky, z dôvodu, že ste žiadnu prihlášku nepodávali, ale zdravotná poisťovňa vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý preverí postup zdravotnej poisťovne,“ vysvetľuje R. Muchová.

Zmenu nahláste aj zamestnávateľovi

Pacient sa stáva poistencom novej zdravotnej poisťovne od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Preukaz poistenca nemusí vracať do pôvodnej poisťovne, ten nový dostane automaticky poštou.

„Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi zmenu zdravotnej poisťovne do 8 dní odo dňa zmeny, teda do 8. januára 2020. Za nesplnenie tejto povinnosti môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uložiť poistencovi pokutu až do výšky 331 eur,“ upozorňuje R. Muchová.

V prípade, že človek je zamestnaný u viacerých zamestnávateľov, musí túto skutočnosť oznámiť všetkým. O zmene zdravotnej poisťovne by mal pacient upovedomiť aj všetkých lekárov, ktorí ho evidujú ako svojho pacienta.

Pridaj komentár