ŽAP-ky a Venuše sa spriatelili

Sú veci a situácie, ktoré spájajú ľudí, a vedú k ich vzájomnému porozumeniu. Patrí sem aj ťažké ochorenie, akým nepochybne rakovina prsníka je. Rovnaký osud a postihnutie spojil pred šiestimi rokmi (v r. 2005) skupinu žien z Prahy a Bratislavy. Malá jazyková bariéra, ak o nejakej možno vôbec hovoriť, nemohla zohrať pri zbližovaní podstatnú úlohu.

Čas ukázal, že išlo o spojenie potrebné a prinášajúce obom stranám mnoho užitočného. Bratislavské dámy z Klubu Venuša a tie pražské z Klubu ŽAP (Ženy po Ablácii Prsníka) našli spoločnú reč, a odvtedy sa pravidelne stretávajú, aby si pomohli, porozumeli, alebo sa proste iba porozprávali na zdravotné či ženské témy. Oslovili sme predstaviteľky z Klubu ŽAP Danu Hybšovú a Věru Urbanovú, aby nám priblížili činnosť Klubu ŽAP a tiež spoluprácu so slovenskými partnerkami z Klubu Venuša.

Dámy, pokiaľ viem, váš Klub ŽAP si v roku 2011 pripomenul 20. výročie svojho vzniku. Poviete nám niečo o vašich začiatkoch?

„Klub ŽAP vznikol v roku 1991 ako „záujmový krúžok“ 29 žien, ktoré sa schádzali v priestoroch Ligy proti rakovine ČR. V roku 1993 skupinka troch žien vypracovala stanovy a podala žiadosť o registráciu na Ministerstve vnútra. Od toho roku pracuje Klub ŽAP ako samostatný právny subjekt. Po návšteve našej vtedajšej predsedníčky u podobného združenia vo Frankfurte n. Mohanom nadviazali sme s týmto spoluprácu, a začali vydávať brožúry s tematikou rakoviny prsníka, resp. preklady nemeckých brožúr. Tieto sme odovzdávali lekárom na onkologických oddeleniach nemocníc nielen v Prahe. V tom istom roku sme absolvovali seminár s americkou organizáciou Share, ktorá nám darovala model chorého prsníka, na ktorom sme v rámci prevencie začali robiť laické inštruktáže samovyšetrovania. Časom sme sa zúčastňovali odborných seminárov v Nemecku, pod patronátom a finančným zaistením spolupracujúcej organizácie. Semináre sa týkali špeciálneho cvičenia s Terra-Bendom (kaučukový pás), nácvikov relaxačných techník a samovyšetrovania.“

Ako došlo k stretnutiu so slovenskými partnerkami z bratislavského Klubu Venuša a ako prebieha vaša vzájomná spolupráca?

„V roku 2005 sme sa prvý raz stretli so ženami z Klubu Venuša pri ich návšteve v Prahe. Vtedy sa začalo naše krásne medzinárodné priateľstvo. Ženy oboch Klubov sa stretávajú pravidelne každý rok. Dohodli sme sa na striedavom pobyte – jeden rok na Slovensku a ďalší rok v Česku. Pri takýchto stretnutiach si navzájom vymieňame skúsenosti z vlastnej práce, informujeme sa o novinkách zo zdravotnej a sociálnej oblasti, z protetiky a pod. Medzi slovenskými a českými ženami odvtedy vznikajú nové krásne priateľstvá. Vzájomné pozvania pri významných výročiach sú samozrejmosťou a zástupkyne oboch našich organizácií ich rady prijímajú.“

Ako vyzerá programová náplň vášho Klubu ŽAP? Zaoberáte sa podobnými činnosťami ako ženy z Klubu Venuša?

„Programová náplň našich Klubov je veľmi podobná, finančné zaisťovanie aktivít však už rozdielne… Do programu činnosti Klubu ŽAP v súčasnosti patrí Mesačné stretávanie (členská schôdzka), na ktorú prichádza 70 až 90 žien. Tešia sa na nové správy, prednášky a besedy s lekármi z rôznych odborov medicíny, prezentácie firiem, ktoré vyrábajú napríklad protetické pomôcky, bielizeň, plavky, ale aj kozmetické výrobky. Zaujímavá však bola aj prednáška Polície ČR o kriminalite, a o tom, ako sa seniori môžu brániť násiliu. Špeciálne cvičenie pre ženy po ablácii (odstránení) prsníka vedie skúsená laická cvičiteľka, ktorá absolvovala niekoľko odborných seminárov na túto tému. Záujem je aj o cvičenie a plávanie v bazéne. Celý bazén máme prenajatý na dve hodiny týždenne. To preto, lebo čerstvo odoperované ženy potrebujú spočiatku úplné súkromie pri prezliekaní. Ďalej sú to spoločné návštevy divadiel, koncertov, výstav a iných kultúrnych akcií. Vstupenky na tieto akcie sú dostupné všetkým ženám a ich rodinným príslušníkom, pretože sú dotované nielen Klubom ŽAP, ale aj sponzormi. Záujem je aj o ergoterapiu – ručné práce. Ženy sa schádzajú v klubovni, vyrábajú rôzne maličkosti darčekového typu, ktoré potom príležitostne predávajú. Ide hlavne o predaj v stánkoch pred Vianocami a Veľkou nocou, ale aj pri iných akciách. Výťažok z predaja sa ukladá na zvláštne, tzv. zbierkové konto, určené práve na čiastočnú úhradu stretávania sa s bratislavskými Venušami. V tejto klubovni, ktorú nám požičiava Sokol Chabry, robíme pre členky Klubu ŽAP aj oslavy ich významných životných výročí.“

Máte okrem už spomínaného plávania aj nejaký iný športový pohyb? Chodíte na výlety alebo rekondičné pobyty?

„Isteže. Robievame aj „výšľapy“ a poznávacie výlety. Minimálne raz mesačne vyrážame na spoločný celodenný peší výlet do okolia Prahy, alebo vlakom či autobusom do vzdialenejších miest. Rekondičné a víkendové pobyty u nás mávame 3 až 4-krát za rok. Majú pevný ozdravný program, ktorý pozostáva z každodennej rannej rozcvičky, dopoludňajšieho cvičenia ukončeného relaxáciou, alebo, ak je tam bazén, striedame cvičenie s plávaním v bazéne. Poobedňajší program sa začína povinným odpočinkom, potom nasleduje 2-4 hodinová prechádzka v prírode. Večerný program sa odvíja od miesta pobytu. Sú to besedy, prednášky, vedomostné kvízy, ručné práce, inštruktáže samovyšetrovania. Do programu zaraďujeme aj jednodňový autobusový zájazd s poznávaním blízkych kultúrnych pamiatok a jedno popoludnie či večer venujeme obľúbenej športovej olympiáde. Družstvá medzi sebou súťažia v hode krúžkom na cieľ, v hádzaní šípkami, kolkoch, v hode lopty na diaľku, no najžiadanejší je pétanque. Každý rekondičný pobyt končí spoločným posedením s hodnotením celého pobytu, kde nechýba pohostenie.“

Mohli by ste nám priblížiť tie vaše aktivity, ktoré sú zamerané na informovanie a edukáciu?

„Dvakrát do roka vydávame klubový časopis Pomocník – s plánovanými akciami na pol roka dopredu a správami o činnosti v uplynulom období. Každý mesiac dostávajú ženy tzv. ŽAPODAJ, kde sa dočítajú o aktuálnych, neplánovaných či jednorazových, akciách. Poskytujeme inštruktáže samovyšetrovania pre dospelú populáciu na silikónovom modeli FANTOM, dare od fi rmy Avon, a inštruktáže robíme aj na všetkých dostupných akciách, ako sú napríklad Dni zdravia, Putovné výstavy LPR, každoročná výstava Pragomedika, či pre kolektívy seniorov, skupiny žien na MÚ, v podnikoch a pod. Od roku 2006 dochádzame do stredných škôl v ôsmych a deviatych triedach základných škôl. Neustále školíme ďalšie edukátorky z vlastných radov, pretože záujemcov o inštruktáže pribúda. Zúčastňujeme sa na všetkých konferenciách a seminároch, ktoré organizujú partnerské organizácie, ako je Aliancia žien s rakovinou prsníka či Liga proti rakovine, a aktívne sme aj počas Dňa proti rakovine (Kvetinový deň). Členky Klubu ŽAP každý rok úspešne predávajú v Prahe kvietky nechtíka lékarskeho – tento rok sme s pomocou spolupracujúcich škôl vybrali čiastku vyše pol milióna korún. Z rozhodnutia výboru LPR dostávame z vybranej čiastky 30 % na vlastné aktivity. Na dlhodobom projekte Aliancie žien s rakovinou prsníka Dokážeš to tiež sa zúčastňujeme v hojnom počte každý posledný víkend v máji. Každý ročník je na inú tému, napr. Štafeta plávame prsia, Okolo s bicyklom, Na vrcholky hôr, Kilometre prírodou a pod. Každý rok robíme pre členky a vzácnych hostí predvianočné stretnutie s bohatým kultúrnym programom, pohostením a tombolou. Darčeky do tomboly nám venujú naši verní sponzori. Stretnutie sa koná vždy v prekrásnych priestoroch hotelu Crowne Plaza, ktorý nám tieto priestory sponzorsky požičiava.“

Ako prebehlo tohtoročné stretnutie s bratislavskými Venušami? S kým pri svojej bohatej činnosti ešte spolupracujete?

„Sme kolektívny člen Ligy proti rakovine, zakladajúci člen Aliancie žien s rakovinou prsníka a spolupracujeme s ďalšími neziskovými organizáciami. Čo sa týka nášho posledného kontaktu s bratislavskými Venušami, stretli sme sa začiatkom októbra v hoteli Urán v Tatranskej Lomnici. Stretnutie, tak ako každé predošlé, bolo plné radosti a vrelých objatí. Venuše pripravili zaujímavý program. Okrem večera „Klub baví Klub“, kde sa zástupkyne zúčastnených Klubov prezentujú vystúpeniami rôzneho žánru na pobavenie ostatných, spoločného posedenia na záver rekondičného pobytu a jedného večera s hudbou a tancom, sme si spoločne vyšli na jednodňový poznávací zájazd.“

Kde všade vás bratislavské priateľky zaviedli?

„Úžasná bola návšteva Kaštieľa v Strážkach, kde sme mali možnosť obdivovať unikátnu expozíciu maliara Ladislava Mednyanszkého. Potom sme odcestovali do Kežmarku a pozreli si múzeum na hrade, stred mesta a kostoly. Ďalší, poldňový zájazd bol určený návšteve Belianskej jaskyne. Napriek bohatému programu sme dokázali našliapať desiatky kilometrov aj v horách. Navštívili sme Štrbské pleso, Popradské pleso a Symbolický cintorín, Skalnaté pleso, Solisko, Hrebienok, Reinerovu dolinu, Zbojnícku chatu, Sliezsky dom, Starý Smokovec, Tatranskú Polianku, Poprad, Spišskú Sobotu, Múzeum TANAP a Tatranskú Lomnicu. Všetci sme sa mali úžasne. Cestovali sme domov plné dojmov a nezabudnuteľných zážitkov. Ďakujeme a na budúci rok zase v Česku!“

Ďakujeme za rozhovor

Pridaj komentár