Vyhlásenie delegátov 7. zjazdu ÚNSS k pripravovanej novele zákona o službách zamestnanosti

My, delegáti 7. zjazdu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, konaného v Bratislave v dňoch 26. a 27. októbra 2012, sme sa oboznámili s pripravovanou novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a prijímame nasledovné vyhlásenie:

 

Nesúhlasíme s viacerými návrhmi predloženými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, najmä:

– so zastavením poskytovania príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránených pracovísk zriadených zamestnávateľmi,

– so zrušením diferenciácie výšky príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránených dielní a chránených pracovísk v závislosti od miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podporovaného občana so zdravotným postihnutím,

– s radikálnym znížením výšky príspevkov na zriadenie chránenej dielne a chráneného pracoviska a na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanom so zdravotným postihnutím na chránenom pracovisku,

– so zmenou podmienok pre poskytovanie príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní a s radikálnym znížením jeho výšky,

– so zrušením príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby pre uchádzačov o zamestnanie.

Sme presvedčení, že prijatie navrhovaných zmien povedie k strate zamestnania veľkého percenta nevidiacich a slabozrakých občanov a k sťaženiu ich uplatnenia na trhu práce.

Stotožňujeme sa so zásadnými pripomienkami vypracovanými Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím k uvedenému návrhu zákona. Pevne veríme, že predložené pripomienky budú predkladateľom návrhu zákona akceptované a nedôjde k zníženiu súčasnej úrovne podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

Za 66 delegátov 7. zjazdu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

RNDr. Branislav Mamojka, CSc., predseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

V Bratislave 27.10.2012.

Pridaj komentár