Ľudské práva: Diskusie pri Okrúhlom stole na webe Ligy

Liga za duševné zdravie v rámci projektu „Informácie pomáhajú uplatniť právo na ľudskú dôstojnosť a znížiť diskrimináciu“ realizuje množstvo aktivít, ktoré informujú o potrebách poznať svoje práva a účinne ich obhajovať. Odborníci pri dvoch okrúhlych stoloch sa zhodli, že ľudské práva nezanikajú znevýhodneným skupinám občanov – aj keď to tak niekedy vyzerá.

Ľudské práva sa spravidla členia na tri generácie. Toto členenie vyjadruje nielen podstatu a znaky jednotlivých typov ľudských práv, ale aj historickú genézu ich vzniku.

Svoje základné práva nepoznáme

Prvá generácia ľudských práv zahŕňa občianske a politické práva. Sú to práva, ktoré sa týkajú slobody jednotlivca a jeho účasti na politickom živote. Do prvej generácie ľudských práv patria najmä občianske práva: právo na život, právo na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, právo na osobnú slobodu a zákaz nútených prác a služieb, právo na ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena, právo na súkromie, právo na vlastníctvo, právo na nedotknuteľnosť obydlia, sloboda pohybu a pobytu, sloboda myslenia, svedomia a podobne.

Druhá generácia zahŕňa aj sociálne práva: právo na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj pri strate živiteľa, právo na ochranu zdravia, právo na osobitnú ochranu manželstva, rodičovstva a rodiny.

Ľudské práva nezanikajú ani postihnutým

Neznalosť zákona neospravedlňuje. To, že o právach veľa nevieme, neznamená, že neplatia. Práve znevýhodnené skupiny obyvateľov musia presnejšie poznať svoje práva, aby ich vedeli účinne obhajovať.

Liga pripravila stretnutie odborníkov – právnikov, psychológov a terapeutov, ktorí diskutovali pri okrúhlom stole na témy ľudských práv. Okrúhle stoly boli dva a videozáznam je zverejnený na webstránke LDZ SR.

Prvý Okrúhly stôl: „Ľudské práva pre každého, poznáme ich?“

Mgr. Zuzana Vašičáková-Očenášová, terapeutka s právnickým vzdelaním, hovorila o tom, že ľudské práva sú pre všetkých, aké ľudské práva existujú, že máme sieť poradcov Centrum právnej pomoci, čo je to obmedzenie spôsobilosti na právne úkony – ako súdy kontrolujú opatrovníka, a pod.

Mgr. Katarína Batková, PhD., právnička: prečo sú informácie o našich právach životne dôležité? Čo sú to všeobecne ľudské práva? Čo robiť s blízkou osobou, ktorá sa nevie sama o seba postarať (nevie si vybavovať právne veci), ako jej pomáhať s právnymi úkonmi?

Mgr. Anty Heretik, ml. PhD., psychológ, pedagóg na Univerzite Komenského v Bratislave: Liga za duševné zdravie robí destigmatizačné a antidiskriminačné kampane – čo je to tá stigma, čo je to diskriminácia? Ako bývajú diskriminovaní ľudia s duševnou poruchou? Prečo by sme my, zdraví, mali vnímať, že aj ľudia, ktorí si svoje práva „neuvedomujú“ kvôli svojej chorobe, tieto práva majú, a PREČO je to pre nás ostatných dôležité?

Druhý Okrúhly stôl: „Ľudské práva pre všetkých a dodržiavanie ľudských práv pre ľudí s duševnými poruchami“

Mgr. Lenka Práznovská, psychologička: ľudia s psychickými problémami sa správajú akosi čudne – teda nie podľa našich predstáv. My, ostatní, máme tendenciu vnímať ich ako čudných, a vyčleniť ich z nášho stredu. Prečo vyčleňujeme odlišných ľudí? Prečo máme problémy s každým, kto vyčnieva z radu: farba pleti, choroba, postihnutie?

PhDr. Jolana Kusá, poradkyňa, rodinná terapeutka: hovorila o tom, či poznáme svoje práva, či vieme, aké existujú „ľudské práva“, a prečo máme tak málo týchto informácií.

MUDr. Marcela Barová, riaditeľka celoslovenskej organizácie ODOS, hovorila o skúsenostiach pacientov a ich príbuzných s neznalosťou, a z toho vyplývajúcou diskrimináciou ľudí s diagnostikovanou duševnou poruchou, o tom, že často VIAC trpia chorobou svojho blízkeho člena rodiny práve príbuzní.

Mgr. Kaťa Farkašová, riaditeľka Aliancie žien Slovenska, dostala otázky, či sú ženy tiež tou znevýhodnenou skupinou, ktorá nevie obhajovať svoje “ľudské práva“, a či sa stretáva vo svojej práci s neschopnosťou žien (alebo aj ľudí vôbec) poznať svoje práva, uvedomovať si ich.

Liga za duševné zdravie zverejnila video z obidvoch Okrúhlych stolov, s pestrými názormi odborníkov na tému ľudských práv, aby každý mohol byť účastníkom tejto diskusie a vedieť viac o ľudských právach, lebo informácie zlepšujú kvalitu života.

Ilustračné foto

Zdroj: Liga za duševné zdravie

http://www.dusevnezdravie.sk/

Ing. Olga Valentová, Kontakty s verejnosťou LDZ SR,

mobil: 0917 153 507

Pridaj komentár